Przetarg

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.

23-12-2022, 11:25

Dane kontaktowe

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24,31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 03
e-mail: anna.onderka@uj.edu.pl
http:// www.uj.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 663 39 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.onderka@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b6fb5ef-8201-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawartow rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.453.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr: 1.43; 1.47; 1.53 w bud. Centrum Badań Przyrodniczych UJ ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków oraz w pomieszczeniu nr E0-28 w bud. Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2 30-387 Kraków, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:
a) Dysponują certyfikatem wskazanym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1951 ze zm.)
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że:
4.1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
4.1.1 posiadają min 4 osoby, które będą oddelegowane do wykonania zamówienia,
i które posiadają:
a) aktualne badania BHP,
b) w tym co najmniej 2 osoby z 4 wymaganych osób aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E)
GRUPA 1, podgrupa: 2,5,9,10
GRUPA 2, podgrupa: 2,4,5,6,10
c) w tym co najmniej 2 osoby z 4 wymaganych osób aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D)
GRUPA 1, podgrupa: 2,5,9,10
GRUPA 2, podgrupa: 2,4,5,6,10
d) z zastrzeżeniem iż uprawnienia z pkt. b i c nie mogą się łączyć przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, by przynajmniej 1 (jedna) osoba spośród wszystkich osób wymienionych w pkt. 4.1.1 posiadała aktualne uprawnienia F-GAZOWE
F-GAZOWE w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 nr 881)
4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 2 zamówienia (dwa odrębne kontrakty) obejmujące swoim zakresem dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji w czynnych obiektach o wartości łącznej nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), a dostawy te wraz z usługą towarzyszącą zostały wykonane należycie.
Zamawiający za wykonanie dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji w czynnym obiekcie, uzna dostawy i usługi towarzyszące, które były prowadzone w obiektach budowlanych, które były użytkowane podczas wykonywania zamówienia.
5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) certyfikat dla przedsiębiorcy wskazany w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1951)
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego,
c) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji zamówienia) na potwierdzenie spełniania warunku z Rozdziału VI.
d) Wykaz dostaw wraz z usługami towarzyszącymi na potwierdzenie spełniania warunku z Rozdziału VI wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy wraz z usługami towarzyszącymi, zamieszczone w „Wykazie dostaw” zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz z usługami towarzyszącymi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. b), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania –
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 5-6 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
4) wykaz podwykonawców (o ile dotyczy).
5) kalkulacja cenowa według załącznika B

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowane załączniku nr 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SW

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)