Bosch

Przetarg

Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

10-05-2023, 16:40

Dane kontaktowe

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Kazimierzowska 31 A ,08-110 Siedlce
tel. 25 6400881
e-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
http:// https://www.siedlce.sr.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierzowska 31 A

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 6400881

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea56873f-eb30-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00153563/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wymiana parownika agregatu wody lodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea56873f-eb30-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany
dalej Platformą. Platforma do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz składania ofert, oświadczeń i dokumentów
dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
Formularz ofertowy wypełniony w języku polskim oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, należy podpisać pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zam. Publ. 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja zepsutego parownika TRANE EVP300A seria VE9677, oraz dostawa i
montaż fabrycznie nowego parownika wraz z uruchomieniem agregatu chłodniczego typu RTAF310 znajdującego się na
dachu budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42531000-7 - Części sprzętu chłodniczego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie
końcowej. Maksymalna punktacja w ramach kryterium wyboru K = 100 pkt. Zgodnie ze wzorem:
K = C + G
gdzie:
C - cena oferty brutto – max. 60 pkt.
G - długość gwarancji – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące,

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia „F-gazowe” wystawione dla przedsiębiorcy - certyfi-katy wydawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożają-cych warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia (każde w ramach odrębnej umowy), o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, których przedmiotem była naprawa agregatu chłodniczego,

b) Wykonawca dysponuje osobą/ami które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadająca/ymi odpowiedni certyfikat dla personelu w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.)- (F-gazy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu złożonym w trybie art. 125 ustawy Pzp.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)certyfikat w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm. - „F-gazy”) dla przedsiębiorcy.

2) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

3) wykaz osób – skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień.

4) certyfikaty w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm. - „F-gazy”) dla personelu.

5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Ofertowy według wzoru załącznika do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców,

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w szczególności do złożenia oferty wraz z załącznikami albo do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

4) Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty.

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 3 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i musi spełnić co najmniej poniższe wymagania:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00154546/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art.
98 ust. 6 ustawy Pzp.
- z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa i numer przedmiotowego postępowania,
- beneficjentem poręczenia lub gwarancji musi być Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej
31A, 08-110 Siedlce.
5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGK Bank
Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: 59 1130 1017 0021 1001 2690 0004,
z określeniem tytułu wpłaty: „Wadium w postępowaniu: Zam. Publ. 4/2023” przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie
przelewu wadium został dołączony do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia jeśli:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2) Składając ofertę wspólną Wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach niniejszego zamówienia.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i realizuje, dostawy lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – zgodnie z zał. do SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiana zakresu przedmiotowego umowy oraz sposobu wykonania umowy - w stopniu koniecznym do dostosowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy do obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych branżowych – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych branżowych;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana wynagrodzenia brutto proporcjonalnie do zmiany stawki podatku – w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie ;
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części w terminie – zmiana terminu realizacji Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma internetowa E-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.