Przetarg

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, NAPRAW, KONSERWACJI I UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ SCHŁADZAJĄCYCH POWIETRZE WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW POWIETRZA I FILTRÓW ABSOLUTNYCH

19-12-2023, 10:49

Dane kontaktowe

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Rakowska 15,97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
http:// www.szpital-piotrkow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, NAPRAW, KONSERWACJI I UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ SCHŁADZAJĄCYCH POWIETRZE WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW POWIETRZA I FILTRÓW ABSOLUTNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000636940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowska 15

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, NAPRAW, KONSERWACJI I UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ SCHŁADZAJĄCYCH POWIETRZE WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW POWIETRZA I FILTRÓW ABSOLUTNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7257c161-9e50-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00560443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089308/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów powietrza i filtrów absolutnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 70/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych, napraw konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń schładzających powietrze wraz z wymianą filtrów powietrza i filtrów absolutnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42514310-8 - Filtry powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dokonaną naprawę

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na podzespoły producenta

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wyznacza szczególny warunek w tym zakresie.
a) Wykonawca zatrudnia co najmniej dwóch pracowników, którzy posiadają uprawnienia SEP G1 i G2 oraz F-gazy, z czego min. 1 pracownik musi posiadać uprawnienia dozorowe SEP G2 pkt. 1-2, 4-7.
b) Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu dla urządzeń Fujitsu, Clint, LG, Rotenso.
c) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu min. 2 zrealizowanych usług serwisowych z ostatnich 3 lat, na kwotę 170 000,00 zł wraz z referencjami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
– Dokument potwierdzający posiadanie aktualnych dwóch uprawnień SEP G1 i G2 oraz F-gazy, z czego min 1 pracownik musi posiadać uprawnienia dozorowe SEP G2 pkt. 1-2, 4-7.
- Dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień - autoryzowanego serwisu dla urządzeń Fujitsu, Clint, LG, Rotenso
- Wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami usług serwisowych na kwotę 170 000,00 zł – minimum 2 szt z ostatnich 3 lat – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
– Dokument potwierdzający posiadanie aktualnych dwóch uprawnień SEP G1 i G2 oraz F-gazy, z czego min 1 pracownik musi posiadać uprawnienia dozorowe SEP G2 pkt. 1-2, 4-7.
- Dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień - autoryzowanego serwisu dla urządzeń Fujitsu, Clint, LG, Rotenso
- Wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami usług serwisowych na kwotę 170 000,00 zł – minimum 2 szt z ostatnich 3 lat – Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwosci zmian:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
3) dopuszczenie powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługę nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego wykonania usługi,
4) obniżenia ceny jednostkowej usługi,
5) zmiany polegające na obniżeniu procentowego realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy, jeżeli realizacja ilości wskazanych w umowie będzie niecelowa ze względu na potrzeby Zamawiającego.
6) Zamawiający każdorazowo dopuszcza realizację usługi po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie.
7) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy dłuższego niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
...
Pozostałe informacje w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni