Bosch

Przetarg

Usługa wykonania przeglądów, napraw, montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

13-03-2023, 08:56

Dane kontaktowe

Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15,53-609 Wrocław
tel. 0717186246
e-mail: przetargi@wzz.wroc.pl
http:// http://www.bip.wzz.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania przeglądów, napraw, montażu
urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 0717186246

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci zdrowych od ukończenia 20 tyg do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania przeglądów, napraw, montażu
urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d32a02f-c167-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012671/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeglądy , konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacji znajdujących się w obiektach WZŻ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy - Asystent Postępowania.
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania/767

Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , tj. na platformie „Asystent Postępowania”,
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania/767

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postepowania.pl.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z wsparciem merytorycznym: https://postepowania.pl/kontakt/
pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postepowania.pl
oraz do doradcy ds. produktu - Nikita Mitar, T: +48 798 855 799,
n.mitar@postepowania.pl) gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu. Korzystanie z Asystenta postępowania jest bezpłatne.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” znajduje się w rozdziale XV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZŻ.DZP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1 – Wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych oraz usuwanie awarii powstałych w urządzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych w 19 budynkach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 17. Zamawiający na podstawie art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 80% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i może być realizowane w obiektach zarządzanych przez Zamawiającego.
1) Zamówienie to będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływnie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max. 10% a po upływnie 12 miesięcy o max 20%.
2) Ceny materiałów i sprzętu podlegać będą negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
3) Skorzystanie z zamówień podobnych jest prawem Zamawiającego. Ich przewidzenie nie obliguje Zamawiającego do udzielenia tych zamówień.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena jednostkowa brutto (za 1 gram) czynnika chłodzącego wraz z uzupełnieniem

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie nr 2 – Naprawa układu centrali wentylacyjnej poprzez wymianę zewnętrznej jednostki chłodniczej w żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu oraz dostawę i montaż klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu kuchni w żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39 we Wrocławiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 17. Zamawiający na podstawie art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 80% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i może być realizowane w obiektach zarządzanych przez Zamawiającego.
1) Zamówienie to będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływnie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max. 10% a po upływnie 12 miesięcy o max 20%.
2) Ceny materiałów i sprzętu podlegać będą negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
3) Skorzystanie z zamówień podobnych jest prawem Zamawiającego. Ich przewidzenie nie obliguje Zamawiającego do udzielenia tych zamówień.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej w dalszej treści ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

5. Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca musi wykazać, że:
1)w zakresie dotyczącym uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, posiada Certyfikat dla Przedsiębiorcy prowadzącego działalność i wykonującego czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydany przez Urząd Dozoru Technicznego: zgodnie z art.29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
Dla zadnia nr 1, dla zadnia nr 2

2)posiada certyfikaty autoryzacyjne, wydane przez dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych ANDE, HAIER, GREE, KASAI, MIDEA uprawniające do wykonywania przeglądów gwarancyjnych,
Dla zadnia nr 1,

3) posiada certyfikaty autoryzacyjne, wydane przez dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych na montowane urządzenia zgodnie z zaoferowanym urządzeniem
Dla zadnia nr 2

4) w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że: dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w tym:
a) co najmniej 2 osobami wykonującymi prace w zakresie przeglądów, napraw, montażu klimatyzacji i instalacji, które posiadają Certyfikat dla Personelu wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (dla zadnia nr 1)
b) co najmniej 1 osobą wykonującą prace w zakresie przeglądów, napraw, montażu klimatyzacji i instalacji, która posiada Certyfikat dla Personelu wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (dla zadnia nr 2)
c) co najmniej 1 osoba posiadająca minimum Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla Grupy 1 pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2);
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Dla zadnia nr 1, dla zadnia nr 2
d) co najmniej 1 osoba posiadająca minimum Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla Grupy 1 pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2);
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Dla zadnia nr 1, dla zadnia nr 2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (wzór, załącznik nr 2 do SWZ), że:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Certyfikatu dla Przedsiębiorcy prowadzącego działalność i wykonującego czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydany przez Urząd Dozoru Technicznego: zgodnie z art.29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
Dla zadnia nr 1, dla zadnia nr 2
2) Certyfikatu autoryzacyjnego wydanego przez dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych ANDE, HAIER, GREE, KASAI, MIDEA uprawniające do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Dla zadnia nr 1,
3) Certyfikatu autoryzacyjnego wydanego przez dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych na montowane urządzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy
Dla zadnia nr 2
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór, załącznik nr 5 do SWZ/5a do SWZ).
W przypadku składnia ofert na więcej niż jedno ZADANIE należy przedstawić odrębne wykazy dla każdego ZADANIA.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wtedy: ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).
13. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w paragrafie 11 projektu umowy.
załącznik nr 6 do SWZ dla zadania nr 1
załącznik nr 6a do SWZ dla zadania nr 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia:
Dla zadania nr 1
9 miesięcy od daty zawarcia, nie dłużej niż do 20.12.2023 r.
2) Dla zadnia nr 2
90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem że :
a) Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kuchni w żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39 we Wrocławiu zostanie wykonana do 30 dni od daty podpisania umowy,
b) Przegląd gwarancyjny zamontowanych urządzeń zostanie wykonany we wrześniu/październiku 2023r.

Obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy:
(załącznik nr 6 do SWZ)/(załącznik nr 6a do SWZ).
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.