Przetarg

Dostawa i instalacja klimatyzacji precyzyjnej do budynku nr 84 oraz do budynku nr 5 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

31-10-2023, 14:55

Dane kontaktowe

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Andrzeja Sołtana 7,05-400 Otwock
e-mail: zp@ncbj.gov.pl
http:// https://www.ncbj.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i instalacja klimatyzacji precyzyjnej do budynku nr 84 oraz do budynku nr 5 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i instalacja klimatyzacji precyzyjnej do budynku nr 84 oraz do budynku nr 5 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e3fcddb-77ee-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdefiniowany w pkt. 6.1 – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, Działanie 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki na podstawie Umowy dofinansowania POIR.04.02.00-00-B002/18-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
4. Dokładne informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ - TOM I, Rozdział 1, ust. 14.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl. Pozostałe informacje odnośnie RODO znajdują się w SWZ TOM I Rozdział 1 pkt 25.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje zawarte są w TOM I, Rozdział 1, pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.68.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i instalacja klimatyzacji precyzyjnej do laboratorium w budynku nr 84 (na I piętrze) oraz do laboratorium w budynku nr 5 (na parterze) w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również :
1) uruchomienie urządzeń wraz ze sprawdzeniem parametrów pracy;
2) szkolenie użytkowników;
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
4) wykonywanie przeglądów i konserwacji szaf klimatyzacji precyzyjnej z wymianą materiałów eksploatacyjnych z częstotliwością co trzy miesiące w okresie obowiązywania gwarancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Tomie III SWZ.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na prace instalacyjne wynosi 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem protokołu. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem oraz musi uwzględniać przeprowadzenie Autoryzowanych Przeglądów i Konserwacji co 3 miesiące.
5. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty.
Uczestnictwo w wizji jest obowiązkowe. Udział w wizji wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez Platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj i Formularz „Wyślij wiadomość”, w celu uzyskania przepustki. W celu wyrobienia przepustki konieczne jest przekazanie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wizji wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego lub PESEL. Do wejścia na teren NCBJ konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób biorących udział w wizji.
Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej: w dniu 07.11.2023r. o godz. 11:00.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.
Po odbyciu wizji lokalnej konieczne jest podpisanie protokołu potwierdzającego uczestnictwo w wizji lokalnej.
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp złożenie oferty bez odbycia obligatoryjnej wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentacji powoduje konieczność odrzucenia oferty.
Uwaga! Wykonawcy, którzy brali udział w wizji lokalnej w ramach postępowania EZP.270.68.2023 pn. „Dostawa i instalacja klimatyzacji precyzyjnej do budynku nr 84 oraz do budynku nr 5 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku” nie mają obowiązku uczestnictwa w wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji urządzeń

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej osób:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
a) co najmniej cztery osoby posiadające kwalifikacje „E” grupy 1 do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji remontów i montażu na:
- urządzenia, instalacja i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterownia i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 20 kwietnia 2017r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 220), stwierdzone w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 828 ze zm.) lub wcześniej obowiązującymi przepisami.
b) co najmniej cztery osoby posiadające kwalifikacje „D” grupy 1 do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji remontów i montażu na:
- urządzenia, instalacja i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterownia i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 20 kwietnia 2017r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 220), stwierdzone w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 828 ze zm.) lub wcześniej obowiązującymi przepisami.
c) co najmniej cztery osoby posiadające kwalifikacje (certyfikat personelu) do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane, wydane na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 20 us. 1 do 4 ustawy z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 881).
2. Powyższe uprawnienia może posiadać jedna i ta sama osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.4:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - który wzór stanowi Formularz 3.4.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a) autoryzację producentów urządzeń, które będzie Wykonawca serwisował, w zakresie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (dokumenty poświadczające). Autoryzacja musi uprawniać do wykonywania przeglądów serwisowych oraz napraw w okresie trwania gwarancji, zgodnie z warunkami producenta urządzeń;
b) Formularz 2.3. Wykaz oferowanych urządzeń oraz parametrów technicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a) autoryzację producentów urządzeń, które będzie Wykonawca serwisował, w zakresie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (dokumenty poświadczające). Autoryzacja musi uprawniać do wykonywania przeglądów serwisowych oraz napraw w okresie trwania gwarancji, zgodnie z warunkami producenta urządzeń;
b) Formularz 2.3. Wykaz oferowanych urządzeń oraz parametrów technicznych.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – „Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock NIP: 532-010-01-25, REGON 001024043”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przelewem na konto:
Dla wykonawcy krajowego: Nr konta PKO BP XII O/W-wa 95 1020 1026 0000 1902 0173 4110 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy EZP.270.68.2.2023”
Dla wykonawcy zagranicznego: Nr rachunku 95 1020 1026 0000 1902 0173 4110, IBAN PL 95 1020 1026 0000 1902 0173 4110, SWIFT BPKOPLPW,
PKO Bank Polski SA, II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie
o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10., przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.7. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW.
2) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.2. IDW składa każdy z nich..
6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości do 93% wartości umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia (płatne w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy i po otrzymaniu faktury zaliczkowej oraz zabezpieczenia udzielonej zaliczki, zgodnie z § 4 ust. 12 PPU). Szczegółowe informacje udzielenia zaliczki określone w TOM II SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;
- innych przerw w realizacji Przedmiotu Umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski
żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z występowaniem Covid -19, wojną na Ukrainie lub innym zakłóceniem łańcucha dostaw.
2. Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na warunkach określonych w § 10 TOM II PPU.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonaca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na profilu Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem dochowania terminów pośrednich:
1) Termin dostawy: do 20 tygodni od daty zawarcia umowy;
2) Termin instalacji układu klimatyzacji precyzyjnej w laboratorium w budynku nr 84: w ciągu 1 miesiąca od daty dostawy;
3) Termin szkolenia personelu Zamawiającego: w ciągu 1 miesiąca od daty dostawy;
4) Termin instalacji układu klimatyzacji precyzyjnej w laboratorium w budynku nr 5: nie wcześniej niż 9 miesięcy od daty dostawy i nie później niż w ciągu 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.