Przetarg

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4-6

08-02-2024, 13:48

Dane kontaktowe

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
ul. Bernarda Pretficza 11,50-930 Wrocław
tel. 71 3606435
e-mail: zap_wroclaw@zus.pl
http:// www.zus.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4-6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernarda Pretficza 11

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-930

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3606435

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_wroclaw@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4-6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f25e1c63-b9e4-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00464314/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie instalacji klimatyzacji w Oddziale ZUS we Wrocławiu ul. Reymonta 4-6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
w tym dotyczące wymogu podpisu elektronicznego zostały szczegółowo opisane w pkt 1.5 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
− listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
− przez e-mail: ODO@zus.pl
− PUE
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4-6, znak postępowania: 470000.271.1.2024-ZAP prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczonych w latach kalendarzowych od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku umowy - przez okres 10 lat, liczonych w latach kalendarzowych od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.10. Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 470000.271.1.2024-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4-6. Instalacje należy wykonać w systemie VRF.
W każdym oknie w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w klimatyzację przewidziano kontaktron odłączający pracę urządzenia przy otwartym oknie. W kontaktrony wyposażone zostaną także istniejące jednostki klimatyzacji pomieszczeń, pracujące w systemie VRF. Wykonawca wymieni również w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszystkie kratki wentylacyjne instalacji wentylacji grawitacyjnej - zlokalizowane w pomieszczeniach pracy budynku biurowego - na kratki regulowane, żaluzjowe.
Wykonawca, w ramach realizacji umowy, obejmie wykonaną przez siebie instalację klimatyzacyjną usługą:
1) przeglądów i konserwacji,
2) usuwania ujawnionych wad, usterek i awarii,
wykonywaną w okresie udzielonej gwarancji na urządzenia, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego - ceny ofertowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- cena oferty brutto
- okres gwarancji jakości
- okres skrócenia terminu realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres skrócenia terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 29 i zgodnie z art. 30 ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowaną oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.) w zakresie instalacji, konserwowania lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
UWAGA nr 1:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
UWAGA nr 2:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
UWAGA nr 3:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek (dotyczący zdolności technicznej) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie może mieć miejsce wcześniej) co najmniej dwie roboty realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów:
- których przedmiotem było wykonanie instalacji klimatyzacji,
- o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.
Roboty muszą być wykonane w sposób należyty.
Wykonawca spełni warunek (dotyczący zdolności zawodowej) jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy, będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót elektrycznych, która spełnia następujące wymagania:
- posiada aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (określone obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne dokumenty upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
- posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
b) jedną osobą zdolną do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót sanitarnych, która spełnia następujące wymagania:
- posiada aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (określone obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne dokumenty upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
- posiada zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
c) jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą aktualny Certyfikat (FGAZ) dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń (wydany na podstawie przepisów ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowaną oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 ze zm.);
d) jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku EKSPLOATACJI („E”), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392);
e) jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku DOZORU („D”), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392);
Uwaga 1:
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji o których mowa w lit. a) i b) przez jedną osobę posiadającą wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji o których mowa
w lit. c) i d) lub c) i e) przez jedną osobę, w zależności od posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji, o których mowa w lit. d) i e) przez jedną osobę.
Uwaga 2:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga nr 3
W przypadku, o którym mowa w uwadze nr 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
Uwaga nr 4
Wykonawca, który powoła się na doświadczenie (zdolności techniczne) zdobyte w ramach konsorcjum, zobowiązany będzie wykazać, że faktycznie/konkretnie (jako członek tego konsorcjum) uczestniczył w realizacji zadania na które się powołuje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 5C do SWZ;
2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, oraz w art. 7 ust., 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 129, ze zm.), zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ;
5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
6. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 4.4.2.2.3, 4.4.2.2.4 SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorców, na potwierdzenie spełnienia, wskazanego w pkt 4.1.1.2 SWZ, warunku dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
2. wykazu robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia - wskazanego w pkt 4.1.1.4.1 SWZ - warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia - wskazanego w pkt 4.1.1.4.2 SWZ - warunku dotyczącego posiadania zdolności zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ (§ 27).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni