klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

04-05-2023, 12:41

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Tadeusza Szeligowskiego 24,20-883 Lublin
tel. 814522300
fax. 814522306
e-mail: [email protected]
http:// www.lubelskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Szeligowskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-883

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814522300

1.5.8.) Numer faksu: 814522306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2c1aff4-e4cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131298/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż klimatyzatorów w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące podpisu elektronicznego, zawarte są w rozdz. X oraz XIII ust. 6-9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją, montażem i uruchomieniem na potrzeby Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w rozdz. XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: współczynnik EER jednostki zewnętrznej układu klimatyzacyjnego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2065);
b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, tj. (warunki b1-b3 muszą być spełnione łącznie):
b1) dysponują minimum 2 osobami posiadającymi certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2065);
b2) posiadają doświadczenie, tzn. należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją (montażem i uruchomieniem) w układzie/układach VRF/VRV na jednym obiekcie i o wartości:
- minimum 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
UWAGA:
Nie dopuszcza się sumy wartości kilku dostaw urządzeń klimatyzacyjnych, które zamontowano na obiekcie w ramach oddzielnych zamówień, celem wykazania spełnienia warunku.
b3) posiadają aktualną autoryzację (certyfikat) na montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych wystawioną przez producenta oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ;
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale VIII ust. pkt 2 lit. a SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit. b SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w
załączniku nr 4 do SWZ.
3. Dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 2 zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty.
4. Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 2065).
5. Odpowiednie świadectwo, certyfikat lub inny dokument kwalifikacyjny potwierdzający posiadanie przez wykonawcę aktualnej
autoryzacji na montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych, wystawiony przez producenta oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych, o
którym mowa w rozdz. VIII ust. 5 pkt 2 lit. c.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony tylko na Platformie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej –
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
5. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) - dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i
przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
pojedynczego wykonawcy, co w niniejszym postępowaniu oznacza, że każdy uczestnik wspólnej oferty powinien
udokumentować brak podstaw wykluczenia z postępowania, natomiast warunki dotyczące zdolności technicznych lub
zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 2) SWZ,
powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, przy czym odpowiednie
dokumenty składa wykonawca spełniający warunek.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 5 do SWZ).
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z umowy i nie dotyczą treści ofert,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą Pzp oraz w
przypadkach i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie:
1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez zmianę: nazwy firmy,
formy prawnej Wykonawcy, itp.;
2) zmiany lub wprowadzenia podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
3) zmiany warunków płatności,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
5) zmiany terminu realizacji umowy na skutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie można było uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia
do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek siły wyższej. Termin realizacji
umowy może w takim przypadku ulec przedłużeniu o czas działania i usuwania skutków siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej
umowy, za działanie siły wyższej uważa się nagłe i gwałtowne zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć,
ani też mu zapobiec. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, epidemie, embarga
przewozowe, strajki, oficjalne decyzje organów władzy państwowej, które uniemożliwiają wykonanie umowy i nie są
zawinione przez Wykonawcę;
6) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie miał
wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy;
7) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony;
8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonania
przedmiotu umowy.
3. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 2)-4)
oraz ust. 2 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania
zmiany.
4. Zmiany umowy dokonywane na podstawie ust. 2 i 3 wymagają zgody obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), dalej „ustawa o przeciwdziałaniu
wspieraniu agresji na Ukrainę”. Zgodnie w ww. przepisem zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę.
2. Zamawiający wymaga, aby złożenie oferty poprzedzone zostało odbyciem wizji lokalnej w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Prezydenta G. Narutowicza 56, 20-016 Lublin.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wizji lokalnej zawarte są w rozdz. V SWZ.