Bosch

Przetarg

Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

05-08-2022, 11:12

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 24,26 ,53-333 Wrocław
tel. 71 365 24 03
fax. 71 365 27 82
e-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl
http:// www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 24,26

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-333

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 365 24 03

1.5.8.) Numer faksu: 71 365 27 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.wroclaw@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

finanse publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd8a5355-13c1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086201/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru referencyjnego nadanego sprawie, tj.
0201-ILZ.260.25.2022, Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3. Ofertę, oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ i specyfikację urządzeń – załącznik nr 1.1. do SWZ :
1) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dopuszczalnym formatem, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:
- kwalifikowany podpis elektroniczny - https://www.nccert.pl/,
- podpis zaufany - https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany,
- podpis osobisty - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.
4. Ofertę, oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji, w szczególności, w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 6.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w ogólnie dostępnych formatach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferowanym formatem jest .pdf.
3) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest
w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – „zegarem Głównego Urząd Miar”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26,
53-333 Wrocław
tel. 71 36 52 403; fax 71 36 52 782
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu pod adresem e-mail: iod.wroclaw@mf.gov.pl.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na IAS we Wrocławiu jako jednostce sektora finansów publicznych.
Informacje o odbiorcach danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach art. 18 i art. 19 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje
- Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.
- Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0201-ILZ.260.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 447154,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
1) demontażu wyeksploatowanych klimatyzatorów w ilości 2 sztuk,
2) dostarczenia nowych klimatyzatorów w ilości 19 kompletów urządzeń klimatyzacyjnych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem,
3) przygotowania elementów instalacji elektrycznej oraz konstrukcji, w tym ścian i sufitu do mocowania klimatyzatorów,
4) montażu i instalacji klimatyzatorów oraz napełnienia czynnikiem chłodzącym,
5) podłączenia klimatyzatorów do rozdzielni elektrycznych,
6) pomiarów elektrycznych nowo wykonanej instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów,
7) wykonania prac budowlanych odtworzeniowych (np. zamurowanie /zaszpachlowanie otworów, roboty malarskie itp.),
8) usunięcia i zagospodarowania własnym staraniem i na swój koszt odpadów i śmieci powstałych w trakcie realizacji zamówienia,
9) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi nowych klimatyzatorów,
10) przekazania napisanej w języku polskim dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia, w szczególności instrukcje użytkowania i konserwacji wyposażenia oraz kopie kart gwarancyjnych producenta, atesty i inne konieczne/niezbędne dokumenty,
11) przekazania przedstawicielowi Zamawiającego niezbędnych informacji, które pozwolą na wykonanie czynności wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.),
12) współpracy z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie prowadzenia przez Zamawiającego, jako operatora urządzeń, niezbędnej dokumentacji (Karta urządzenia), jeżeli taka będzie wymagana przepisami prawa,
13) zapewnienia gwarancyjnych usług serwisowych polegających w szczególności na dwukrotnym w ciągu roku przeglądzie urządzeń, diagnozowaniu i usuwaniu wszystkich awarii, usterek, bądź wad i innych nieprawidłowości w działaniu klimatyzatorów.
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Klimatyzatory będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i sprawne, gotowe do użytku oraz dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do stosowania w Unii Europejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42512200-0 - Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji określonej w art. 441 ustawy Pzp, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Opcja będzie realizowana na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i będzie polegać na zwiększeniu zakresu zobowiązania umownego (zamówienia podstawowego) maksymalnie o 7 kompletów urządzeń klimatyzacyjnych po cenie wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji.
4. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena ofertowa zamówienia podstawowego - 60%,
2) okres gwarancji - 40%.
3. Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
B) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
C) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
D) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną umowę, której przedmiotem była dostawa i montaż klimatyzatorów, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku umów, w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
W przypadku umów będących w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby
do dnia składania ofert wartość faktycznie zrealizowanej części umowy wynosiła nie mniej niż min. 200 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże,
że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą Certyfikat F Gaz, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) uprawniający do instalacji, odzysku, konserwacji/serwisowania, likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych
gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych.
Zamawiający dopuszcza aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały certyfikaty wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie z art. 10 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 roku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w
postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 11 do SWZ,
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 8)- 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835): oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w oświadczeniu dotyczącym braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej (warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. D) lit. a) SWZ) Wykonawca złoży:
- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostaną podane wartości wyrażone w innych walutach niż złoty, będą one przeliczone według Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.
2) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. D) lit. b) SWZ) Wykonawca złoży:
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie instalacji, odzysku, konserwacji/serwisowania, likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień – w zakresie określonym przez Zamawiającego, tj. wykaz osób posiadających certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (jednostka certyfikująca), na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Specyfikację urządzeń stanowiącą załącznik nr 1.1. do SWZ.
2) Specyfikacja urządzeń, o której mowa w pkt 1) będzie stanowić przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w tym, w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku nie złożenia lub złożenia niekompletnego przedmiotowego środka dowodowego - Specyfikacji urządzeń stanowiącej załącznik nr 1.1. do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, w terminie przez siebie wskazanym, do jego złożenia lub uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, także Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ.
4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty, tj:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, lub
b) pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - na konto bankowe Zamawiającego wskazane w ust. 3,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu:
NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Nr 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000
Informacja dla Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• Nazwa Banku Zamawiającego: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
• Kod BIC: NBPLPLPW
• Numer rachunku w standardzie IBAN: PL 71 1010 1674 0028 0213 9120 0000
Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, opisując: „Wadium – postępowanie nr 0201-ILZ.260.25.2022, „Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”, bądź w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego wadium dotyczy.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:
1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy.
Określenie czynności w sposób inny niż wskazano powyżej, będzie niezgodne z treścią przepisu art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie,
2) warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. D) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno.
Wykonawca, który wykonywał dostawę wspólnie z innym Wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.
4. W przypadku, o których mowa w ust. 3 pkt 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie przewidzianym w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ias-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.