Bosch

Przetarg

Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza.

26-07-2022, 10:27

Dane kontaktowe

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78,00-671 Warszawa
e-mail: zp@wckik.pl
http:// www.wckik.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: WCKiK SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140130346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-671

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wckik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37ee0b2c-0cb3-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00276729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051099/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dzierżawa, lessing

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wckik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera Rozdział IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuję, że:

1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78.
2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie.
3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania..

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/U/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania krwi i jej składników. Wielkość zamówienia: sztuk 1, okres dzierżawy 6 miesięcy. Miejsce dostawy: Terenowa Stacja WCKiK SP ZOZ w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk. Specyfikacja techniczna przenośnej komory chłodniczej z dwoma niezależnymi systemami chłodzenia:
1. Posiada znak CE.
2. Posiada Deklarację zgodności.
3. Wymiary zewnętrzne komory:
 Długość - 9,00 m (±10%),
 Wysokość - 2,70 m (±10%),
 Szerokość - 3,80 m (±10%).
4. Wymiary wewnętrzne komory:
 Długość - 8,00 m (±10%),
 Wysokość - 2,30 m (±10%),
 Szerokość - 3,60 m (±10%).
5. Wymiary drzwi:
 Wysokość - 2,00 m (±10%),
 Szerokość (2-skrzydłowe) - 1,85 m (±10%).
6. Kubatura urządzenia: 65,00 m3 (±10%).
7. Zasilanie trójfazowe: 400V 32 A
8. Wykonanie komory musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury)
9. Zakres temperatur pracy w komorze przechowywanych produktów od -260C do - 300C.
10. Czynnik chłodzący R404A.
11. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 60 dB.
12. Komora chłodnicza wyposażona w dwa niezależne systemy chłodzenia.
13. Parownik : Elektryczny system rozmrażania, Interwał rozmrażania 4 – 6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania parownika przy temp. 0 – 10 0C .
14. Gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgową podłogę.
15. Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka.
16. Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia.
17. Pełne wewnętrzne oświetlenie.
18. System monitoringu i rejestracji temperatury komory.
19. Posiada możliwość zdalnego monitoringu i zmiany parametrów pracy układów chłodniczych (szczególnie wstępna diagnoza potencjalnych nieprawidłowości i błędów).
20. Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim.
21. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
22. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
23. Wykonawca w ramach bezpłatnej instalacji wykona instalację elektryczną niezbędną do zasilania komory chłodniczej (montaż dobranego zabezpieczenia, montaż dobranego kabla w korytku kablowym, montaż skrzynki elektrycznej na budynku, montaż gniazd umożliwiających podłączenie zasilania do komory chłodniczej).
24. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
25. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
26. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta.
27. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.
28. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
29. Wykonawca podejmie działania serwisowe niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
30. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym.
31. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.
Wymagane w ofercie dokumenty:
 dokument CE,
 deklaracja zgodności,
 instrukcja w języku polskim,
 specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia i zabezpieczenie serwisowe do instalacji i kompleksowej obsługi przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
wart.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
e) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów,
f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00241608/01 z dnia 2021-10-21
2021-

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda wraz z ofertą dokumentów określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty określone w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ na ciągłość usług medycznych , promieniowanie lub skażenia;
2) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
3) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy.
2. Zakres zmian umowy obejmuje w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
1) pkt 1 – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
2) pkt 2 – zmianę wykonawcy;
3) pkt 3 – zmianę podwykonawcy;
4) pkt 4 – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 40% wartości określonej w niniejszej umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-03 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.