klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w ramach zadania pn: „Inicjatywa antysmogowa w Gminie Ornontowice 2024”

03-07-2024, 13:01

Dane kontaktowe

Gmina Ornontowice
Zwycięstwa 26a ,43-178 Ornontowice
tel. 32 33 06 211
fax. 32 33 06 214
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.ornontowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
w ramach zadania pn: „Inicjatywa antysmogowa w Gminie Ornontowice 2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ornontowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 26a

1.5.2.) Miejscowość: Ornontowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-178

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 33 06 211

1.5.8.) Numer faksu: 32 33 06 214

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
w ramach zadania pn: „Inicjatywa antysmogowa w Gminie Ornontowice 2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d74dd1db-3921-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00394649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00572102/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w ramach zadania pn: „Inicjatywa antysmogowa w Gminie Ornontowice 2024”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.ornontowice.pl/procurements/120/documents

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.ornontowice.pl/procurements/120/documents

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Ornontowice (zwanego w niniejszej SWZ „Systemem E-ZP”) dostępnego pod adresem: https://e-zp.ornontowice.pl oraz przy użyciu poczty elektronicznej [email protected] Szczegóły opisano w rozdziale VIII SWZ.
Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (E-dowód).
Szczegóły opisano w rozdziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły opisano w Rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły opisano w Rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZWRZP.271.00009.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice ul. Zwycięstwa 7, 43 – 178 Ornontowice, w obrębie sali gimnastycznej, w pomieszczeniach lekcyjnych nr 53, 54 i korytarzu przy sali gimnastycznej.
2. Wizja lokalna
1) Ze względu na specyfikę oraz obszar objęty przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia;
2) Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 13:00
oraz w piątek w godzinach od 8:00 do 11:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z:
Magdaleną Ostrowską – Inspektorem Wydziału Rozwoju i Inwestycji, tel. +48 32/33-06-224
3) Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Oświadczenie podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę oraz Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie będzie sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego;
4) Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie przeprowadził wizji lokalnej (za pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego) podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp;
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczającym będzie udział jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących SWZ. Zadawanie pytań oraz składanie wyjaśnień odbywa się tylko i wyłącznie w sposób wskazany
w Rozdziale IX SWZ;
7) Dojazd osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej, odbywać się będzie na własny koszt
i we własnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli wykaże, że posiada
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065) Wykonawca jest obowiązany posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność i wykonują czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z dowodem opłaty należnej składki
– nie mniejszą niż 50 000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem nr 4-projektowane postanowienia umowy).
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.
UWAGA:
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem, jeżeli zrealizowali wymagane zamówienie nie tylko w ramach dostawy, ale również będące robotą budowlaną.
Wykonawca na potwierdzenie faktu, że zamówienie wykazane w wykazie dostaw zostało wykonane należycie zobowiązany jest załączyć dowód potwierdzający ten fakt.
Wykazując spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca winien mieć na uwadze regulacje z art. 117 ust.3 oraz 118 ust.2 ustawy Pzp tj.:
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) certyfikatu dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność i wykonują czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008,
b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr 5 do SWZ),
c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z dowodem opłacenia składki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), Urząd Gminy w Ornontowicach,
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, http://e-zp.ornontowice.pl
2. Wadium, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, należy wnieść w jednej z następujących form:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 12.07.2024 roku, do godz. 11:00.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść do upływu terminu składania ofert przy czym powyższe oznacza, że kwota wadium do godz. 11:00 dnia 12.07.2024 r. musi znajdować się na rachunku Zamawiającego: Gmina Ornontowice Nr rachunku: 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009
z podaniem w tytule wpłaty: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w ramach zadania pn: „Inicjatywa antysmogowa w Gminie Ornontowice 2024”, nr referencyjny: ZWRZP.271.00009.2024.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego podane powyżej. Wpłynięcie wadium na rachunek Zamawiającego po upływie terminu składania ofert skutkować będzie odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b-d powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i wówczas gwarancja lub poręczenie musi w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną, możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp oraz musi być ważna przez okres nie krótszy niż termin związania ofertą określony w niniejszej SWZ. Szczegóły opisano w Rozdziale VII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawę,
do realizacji której te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 4 pkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegóły opisano w załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System E-ZP Gminy Ornontowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa – 60 %
2) okres gwarancji i rękojmi – 40 %

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wizja lokalna
1) Ze względu na specyfikę oraz obszar objęty przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia;
2) Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 13:00
oraz w piątek w godzinach od 8:00 do 11:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z:
Magdaleną Ostrowską – Inspektorem Wydziału Rozwoju i Inwestycji, tel. +48 32/33-06-224
3) Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Oświadczenie podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę oraz Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie będzie sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego;
4) Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie przeprowadził wizji lokalnej (za pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego) podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp;
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczającym będzie udział jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących SWZ. Zadawanie pytań oraz składanie wyjaśnień odbywa się tylko i wyłącznie w sposób wskazany
w Rozdziale IX SWZ;
7) Dojazd osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej, odbywać się będzie na własny koszt
i we własnym zakresie.