Bosch

Przetarg

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

04-05-2023, 12:41

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Tadeusza Szeligowskiego 24,20-883 Lublin
tel. 814522300
fax. 814522306
e-mail: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
http:// www.lubelskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Szeligowskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-883

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814522300

1.5.8.) Numer faksu: 814522306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2c1aff4-e4cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131298/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż klimatyzatorów w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące podpisu elektronicznego, zawarte są w rozdz. X oraz XIII ust. 6-9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją, montażem i uruchomieniem na potrzeby Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdz. XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: współczynnik EER jednostki zewnętrznej układu klimatyzacyjnego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2065);
b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, tj. (warunki b1-b3 muszą być spełnione łącznie):
b1) dysponują minimum 2 osobami posiadającymi certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2065);
b2) posiadają doświadczenie, tzn. należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją (montażem i uruchomieniem) w układzie/układach VRF/VRV na jednym obiekcie i o wartości:
- minimum 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
UWAGA:
Nie dopuszcza się sumy wartości kilku dostaw urządzeń klimatyzacyjnych, które zamontowano na obiekcie w ramach oddzielnych zamówień, celem wykazania spełnienia warunku.
b3) posiadają aktualną autoryzację (certyfikat) na montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych wystawioną przez producenta oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ;
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale VIII ust. pkt 2 lit. a SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit. b SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w
załączniku nr 4 do SWZ.
3. Dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 2 zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty.
4. Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2065).
5. Odpowiednie świadectwo, certyfikat lub inny dokument kwalifikacyjny potwierdzający posiadanie przez wykonawcę aktualnej
autoryzacji na montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych, wystawiony przez producenta oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych, o
którym mowa w rozdz. VIII ust. 5 pkt 2 lit. c.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony tylko na Platformie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej –
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
5. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) - dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i
przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
pojedynczego wykonawcy, co w niniejszym postępowaniu oznacza, że każdy uczestnik wspólnej oferty powinien
udokumentować brak podstaw wykluczenia z postępowania, natomiast warunki dotyczące zdolności technicznych lub
zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 2) SWZ,
powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, przy czym odpowiednie
dokumenty składa wykonawca spełniający warunek.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 5 do SWZ).
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z umowy i nie dotyczą treści ofert,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą Pzp oraz w
przypadkach i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie:
1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez zmianę: nazwy firmy,
formy prawnej Wykonawcy, itp.;
2) zmiany lub wprowadzenia podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
3) zmiany warunków płatności,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
5) zmiany terminu realizacji umowy na skutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie można było uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia
do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek siły wyższej. Termin realizacji
umowy może w takim przypadku ulec przedłużeniu o czas działania i usuwania skutków siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej
umowy, za działanie siły wyższej uważa się nagłe i gwałtowne zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć,
ani też mu zapobiec. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, epidemie, embarga
przewozowe, strajki, oficjalne decyzje organów władzy państwowej, które uniemożliwiają wykonanie umowy i nie są
zawinione przez Wykonawcę;
6) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie miał
wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy;
7) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony;
8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonania
przedmiotu umowy.
3. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 2)-4)
oraz ust. 2 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania
zmiany.
4. Zmiany umowy dokonywane na podstawie ust. 2 i 3 wymagają zgody obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), dalej „ustawa o przeciwdziałaniu
wspieraniu agresji na Ukrainę”. Zgodnie w ww. przepisem zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę.
2. Zamawiający wymaga, aby złożenie oferty poprzedzone zostało odbyciem wizji lokalnej w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Prezydenta G. Narutowicza 56, 20-016 Lublin.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wizji lokalnej zawarte są w rozdz. V SWZ.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.