klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

10-05-2023, 16:40

Dane kontaktowe

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Kazimierzowska 31 A ,08-110 Siedlce
tel. 25 6400881
e-mail: [email protected]
http:// https://www.siedlce.sr.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierzowska 31 A

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 6400881

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd powszechny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wymiana parownika w agregacie wody lodowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea56873f-eb30-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00153563/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wymiana parownika agregatu wody lodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea56873f-eb30-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany
dalej Platformą. Platforma do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz składania ofert, oświadczeń i dokumentów
dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
Formularz ofertowy wypełniony w języku polskim oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, należy podpisać pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zam. Publ. 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja zepsutego parownika TRANE EVP300A seria VE9677, oraz dostawa i
montaż fabrycznie nowego parownika wraz z uruchomieniem agregatu chłodniczego typu RTAF310 znajdującego się na
dachu budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42531000-7 - Części sprzętu chłodniczego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie
końcowej. Maksymalna punktacja w ramach kryterium wyboru K = 100 pkt. Zgodnie ze wzorem:
K = C + G
gdzie:
C - cena oferty brutto – max. 60 pkt.
G - długość gwarancji – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące,

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia „F-gazowe” wystawione dla przedsiębiorcy - certyfi-katy wydawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożają-cych warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia (każde w ramach odrębnej umowy), o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, których przedmiotem była naprawa agregatu chłodniczego,

b) Wykonawca dysponuje osobą/ami które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadająca/ymi odpowiedni certyfikat dla personelu w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm.)- (F-gazy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu złożonym w trybie art. 125 ustawy Pzp.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)certyfikat w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm. - „F-gazy”) dla przedsiębiorcy.

2) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

3) wykaz osób – skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień.

4) certyfikaty w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 2065 ze zm. - „F-gazy”) dla personelu.

5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Ofertowy według wzoru załącznika do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców,

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w szczególności do złożenia oferty wraz z załącznikami albo do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

4) Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty.

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 3 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i musi spełnić co najmniej poniższe wymagania:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00154546/01 z dnia 2023-03-28
2023-03-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art.
98 ust. 6 ustawy Pzp.
- z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa i numer przedmiotowego postępowania,
- beneficjentem poręczenia lub gwarancji musi być Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej
31A, 08-110 Siedlce.
5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGK Bank
Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: 59 1130 1017 0021 1001 2690 0004,
z określeniem tytułu wpłaty: „Wadium w postępowaniu: Zam. Publ. 4/2023” przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie
przelewu wadium został dołączony do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia jeśli:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2) Składając ofertę wspólną Wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach niniejszego zamówienia.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i realizuje, dostawy lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – zgodnie z zał. do SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiana zakresu przedmiotowego umowy oraz sposobu wykonania umowy - w stopniu koniecznym do dostosowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy do obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych branżowych – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych branżowych;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana wynagrodzenia brutto proporcjonalnie do zmiany stawki podatku – w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie ;
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części w terminie – zmiana terminu realizacji Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma internetowa E-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni