klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa klimatyzatorów

02-07-2024, 15:22

Dane kontaktowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Wieżowa 8,02-147 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.pansa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa klimatyzatorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zapewnienie służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarzadzanie przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa klimatyzatorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebbd6fb9-3859-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00393069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=69897773

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=69897773.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania do postępowania”. Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie.
4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”.
5. Wykonawca chcąc w pełni korzystać z możliwości Platformy (w tym z możliwości złożenia oferty) musi się zarejestrować się wybierając zakładkę „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
UWAGA:
W zależności od użytego formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty i oświadczenia wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Portalu e-usług (Platforma).
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, . msg, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
4. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- pliki załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
- czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów i usług, z którymi współpracuje Zamawiający, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe oraz podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP lub na podstawie innych przepisów prawa w tym szczególności pomiotom prowadzącym działalność kontrolną wobec Zamawiającego, a jeżeli postępowanie jest realizowane w ramach projektu UE również jego pozostali uczestnicy.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli postępowanie będzie realizowane w ramach projektu UE, okres retencji może zostać wydłużony i wynosić 10 lat od czasu zakończenia projektu. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na podstawie danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielnie zamówień publicznych, nie będzie dochodziło do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym o profilowania.
Pozostałe informacje zawarte w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 139/PAŻP/2024/AZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa klimakonwektorów

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów split

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości (z wykonaniem 2 przeglądów technicznych urządzeń oraz niezbędnej konserwacji w trakcie każdych 12 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2.1. Dla części nr 1 – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
2.2. Dla części nr 2
Wykonawca posiada ważny aktualny certyfikat dla przedsiębiorstw w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazowy), uprawniający do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej.
4.1. Dla części nr 1 – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
4.2. Dla części nr 2
- Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją 2 szt. klimatyzatorów split.
- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum jedną osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne typu ,,E'' uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- pomiarowym dla urządzeń Grupy 1 tj.: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV; aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1kV;
- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum jedną osobę posiadającą certyfikat w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania, kontroli szczelności, sprawdzenia pod względem wycieków urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Zamawiający dopuszcza by wymagania o których mowa powyżej spełniała ta sama osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda w przedmiotowym postępowaniu wniesienia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Dla części nr 2 - Aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorstw w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazowy), uprawniający do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
2. Dla części nr 2 - Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy i ich wielkości/zakresu, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) –opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 5 do SWZ.
3. Dla części nr 2 - Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a).
4. Dla części nr 2 - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający określa poniższe przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia: dla każdej pozycji z części nr 1 oraz 2 kartę katalogową lub inny dokument producenta dotyczący oferowanego urządzenia z wyraźnie zaznaczonymi opcjami i wyposażeniem dodatkowym (min. sygnał pracy i awarii oraz moduł komunikacyjny do BMS), potwierdzającą wszystkie opisane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Wymóg złożenia wyżej wymienionych dokumentów nie zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony w przypadku, gdy dokument stanowić będzie w całości lub części kopię Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wszystkie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt. 2 Rozdz. VII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pazp/public/postepowanie?postepowanie=69897773

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
1.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
1.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
1.4. Ppkt. 1.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5. Ppkt. 1.1-1.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2. Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczy z postępowania o zamówienie wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VII pkt. 9 SWZ.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z:
3.1. art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3.2. art. 7 ust. 5 ww. ustawy, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty