klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

(13A) Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego w reaktorze nr 3 instalacji odsiarczania biogazu wysypiskowego

04-05-2023, 09:34

Dane kontaktowe

"EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Al. Parku Krajobrazowego 99,84-207 Łężyce
tel. +48 58 672 50 00
fax. +48 58 672 74 74
e-mail: [email protected]
http:// http://ekodolina.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
(13A) Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego w reaktorze nr 3 instalacji odsiarczania biogazu wysypiskowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191680713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99

1.5.2.) Miejscowość: Łężyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-207

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 672 50 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 672 74 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ekodolina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(13A) Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego w reaktorze nr 3 instalacji odsiarczania biogazu wysypiskowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8691f593-ea4c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie
przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 4.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
5.Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. c) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja11.0.,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format:
.pdf.7.Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem
PAdES; b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.8. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.9. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .xml, .pdf, .doc., .docx, .rtf, .odt. .xls .xlsx .ods .rar .zip.7z(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): EKO DOLINA Sp. z o.o. przedkłada Państwu poniższe informacje: 1.Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest EKO DOLINA Sp. z o.o., Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce, NIP: 5881834882,
REGON: 191680713, KRS: 0000030282. 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Michał Filipowski.3. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych
osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych
kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: [email protected] Pełna treść klauzuli informacyjnej
RODO znajduje się w rozdz. XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-P/13A/2023/wymiana złoża

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Jednorazową dostawę granulatu odsiarczającego do zasypania jednego reaktora odsiarczającego w łącznej ilości 17 ton
(ilość dostarczonego granulatu zostanie zważona na wadze Zamawiającego) – granulat będzie dostarczony w Big-bagach o
pojemności co najmniej 1 m3;
2. Zapewnienie transportu materiału do siedziby Zamawiającego (w celu prawidłowego rozładunku samochód będzie miał
uchylne burty) – właścicielem granulatu pozostaje Wykonawca do momentu odbioru końcowego;
3. Do pasywacji zużytego złoża zostanie wykorzystany azot techniczny 4.0 w ilości nie mniej niż 7 butli o pojemności nie
mniejszej niż 10 m3 każda przy ciśnieniu 200 bar;
4. Nadzór nad wymianą złoża przez uprawnionego pracownika Wykonawcy – nadzór obejmować będzie m.in.:
4.1. organizację pracy Wykonawcy;
4.2. pasywację złoża;
4.3. nadzór nad czyszczeniem reaktora z zużytego złoża;
4.4. przekazanie Zamawiającemu zużytego złoża do czasowego jego składowania – w celu obniżenia jego temperatury;
4.5. Nadzór nad prawidłowym zasypem reaktora nowym granulatem odsiarczającym;
4.6. Uruchomienie reaktora do pracy - eksploatacji;
4.7. Potwierdzenie efektu jego prawidłowej pracy*
4.8. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do eksploatacji.
*Uwaga: Prawidłowość działania reaktora odsiarczającego po wymianie granulatu zostanie potwierdzona trzykrotnymi
pomiarami zawartości siarkowodoru H2S na wyjściu z reaktora. Pomiary te rozpoczną się co najmniej po trzech godzinach
od włączenia reaktora do eksploatacji i będą wykonywane w odstępach co trzy godziny. Pomiary wykonane zostaną
analizatorem biogazu Biogas 5000 SN – G503704 będącego w posiadaniu Zamawiającego. Analizator ten posiada aktualny
dokument kalibracyjny numer G503704_2/32077 z dnia 30 stycznia 2023. Pomiary skuteczności odsiarczania przeprowadzi
przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
5. Wyłączenie z eksploatacji reaktora przewidzianego do wymiany złoża poprzez zamkniecie przepustnic odcinających
reaktora odsiarczającego nr 3 na jego wlocie i wylocie;
6. Pasywacja zużytego złoża gazem obojętnym - azotem technicznym 4.0;
7. Czyszczenie wolnostojącego zbiornika reaktora odsiarczającego zlokalizowanego na terenie zakładu zagospodarowania
odpadów prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach gm. Wejherowo za pomocą ładowarki próżniowej;
8. W przypadku stwierdzenia zestalenia złoża - ręczne usunięcie zalegającego w zbiorniku granulatu;
9. Zasypanie reaktora nowym granulatem;
10. Uruchomienie reaktora i włączenie do eksploatacji – poprzez otwarcie przepustnicy na wylocie biogazu z reaktora oraz
stopniowe (co 5 °/3 h) otwieranie przepustnicy na wejściu zasiarczonego biogazu do reaktora – wg. oznaczeń na obudowie
przepustnicy;
11. Utylizacja zużytego złoża – po stronie Zamawiającego.
Obowiązki Zamawiającego:
b. Dokonanie rozładunku dostarczonego przez Wykonawcę Granulatu;
c. Przechowanie Granulatu do czasu jego wymiany – nie dłużej niż 3 dni – granulat będzie przechowany w zadaszonym
pomieszczeniu;
d. Szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie potencjalnych zagrożeń pod względem BHP i p.poż – szkolenie
przeprowadzi upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
e. Przekazanie protokolarnie Wykonawcy miejsca wykonywania czyszczenia;
f. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy zaplecza w postaci szatni, umywalni:
g. Wskazanie Wykonawcy: miejsc dostępu do wody oraz miejsca do składowania zużytego granulatu
h. Przeprowadzanie czynności odbiorowych – jeden odbiór, płatność 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.;
i. Zagospodarowanie powstających odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
Uwaga:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Nie stanowi ona warunku koniecznego do złożenia oferty w
postępowaniu.
Inne wymagania:
1. Termin wykonania – 21 dni od daty podpisania umowy;
2. Czas wykonania czyszczenia reaktora – nie dłużej niż dwa dni robocze;
3. Czas zasypania reaktora nowym granulatem – nie dłużej niż jeden dzień roboczy:
4. Uruchomienie reaktora do pełnej zdolności eksploatacyjnej – nie dłużej niż 72 godziny ciągłej jego pracy.
5. Media niezbędne dla prawidłowego wykonania prac będą dostarczone Wykonawcy nieodpłatnie.
6. Kryterium oceny ofert – całkowity koszt przedmiotu umowy.
Parametry reaktora typu Sulfax SFA 03:
1. Długość reaktora – 8,2 m;
2. Szerokość reaktora – 2,2 m;
3. Wysokość reaktora – 2,3 m;
4. Ilość granulatu – 17 Mg.
Ponadto reaktor wyposażony jest w pięć otworów rewizyjnych o średnicy 60 cm każdy na jego stropie umożliwiający wejście
do jego wnętrza.
Wymagania co do jakości granulatu:
1. Zawartość H2S na wejściu do reaktora nie więcej niż 3 500 ppm H2S;
2. Zawartość H2S na wyjściu z reaktora nie więcej niż 100 ppm H2S;
3. Żywotność złoża – nie mniej niż 180 dni ciągłej pracy;
4. Przepływ biogazu do 400 Nm3/h.
Wymagania co do parametrów technicznych granulatu odsiarczającego:
1. Ilość granulatu – 17 000 kg;
2.Gęstość nasypowa granulatu – 700 – 850 kg/m3
UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów
obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego
PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42514000-2 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 100%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 100%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzw. osobami Personelu Kluczowego tj.:
• majstrem/brygadzistą, wykonującym bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy lub podwykonawcy, spełniającym
następujące wymagania:
- zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
- posiada aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i konserwacji Urządzeń Energetycznych grupy 3 tj.
urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających
paliwa gazowe w pkt. 3 tj. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych,
urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie,
mieszalnie.
W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy, i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy, i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące 00/100 złotych,
Wadium: - wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej:
Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020.299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-
212 Gdynia nr rachunku 28124035231111000043351129 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Eko Dolina” sp. z o. o.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 PZP. zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. Zasady te zostały dookreślone w ust. 8.
7. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 uPzp nie może
powodować kosztów po stronie Zamawiającego. Jeżeli wadium będzie powodowało koszty po stronie Zamawiającego, to
Zamawiający zwolni wadium pomniejszone o te koszty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
(c) precyzować zakres umocowania;
(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 uPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 455 uPzp z dnia 11.09.2019r. i wymagają dla swojej
ważności zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt
1) uPzp, postanowień zawartej um. w stosunku do treści oferty w zakresie przewidzianym w paragrafie 25 ust. 4 w
załączniku nr 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.