Przetarg

BZP.2710.84.2023.MP Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

29-01-2024, 15:10

Dane kontaktowe

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Plac Uniwersytecki 1,50-137 Wrocław
e-mail: monika.pakulska@uwr.edu.pl
http:// www.uwr.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
BZP.2710.84.2023.MP Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.pakulska@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BZP.2710.84.2023.MP Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b05e0852-bc42-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00075836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.58 Zakup i dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich UWr

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wym tech i org wysyłania i odbierania
dok. elektr., elektr kopii dok. i ośw. oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instr dla użytk dostępnych pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2.Zam, zgodnie z RPRMz dnia30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf oraz wymagań tech dla dok elektr
oraz środków kom elektr w post o udzielenieZPlub konkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452),określa niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platf,tj.:
a)stały dostęp do sieci Int o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PClubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor IntelIV2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,MacOsx104,Linux,lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka int niż InternetExplorer
d)włączona obsługaJavaScript
e)zainstalowany programAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików.pdf,
3.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3.
4.Oznaczenie czasu odb danych przez platf zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)gen wg.czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegaremGUM.
5. Wyk, przystępując do post o udzielenieZP:
a)akceptuje warunki korzystania z Platf określone w Reg zam na stronie int Platf w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instr składania ofert/wniosków dostępnej na Platf
6. Maks rozm jednego pliku przesyłanego za pośr dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi150MB
natomiast przy kom wielkość pliku to maks500MB.
7. Zam nie ponosi odp za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instr korzystania z Platf, w szczeg za sytuację, gdy Zam zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zam za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w post, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221UPZP.
8.Zam inf, że instr korzystania z Platf dotyczące w szczeg logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w post przy użyciu Platf znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wyk" na stronie int pod adr:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Wsparcia techn udziela jej dostawca:Centrum Wsparcia Klienta Platf: platformazakupowa.pl;tel. 22 101 02 02;e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
10.We wszelkiej koresp związanej z post Zam i Wyk posługują się nr post: BZP.2710.84.2023.MP
11. Komunikacja między Zam a Wyk w szczeg w zakresie przesłania:
a)Zam wniosków o wyjaśnienie treściSWZ
b)odp na wezwanie Zam do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c)odp na wezwanie Zam do złożenia/poprawienia/uzupełnienia ośw, o którym mowa w art.125ust.1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dok lub ośw. składanych w post
d)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot treści ośw, o którym mowa w art.125ust.1 lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dok lub ośw składanych w post
e)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f)odp na inne wezwania Zam wynikające z uPzpg)wniosków, inf, ośw Wyk
h)odwołania/inne;
odbywa się za pośr Platf i formularza: „Wyślij wiadomość do Zam”
12.Za datę przekazania ośw, wniosków, zawiadomień oraz inf przyjmuje się datę ich przesłania za pośr Platf poprzez „Wyślij
wiadomość do zam”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zam.
13.Zam będzie przekazywał Wyk inf za pośr Platf
. Inf dotyczące odp na pytania, zmianySWZ, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zam będzie zamieszczał na platformie w sekcji„Komunikaty”. Koresp, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny Wyk, będzie przekazywana za pośr Platf do konkretnego Wyk.
14. Wyk jako podmiot prof ma obowiązek spr kom. i wiad. bezp na Platf przesłanych przez Zam, gdyż system powiadomień może
ulec awarii lub powiad może trafić do SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Usługi
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnieniadanychosobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników;8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa,
o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.84.2023.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 410737,27 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 96515,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Domów Studenckich i Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Wykaz asortymentowo – ilościowy sprzętu AGD.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711130-9 - Chłodziarki

39713210-8 - Pralki i suszarki

39713500-8 - Żelazka elektryczne

39713430-6 - Odkurzacze

30237475-9 - Czujniki elektryczne

39721410-9 - Urządzenia gazownicze

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%
Kryterium 2: Termin dostawy sukcesywnej (T) – 40%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + T
gdzie:
W – oznacza sumę wszystkich punktów za kryteria wskazane powyżej
C – oznacza wartość punktową w kryterium „cena”
T – oznacza wartość punktową w kryterium „termin dostawy sukcesywnej”
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:

2.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

2.2. Termin dostawy sukcesywnej (T)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:

Termin dostawy sukcesywnej
pełne tygodnie liczone od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający zgłosił (drogą mailową) zapotrzebowanie Liczba punktów
4 tygodnie 40 pkt
5 tygodni 20 pkt
6 tygodni 0 pkt
2.2.1. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny (podstawowy) termin dostawy sukcesywnej oczekiwany przez Zamawiającego, czyli 6 tygodni liczone od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający zgłosił (drogą mailową) zapotrzebowanie.
2.2.2. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin dostawy sukcesywnej niż 6 tygodni, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
2.2.3. Brak podania w ofercie terminu dostawy sukcesywnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin dostawy sukcesywnej tj. 6 tygodni. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
2.2.4. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej opcji Kryterium nr 2 tj. termin dostawy –Zamawiający uzna iż Wykonawca oferuje podstawowy okres (6 tygodni) i nie przyzna punktów w tym kryterium.
2.2.5. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu krótszego niż 4 tygodnie Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów – 40. Do umowy będzie wpisany termin dostawy sukcesywnej wskazany w ofercie.

Przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin dostawy sukcesywnej wynosi 6 tygodni, a minimalny 4 tygodnie.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów (W).
4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
5. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sukcesywnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art 108 ust 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w
art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.:
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania. Wykluczenie Wykonawcy następuje
zgodnie z art. 111 uPzp, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 2 i 3 uPzp.
4. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1.1.3 następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
5. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom,
oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą
negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie
przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 1.1.7 powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w
wysokości do 20 000 000 zł.
8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy
wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
10. Zamawiający zbada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w oparciu o wykazy i listę wskazane w treści tego przepisu oraz w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.
11. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia:
1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 uPzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a także w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z rozdz. VII pkt III SWZ
Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą:
1) kart katalogowych dla wszystkich produktów (całego sprzętu AGD) wymienionych w Załączniku nr 1 i 3 do SWZ - potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Przez kartę katalogową Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, opisy – również ze stron internetowych, sporządzone przez producenta produktu, które mają zawierać opis produktu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II. 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć . Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt 8.5 Rozdziału XI SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt II. 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z
postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił projektowane postanowienia umowy – wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp - Załącznik nr 2 do SWZ
1.3. Opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i kryteria postawione przez Zamawiającego (przedmiotowy środek dowodowy);
1.4. (jeżeli dotyczy), w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZ ppkt 2 - 4, udowadniające, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);
1.5. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób
podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XI SWZ;
1.6. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7
rozdziału XI SWZ.