klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, przy ul. Czerwonej 22

31-10-2023, 14:04

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83,90-436 Łódź
tel. 42 25 47 000
fax. 42 25 47 101
e-mail: [email protected]
http:// www.lodzkie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem
w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, przy ul. Czerwonej 22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-436

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 25 47 000

1.5.8.) Numer faksu: 42 25 47 101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem
w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, przy ul. Czerwonej 22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be99f256-77da-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00471779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101270/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawy urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w US w Skierniewicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacją między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji będzie odbywać się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „KORESPONDENCJA”
3. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do złożenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnianie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyśpieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „KORESPONDENCJA”. W celu zadawania pytań Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz „zadaj pytanie”. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz „potwierdź”. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „pytanie wysłane”.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, + 48 22 257 22 23, + 48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz. 09.00 – 17.00), e-mail: [email protected] .
6. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
(...)
Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, przy ul. Czerwonej 22", znak sprawy: 1001-ILZ.260.46.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: b) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
c) spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, NIP: 526-25-35-153, REGON: 017282436, jako właściciel Platformy, na której Izba Administracji Skarbowej w Łodzi prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl
5) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z Ustawą;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust 1 i 2 Ustawy ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio; (...) Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o RODO znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem na II piętrze budynku Urzędu Skarbowego w Skierniewicach,
przy ul. Czerwonej 22.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Demontaż istniejących klimatyzatorów wraz z ich wywozem i utylizacją,
2) Dostarczenie fabrycznie nowych, wolnych od wad, kompletnych i sprawnych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2022 urządzeń klimatyzacyjnych,
3) Zakres prac montażowych obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych
z posadowieniem i uruchomieniem urządzeń m.in.:
a) Opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji powykonawczej;
b) Wykonanie instalacji freonowej;
c) Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin;
d) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej jednostki;
e) Napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym;
f) Rozruch urządzeń oraz sprawdzenie poprawności działania;
g) Wykorzystanie istniejących kanałów oraz kratek nawiewnych jeżeli jest to możliwe;
h) Odtworzenie tynku i powłoki malarskiej tj. należy wykonać gładzie i pomalować
w miejscach montażu klimatyzatorów, czyli na ścianach, na których montowano urządzenia oraz prowadzono instalację – jeżeli będzie to wymagane;
i) Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować rury osłonowe odporne
na promieniowanie UV dla instalacji prowadzonej na zewnątrz oraz przepusty
w elementach konstrukcyjnych budynku. Po założeniu orurowania otwory w ścianach, stropach, dachu należy uzupełnić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie uszkodzenia elementów budynku związane z prowadzonymi robotami montażowymi należy usunąć poprzez wykonanie zaprawek tynkarskich i malarskich oraz dekarskich, przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem oraz sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 6 do SWZ – Wzór Umowy.
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca dostawy urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją oraz montażem, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty dla wszystkich części Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Kryterium „Cena” – 80 %,
2) Kryterium „Współczynnik SEER jednostki zewnętrznej układu klimatyzacyjnego” – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Współczynnik SEER jednostki zewnętrznej układu klimatyzacyjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia tj.: posiadają aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy/roboty obejmujące swoim zakresem instalacje urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Przez wartość dostaw/robót budowlanych rozumie się, wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę od inwestora z tytułu ich wykonania. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie: 1)Oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, 2)Wykazu robót budowlanych wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, 3)Dowodów należytego wykonania dostaw/robót, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) 2) Zamawiający uzna, że dla potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą: -uprawnienia do SEP D1 (dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych) która będzie brała udział w realizacji zamówienia. Wskazana osoba powinna posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadane uprawnienia; - uprawnienia do SEP E1 (eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych) która będzie wykonywała montaż urządzeń klimatyzacyjnych objętych zamówieniem. Wskazana osoba powinna posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające posiadane uprawnienia; - uprawnienia na podstawie aktualnego personalnego certyfikatu dla osób dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji oraz naprawy urządzeń stacjonarnych chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła określonych przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny personalny certyfikat potwierdzające posiadane uprawnienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie: 1)Oświadczenia wykonawcy wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, 2) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za instalacje urządzeń w zakresie opisanym wyżej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Oświadczenia składane wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik nr 4 do SWZ),
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający pobierze przedmiotowy dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – Załącznik nr 5 do SWZ; 2. Warunek określony w Rozdziale VI pkt. 2) aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw; 3. Warunek określony w Rozdziale VI pkt. 3, 4 ppkt. 3) SWZ, tj. wykazu należycie zrealizowanych, potwierdzonych stosownym dokumentem (np. referencjami) co najmniej dwie dostawy/roboty obejmujące swoim zakresem instalacje urządzeń i przewodów klimatyzacyjnych, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Załącznik nr 8 do SWZ, 4. Warunek określony w Rozdziale VI pkt 3,4 ppkt 1, 2 SWZ, tj. wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, potwierdzonych stosownym dokumentem– Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i
przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa Rozdziale VIII pkt 3, 4 ppkt 3) SWZ składa odpowiednio Wykonawca,który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VI SWZ,
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3, 4 ppkt 1 - 2 SWZ składa każdy z nich.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca dostawy urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją oraz montażem, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania
oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. koszty podróży, noclegu itp.) poniesie wykonawca.
2. W związku z nałożonym obowiązkiem, termin składania ofert został wydłużony o czas niezbędny na dokonanie wizji lokalnej.
3. Odbycie wizji lokalnej przez każdego Wykonawcę, który złoży swoją ofertę jest obligatoryjnym warunkiem udziału w postępowaniu. Termin wizji lokalnej wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy Prawo zamówień publicznych.