Bosch

Przetarg

Wymiana agregatu wody lodowej

20-05-2022, 10:12

Dane kontaktowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
ul. Rakowicka, 10,31-511 Kraków
e-mail: zamowienia@krakow.wsa.gov.pl
http:// bip.krakow.wsa.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wymiana agregatu wody lodowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356774935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rakowicka, 10

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakow.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krakow.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana agregatu wody lodowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e9b79fb-d767-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074569/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa agregatu wody lodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej
wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Zamawiający zaleca założenie konta na Platformie. W celu założenia konta konieczne jest
posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Platforma umożliwia również złożenie oferty bez zakładania konta.
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w
Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty to 10
plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z
instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
Limit objętości plików lub spakowanego katalogu (załączników) w zakresie komunikacji
z Zamawiającym (nie dotyczy oferty) to 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
Czas wyświetlany na Platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka
10,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie jest Pan Cezary Świdnicki,
kontakt: adres e-mail: ; iod@krakow.wsa.gov.pl , tel.: 12 62-98-334.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm.VI.281/22/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego i wymiana wyeksploatowanego agregatu wody lodowej na agregat o mocy
chłodniczej 316kW o parametrach 6/12*C (glikol etylenowy 35%) wyposażony w komplet automatyki i armatury regulacyjnozabezpieczającej
wraz z modułem hydraulicznym zgodnie z Projektem wykonawczym wymiany agregatu wody lodowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna rejestrację przez Wykonawcę działalności regulowanej w rejestrze -
certyfikowanych przedsiębiorców prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do instalowania oraz konserwacji
lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 2065)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne uprawnienia F-GAZOWE w zakresie naprawy i obsługi technicznej
urządzeń i instalacji chłodniczych oraz certyfikaty zgodne z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019r., poz. 2158 z późn. zm.)
b) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji przyznane przez komisje kwalifikacyjne w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 z późn. zm.), uprawniające do
eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupa 1 oraz grupa 2.
c) co najmniej jedną osobę, posiadającą aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do prac na
wysokościach powyżej 3 m, wydane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wpis do rejestru działalności regulowanej - certyfikowanych przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego,
2) Certyfikat F-Gaz dla Wykonawcy (przedsiębiorcy) wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do instalowania oraz
konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła na podstawie art. 30 ust. 7 oraz do
dokonywania wpisów do Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych,
3) wykaz osób (wzór załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ceny umowy wskazanej w § 6 ust. 1 w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 8 ust. 3.
2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów;
3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
4) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców;
5) zmiany przepisów ustaw mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian nieistotnych, dla których Strony zastrzegają tylko pismo informujące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krakow_wsa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28