klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

27-06-2024, 14:15

Dane kontaktowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO
ul. Dojazd 34,60-631 Poznań
e-mail: [email protected]
http:// https://www.szpitalmswia.poznan.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631178710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dojazd 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-631

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalmswia.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c7a3fdf-3389-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00386611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00093757/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ Rozdział IX i X

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/p/11/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu - Część nr 1 – Komora laminarna do sporządzania leków cytostatycznych

UWAGA: Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno-użytkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu - Część nr 2 – Dygestorium nablatowe.

UWAGA: Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno-użytkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu - Część nr 3 – Lodówka do leków.

UWAGA: Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513210-0 - Witryny chłodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu - Część nr 4 – Regały do przechowywania leków (6 szt.).

UWAGA: Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141100-3 - Regały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu - Część nr 5 – Wytrząsarka do cytostatyków.

UWAGA: Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno-użytkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa tych warunków.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa tych warunków.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa tych warunków.

d) zdolności technicznej lub zawodowej: – Zamawiający nie określa tych warunków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych:

1) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY - Załącznik nr 3 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2) OŚWIADCZENIE - sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

3) INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania przez właściwe osoby i zgodnie z zapisami wynikającymi z wpisów do właściwego rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzór oświadczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 6a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) ulotki lub katalogi lub opisy przedmiotu zamówienia, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim potwierdzające wymagane i określone przez Zamawiającego parametry produktu lub oświadczenie producenta (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski);
b) dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania (deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE);
c) inne certyfikaty i świadectwa (dotyczy części 1) wymagane przepisami prawa – komora laminarna sprawdzona i certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikującą, akredytowaną do certyfikacji z zakresie norm EN 12469 i DIN 12980. Certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory;
d) DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI nr 5: W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (<”rozpuszczenie 1g leku w 50ml wody, na przykładzie cyclophosphamidu, może trwać maksymalnie 15 minut”), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
• Próbki w celu przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
Prezentacja odbywa się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie,
w wyznaczonym terminie. Oferent może jednorazowo zawnioskować
o przesunięcie terminu prezentacji, jednak nie więcej niż o +/- 5dni. Prezentacja musi zostać wykonana z użyciem przedmiotu zamówienia tożsamego ze złożoną oferta.
Prezentacja będzie polegać na: wytrząśnięciu 3 fiolek zawierających 1g cyclophosphamidu i 50ml wody. Czas prezentacji urządzenia nie będzie trwać więcej niż 1 dzień roboczy.
Podczas przeprowadzenia weryfikacji próbki Wykonawca może korzystać wyłącznie ze sprzętu zdeponowanego u Zamawiającego
Nie przewiduje się w Prezentacji udziału stron trzecich, w szczególności innych Wykonawców.

Termin złożenia próbki: próbka musi zostać złożona w siedzibie Zamawiającego w Dziale Aparatury Medycznej najpóźniej do terminu składnia ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) ulotki lub katalogi lub opisy przedmiotu zamówienia, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim potwierdzające wymagane i określone przez Zamawiającego parametry produktu lub oświadczenie producenta (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski);
b) dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania (deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE);
c) inne certyfikaty i świadectwa (dotyczy części 1) wymagane przepisami prawa – komora laminarna sprawdzona i certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikującą, akredytowaną do certyfikacji z zakresie norm EN 12469 i DIN 12980. Certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory;
d) DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI nr 5: W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (<”rozpuszczenie 1g leku w 50ml wody, na przykładzie cyclophosphamidu, może trwać maksymalnie 15 minut”), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
• Próbki w celu przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
Prezentacja odbywa się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie,
w wyznaczonym terminie. Oferent może jednorazowo zawnioskować
o przesunięcie terminu prezentacji, jednak nie więcej niż o +/- 5dni. Prezentacja musi zostać wykonana z użyciem przedmiotu zamówienia tożsamego ze złożoną oferta.
Prezentacja będzie polegać na: wytrząśnięciu 3 fiolek zawierających 1g cyclophosphamidu i 50ml wody. Czas prezentacji urządzenia nie będzie trwać więcej niż 1 dzień roboczy.
Podczas przeprowadzenia weryfikacji próbki Wykonawca może korzystać wyłącznie ze sprzętu zdeponowanego u Zamawiającego
Nie przewiduje się w Prezentacji udziału stron trzecich, w szczególności innych Wykonawców.

Termin złożenia próbki: próbka musi zostać złożona w siedzibie Zamawiającego w Dziale Aparatury Medycznej najpóźniej do terminu składnia ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1. FORMULARZ OFERTY wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia (jeśli zamówienia zostało podzielone na części) zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zaoferowane przez Wykonawców wartości
w ramach kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY: Załącznik nr 2 do SWZ, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ww. załącznik nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy
tj. nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu oferowanego wyrobu, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

3. OŚWIADCZENIE do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert. Oświadczenie winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca
2) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale III SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni