Bosch

Przetarg

Urządzenia chłodnicze i mrożące

19-09-2022, 09:39

Dane kontaktowe

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78,00-671 Warszawa
e-mail: zp@wckik.pl
http:// www.wckik.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Urządzenia chłodnicze i mrożące

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: WCKiK SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140130346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-671

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wckik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Urządzenia chłodnicze i mrożące

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9f77521-35af-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Rozdział SWZ IX.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings.
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@wckik.pl. dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera f z zegarem Głównego Urzędu Miar.
14. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 53/D/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chłodziarka do KKCz

1. Posiada znak CE.
2. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022.
3. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia + 4oC (brak możliwości zmiany nastawy temperatury). Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do przechowywania KKCz z zakresem nastawiania temperatury od +2°C do +6°C
4. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C.
5. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 450 pojemników z krwią.
6. Szuflady stalowe na rolkach z perforacją w dnie, umożliwiającą rotację powietrza między pojemnikami z krwią, dodatkowe przegrody wewnątrz szuflad służące do separacji jednostek krwi.
7. Budowa szafowa z komorą chłodzenia o objętości od 700 do 1000 litrów. Całkowita pojemności w przedziale 470 - 700 l.
8. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 140 cm x 85 cm x 198 cm. ,. Zamawiający dopuszcza Urządzenie powinno mieć następujące wymiary szerokość 800 mm x wysokość 2000 mm x głębokość 800 mm. O pojemności w przedziale 470 - 700 l. ZAKRES TOLERANCJI WYMIARÓW ZEWNĘTRNYCH URZĄDZENIA szerokość 600 mm-800mm, głębokość 650mm-800mm, wysokość 1900mm-2050mm.
9. Posiada podwójne drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.
10. Posiada minimum 2 sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
11. Posiada wewnętrzne oświetlenie, włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez dedykowanego przycisku na panelu sterowania.
12. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza.
13. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi. Zamawiający dopuszcza urządzenie ze sterownikiem mikroprocesorowym z zewnętrznym wyświetlaczem typu LCD oraz przyciskami membranowym
14. Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.
15. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej. Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej
16. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.
17. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury.
18. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe, zasilany bateryjnie.
19. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.
20. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.
21. Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi.
22. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB. Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma kompresorami.
23. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.
Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowany rejestrator parametrów i zdarzeń alarmowych z możliwością archiwizacji bezpośrednio na przenośna pamięć USB
24. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej. Zamawiający dopuści urządzenie z monitoringiem temperatury zintegrowanym z urządzeniem pozwalającym na podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym bez temperatury uśrednionej
25. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach czujników oraz konieczności wymiany części zużywalnych (baterii zasilających układ alarmowy oraz silnika wentylatora skraplacza).
26. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację zgodności.
27. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
28. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,
29. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
30. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
31. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.
32. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego.
33. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.
34. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni.
35. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE w języku polskim;
instrukcja w języku polskim;
specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego urządzenia w języku polskim
zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenia i dokumenty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni