klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wyposażenie świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki

29-05-2024, 13:33

Dane kontaktowe

Gmina Ożarów Mazowiecki
Kolejowa 2,05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731 32 00
e-mail: [email protected]
http:// https://ozarow-mazowiecki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12a20cae-1cdb-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00345326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069593/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a20cae-1cdb-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: [email protected] (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma
działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej ttps://ezamowienia.gov.pl
oraz w „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie’’ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania, (o ile dotyczy)
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym
(otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.

4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.24.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część A : dostawa wraz z montażem systemu chłodzenia – klimatyzatory pomieszczeń

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część B : dostawa wraz z montażem rolet okiennych

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39515400-9 - Rolety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część C : dostawa wraz z montażem zabudowy kuchennej oraz dostawa i podłączenie sprzętów AGD

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część D : dostawa wraz z podłączeniem sprzętów RTV, sprzętu audio-video, laserowego projektora z ekranem, konsoli do gry

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

30231200-9 - Konsole

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część E : dostawa wraz z montażem sceny z oświetleniem i nagłośnieniem

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część F : dostawa stołów do tenisa stołowego oraz do gry w piłkarzyki

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do użytku na potrzeby placówek oświatowych.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37461000-7 - Gry stołowe i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Świetlicy w Macierzyszu, Gmina Ożarów Mazowiecki.

Część G : dostawa sprzętu IT i oprogramowania (bez instalacji)

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.

(Część G) - Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający podkreśla, że oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania.

Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego sprawdzenia dostarczonego oprogramowania u producenta. Wykonawca zapewni: a) możliwość telefonicznego lub poprzez stronę internetową sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, b) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia,
c) dostęp do oprogramowania producenta pozwalającego wyszukać zainstalowane sterowniki na urządzeniu wraz z możliwością ich automatycznej aktualizacji z poziomu aplikacji.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/dostarczeniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Świetlicy w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 89B, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

9. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 40)

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt 21 SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

* ( dotyczy części A zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie klimatyzatorów wraz z montażem

* ( dotyczy części B zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie rolet okiennych wraz z montażem

* ( dotyczy części C zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie mebli wraz z montażem

* ( dotyczy części D zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie sprzętu elektronicznego wraz z podłączeniem


* ( dotyczy części E zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem wraz z montażem

* ( dotyczy części F zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie gier stołowych

* ( dotyczy części G zamówienia ):

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zamawiający zastrzega, iż:
- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie - co najmniej 2 zamówień, polegających na :
- dostawie klimatyzatorów wraz z montażem (przy składaniu oferty na część A )
- dostawie rolet okiennych wraz z montażem (przy składaniu oferty na część B )
- dostawie mebli wraz z montażem (przy składaniu oferty na część C )
- dostawie sprzętu elektronicznego wraz z podłączeniem (przy składaniu oferty na część D )
- dostawie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem wraz z montażem (przy składaniu oferty na część E )
- dostawie gier stołowych (przy składaniu oferty na część F )
- dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (przy składaniu oferty na część G )
wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w przypadku zamówień na dostawy są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Etykiety - dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj:

DLA CZĘŚCI A – G:
- wypełniony/e formularz/e wymaganych/oferowanych parametrów dostaw, sporządzony/e na podstawie zał. Nr 1 do SWZ
- specyfikacje techniczne zamawianego asortymentu,
- specyfikacje techniczne producenta każdego sprzętu, pochodzące ze strony internetowej producenta sprzętu, celem udokumentowanego potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia

DLA CZĘŚCI G:
- Certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą, który potwierdza roczne zużycie energii ogółem, według ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 617/2013 (Oznacza to energię elektryczną zużytą przez produkt w określonych okresach w ramach zdefiniowanych trybów i stanów poboru mocy)
- Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych
- Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych

( Etykieta w rozumieniu art. 104 ust.2 ustawy Pzp - przez etykietę, należy rozumieć w szczególności każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że produkty spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety)

Dokumenty te będą załącznikiem Nr 6 do oferty.

Uwagi do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, wymienionych powyżej w pkt 11.1 lit f) SWZ:
- jeżeli wymagana jest określona etykieta, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy spełnią równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety,
- Zamawiający akceptuje także równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
- jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych
- przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Etykiety - dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj:

DLA CZĘŚCI A – G:
- wypełniony/e formularz/e wymaganych/oferowanych parametrów dostaw, sporządzony/e na podstawie zał. Nr 1 do SWZ
- specyfikacje techniczne zamawianego asortymentu,
- specyfikacje techniczne producenta każdego sprzętu, pochodzące ze strony internetowej producenta sprzętu, celem udokumentowanego potwierdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia

DLA CZĘŚCI G:
- Certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą, który potwierdza roczne zużycie energii ogółem, według ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 617/2013 (Oznacza to energię elektryczną zużytą przez produkt w określonych okresach w ramach zdefiniowanych trybów i stanów poboru mocy)
- Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych
- Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych

( Etykieta w rozumieniu art. 104 ust.2 ustawy Pzp - przez etykietę, należy rozumieć w szczególności każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że produkty spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety)
Dokumenty te będą załącznikiem Nr 6 do oferty.

Uwagi do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, wymienionych powyżej w pkt 11.1 lit f) SWZ:
- jeżeli wymagana jest określona etykieta, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy spełnią równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety,
- Zamawiający akceptuje także równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
- jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych
- przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.

b) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

c) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

d) Wypełnione na podstawie własnej kalkulacji zestawienie cenowe (cennik) dostaw objętych przedmiotem zamówienia.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.

e) Wypełnione i podpisane oświadczenie dot. oprogramowania – dotyczy części G zamówienia
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 7 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a) SWZ.

4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a SWZ w części A – G musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców
(Partnerów) składających ofertę wspólną na część A i/lub B, C, D, E, F, G
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną na część A i/lub B, C, D, E, F, G spełniają łącznie.

5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.

6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt 5.1 SWZ:

1. W przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/ modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
2. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
3. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
4. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Z uwagi na ewentualne zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie, mające wpływ na terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownych dowodów.

b) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na część A – G bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

c) Wszelkie zmiany do umowy na część A – G wprowadzone zostaną na podstawie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena – waga kryterium – 60 %
Okres gwarancji – waga kryterium – 40 %

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy cz. A – G ):

30 dni od dnia podpisania umowy

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp)
oraz
określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).