Przetarg

Utrzymanie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

22-12-2022, 14:45

Dane kontaktowe

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80,31-202 Kraków
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
http:// www.szpitaljp2.krakow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prądnicka 80

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f6b12d4-81ea-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065657/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.6 Utrzymanie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w należytym stanie sanitarnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim.
b) złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest
zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij
wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje. c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 5. Zalecane
formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne
powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. 6. Zalecany format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym
niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej
dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ofertę wraz z
wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu
Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do
podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób: -
bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i – dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty
(po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt 40 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w pkt 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.98.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd stanu technicznego, konserwacja (czyszczenie jednostek zewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych) oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego, urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i dezynfekcji kanałów oraz central wentylacyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, walidacja
i przetworzenie filtrów HEPA w pomieszczeniach klasy S w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913500-4 - Filtry wlotu powietrza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42514310-8 - Filtry powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów wstępnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913500-4 - Filtry wlotu powietrza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42514310-8 - Filtry powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówienia nie więcej niż o 50%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych towarów (nie więcej niż o 50% maksymalnej ceny zamówienia wskazanej w §2 ust. 1 umowy) w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i ceny maksymalnej, o której mowa w ust. 1. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : przegląd systemów klimatyzacyjno -wentylacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określone w pkt 18 SWZ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej- najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował:
A) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- SEP E grupa 1- dotyczy pakietów I, II, V; oraz SEP E grupa 2- dotyczy pakietów I, II,III,V .
lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
B)co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- oraz SEP D grupa 2- dotyczy pakietów I, II,III, V; SEP D grupa 1- dotyczy pakietu I, II, V.
lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
C) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat F- GAZ dla osoby lub równoważny, zgodnie z obowiązującymi przepisami- dotyczy pakietu 1.
Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień przez 1 osobę, tj. gdy zarówno pkt A) ,B), C) spełnia ta sama osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 5.4 niniejszego ogłoszenia , Wykonawca złoży: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7 SWZ -dotyczy pakietów I, II,III,V
2. Certyfikat wydany na mocy postanowień ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych tj. certyfikat F- GAZ lub równoważny dla przedsiębiorstwa - dotyczy pakietu 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i zakres zmian umowy zostały szczegółowo określone w załączonych do SWZ wzorach ,wedle których zostaną zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego -załącznik nr 2 do SWZ. Ze względu na ograniczenia znakowe w niniejszym formularzu ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie opisać w niniejszym punkcie wszystkich zawartych w SWZ uregulowań w tym zakresie, które zostały opisane oddzielnie dla każdej części postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-10