Auxcool - Wienkra
Już jest! Aplikacja mobilna GREE – STREFA INSTALATORA!

Przetarg

"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154"

06-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ul. Nowe Sady 19,94-102 Łódź
e-mail: zaklad@lzuk.lodz.pl
http:// http://lzuk.lodz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 593591-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

Łódzki Zakład Usług Komunalnych: "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
NIE DOTYCZY
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: RADCA PRAWNY MAGDALENA KOPERA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, ADWOKAT MONIKA KUJAWA KANCELARIA ADWOKACKA W ŁODZI 93-004 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 287 LOK. 8, TEL: 600-709-094, TEL: 513-023-684 E-MAIL: MKOPERA@KBADW.NAZWA.PL; MKUJAWA@KBADW.NAZWA.PL
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Nowe Sady  19 , 94-102  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. , e-mail zaklad@lzuk.lodz.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://lzuk.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne NIE DOTYCZY
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
NIE DOTYCZY
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://lzuk.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://lzuk.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE DOTYCZY

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
NIE DOTYCZY

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE DOTYCZY
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 ROKU – PRAWO POCZTOWE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1041) OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POSŁAŃCA
Adres:
ŁÓDZKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, 94 -102 ŁÓDŹ, UL. NOWE SADY 19, SEKRETARIAT POK. 210

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE DOTYCZY
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154"
Numer referencyjny: 13/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
NIE DOTYCZY
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
NIE DOTYCZY


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SĄ ROBOTY BUDOWLANE PN.: ,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154”; realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej odpowiednio:- dla Części I - przez dr inż. Tomasza Jerominko – iTech projektowanie Budowlane pn. ,,Projekt budowlany remontu instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku biurowym – Łódź al. Józefa Piłsudskiego 154 dz. nr ew. 89/1, obręb W-22 – styczeń 2020”;- dla Części II – przez dr inż. Tomasza Jerominko oraz mgr inż. Jarosława Kusiaka – iTech projektowanie Budowlane pn. ,,Projekt budowlany węzła cieplnego c.o. + c.w.u. w budynku biurowym – Łódź, al. Józefa Piłsudskiego 154 dz. nr ew. 89/1, obręb W-22 – luty 2020”oraz na podstawie kosztorysu ofertowego Załącznik nr 2aa oraz 2bb do SIWZ.(post. nr 13/2020).Zastosowane urządzenia winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów (ECODESIGN) dla systemów wentylacyjnych. W załączonej dokumentacji projektowej dobrano urządzenia i armaturę znajdującą się w wykazie producentów głównych urządzeń zalecanych do stosowania w węzłach cieplnych łódzkiego systemu ciepłowniczego. Węzeł cieplny należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym c.o.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym zakresem:Część I pn: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.Część II pn: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1a ORAZ 1 b DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE DO UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIKI NR 8a i 8b DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

II.5) Główny kod CPV: 45331210-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42522100-2
42520000-7
09323000-9
45232140-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-10
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30
2020-12-10
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1). Wyżej wskazany termin 10 grudnia 2020 roku wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym dla realizacji całego przedmiotu zamówienia.Termin realizacji prac dla Części I wynosi odpowiednio:- termin zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji – do dnia 30 listopada 2020 roku;- termin przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej – do dnia 10 grudnia 2020 roku;Termin realizacji prac dla Części II – do dnia 30 listopada 2020 roku.Faktyczny termin realizacji zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym (patrz SIWZ – kryterium oceny ofert). 2). Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi al. Józefa Piłsudskiego 154 jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. W niniejszym zamówieniu (nr 13/2020) DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH z uwagi na występującą specjalizację potencjalnych Wykonawców.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE W TYM ZAKRESIE ŻADNYCH WYMAGAŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKAZAĆ W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: POSIADANIE UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA NA SUMĘ GWARANCYJNĄ OKREŚLONĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, TJ.: - DLA CZĘŚCI I NA SUMĘ 80.000 złotych;- DLA CZĘŚCI II NA SUMĘ 75.000 złotych;
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: [NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ]5.1.3.1 NALEŻYTE WYKONANIE I PRAWIDŁOWE UKOŃCZENIE (ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO) NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE WYKONAŁ:DLA CZĘŚCI I – CO NAJMNIEJ 3 ZADANIA DOTYCZĄCE BUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN 90.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU;DLA CZĘŚCI II – CO NAJMNIEJ 3 ZADANIA DOTYCZĄCE BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN. 80.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU.5.1.3.2. POSIADANIE OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DYSPONOWANIE A) MINIMUM JEDNĄ OSOBĄ, KTÓRA BĘDZIE PEŁNIŁA FUNKCJĘ KIEROWNIKA ROBÓT PRZY REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE W ZAKRESIE PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH (ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI I ) ORAZ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH (ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI II), WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA POWIERZONYCH ROBÓT I INNYCH CZYNNOŚCI W RAMACH WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY; B) ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ OSÓB WYTYPOWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA I NIEZBĘDNYCH DO JEGO PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: dot. sposobu zatrudnienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.). a). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią osobiście działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. b). Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia - tu w szczególności czynności pracowników budowlanych obejmujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia.c) Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy - stanowiącym załącznik do specyfikacji (SIWZ).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
[NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ]: KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak niżej: 7.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.7.2.3 Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (wg wzoru - Załącznik nr 9 do SIWZ).W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w szczególności:7.2.3.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;7.2.3.4 czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.7.3 Każdy WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://lzuk.lodz.pl; w zakładce PRZETARGI), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 7.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, W ZAKRESIE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, tj.: POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA MOCY ART. 24 UST. 5 PKT 1 USTAWY PZP, W POSTACI:7.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.7.6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.7.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1 ZGODNIE Z ART. 24aa UST. 1 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak niżej: 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (Załącznik nr 3 do SIWZ).Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.5. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.7.5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj.: sumę określoną w pkt. 5.1.2.1. SIWZ. Preferowane jest złożenie polisy OC jednak, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Ubezpieczenie (polisa) winno obejmować cały okres trwania umowy. W przypadku utraty jego ważności w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do jego wznowienia / przedłużenia. 7.5.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.5.2.1 WYKAZU ROBÓT związanych z:DLA CZĘŚCI I – WYKONANIEM CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN 90.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU;DLA CZĘŚCI II – WYKONANIEM CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN. 80.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU,oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór WYKAZU ROBÓT stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).[Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.]7.5.2.2 WYKAZU OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 7 do SIWZ).INFORMACJE DODATKOWE: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220, ze zm.). 3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.7.6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego KOSZTORYS OFERTOWY – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2aa oraz 2abdo SIWZ - stanowiący potwierdzenie zaproponowanej w formularzu ofertowym wartości oraz stanowiący podstawę do późniejszego rozliczania się Stron.2) WSZYSCY WYKONAWCY zobowiązani są do wpłacenia WADIUM - patrz zapisy SIWZ oraz ogłoszenie - sekcja IV.1.2).3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego podanego w ofercie - patrz: zapisy SIWZ.4) KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ jest zobowiązany złożyć dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty, instrukcje, karty danych technicznych, deklaracje zgodności) określające parametry techniczne oferowanych wyrobów. Powyższe ma analogiczne zastosowanie w przypadku stosowania przez Wykonawcę równoważnych metod, systemów i technologii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
[NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ]: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium.9.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP żąda od Wykonawcy wniesienie wadium:- DLA CZĘŚCI I w kwocie 2.000 złotych,- DLA CZĘŚCI II w kwocie 1.500 złotych.9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:9.2.1 pieniądzu;9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;9.2.3 gwarancjach bankowych;9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299, z późń. zm.).9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego:Getin Noble Bank nr: 06 1560 0013 2026 0003 6256 0001w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania: 13/2020 9.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.9.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.9.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te winny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:9.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib;9.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją;9.6.3. kwotę wadium;9.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą;9.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:9.6.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;9.6.5.2. którego oferta została wybrana:9.6.5.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;9.6.5.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;9.6.5.2.3. zawarcie umowy zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;9.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 9.6. SIWZ.9.8. Zamawiający zatrzyma wadium lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.9.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DŁUGOŚĆ OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI (G)20,00
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM, ROZRUCHEM I POMIARAMI KOMPLETNEJ INSTALACJI WENTYLACJI (DLA CZĘŚCI I) ALBO TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC MONTAŻOWTYCH I ROZRUCHU WĘZŁA CIEPLNEGO (DLA CZĘŚCI II)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
NIE DOTYCZY
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
[NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ]: 17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY17.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy PZP, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% CENY CAŁKOWITEJ PODANEJ W OFERCIE.17.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.17.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 17.3.1 pieniądzu; 17.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 17.3.3 gwarancjach bankowych; 17.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.17.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 17.5 Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.UWAGA: Pozostałe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - patrz: stosowne zapisy SIWZ oraz wzór umowy.

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:a) w przypadku przestojów i opóźnień będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) konieczności zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu robót, a których dokonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia, c) wystąpienia nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań),e) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 3. Dodatkowo Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy:a) zmiana jest nieistotna i nie zmienia ogólnego charakteru umowy, b) nie wprowadza warunków, które, gdyby były w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby, lub mogli wziąć, udział inni wykonawcy, c) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy,d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,e) zmiany osób, o których mowa w § 6 w przypadkach: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się tych osób z obowiązków wynikających z umowy oraz gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacja), f) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom (*jeśli dotyczy), g) konieczności dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, h) zmiany wartości zamówienia z uwzględnieniem stosownych zapisów art. 144 ustawy w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych. Zmiany, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie muszą być udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 4. Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stanowią:a) zmiana danych teleadresowych Stron, b) zmiana danych rejestrowych Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
[NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ]18. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO18.1 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY LEŻĄCY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCY DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW18.1.1 KLAUZULA STOSOWANA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN ,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154” - post. nr 13/2020.Część I pn: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.Część II pn: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2019 r., poz. 1781, ze zm.) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: • Administratorem danych osobowych Wykonawców jest:ŁÓDZKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHul. Nowe Sady 19 94-102 Łódź Polska REGON: 100124868tel. (+48) 42 27-23-450 fax. (+48) 42 27-23-451 e-mail: zaklad@lzuk.lodz.pl;www.lzuk.lodz.pl• w razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:iod@lzuk.lodz.pl;dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154” - post. nr 13/2020.Część I pn: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.Część II pn: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.• prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;• odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio Ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO).• posiada Pani/Pan prawo:• dostępu do danych osobowych Pani/Pana, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1- 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;• do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, z zastrzeżeniem, iż uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania;• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, iż żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; zanim złożycie Państwo skargę złóżcie sprzeciw do Administratora Danych Osobowych.• nie przysługuje Pani/Panu prawo:• do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;• do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 18. 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY LEŻĄCY PO STRONIE WYKONAWCÓW WYNIKAJĄCY Z RODO.18.2.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 18.2.2. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności:• obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO); • obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;18.2.4. Treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze formularza ofertowego (zał. Nr 2a i 2b do SIWZ).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez dr inż. Tomasza Jerominko – iTech projektowanie Budowlane pn. ,,Projekt budowlany remontu instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku biurowym – Łódź al. Józefa Piłsudskiego 154 dz. nr ew. 89/1, obręb W-22 – styczeń 2020” oraz na podstawie kosztorysu ofertowego Załącznik nr 2aa. Zastosowane urządzenia winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów (ECODESIGN) dla systemów wentylacyjnych. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1a DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE DO UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIKI NR 8a DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331210-1, 42522100-2, 42520000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DŁUGOŚĆ OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI (G)20,00
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM, ROZRUCHEM I POMIARAMI KOMPLETNEJ INSTALACJI WENTYLACJI20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wyżej wskazany termin 10 grudnia 2020 roku wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym dla realizacji całego przedmiotu zamówienia.Termin realizacji prac dla Części I wynosi odpowiednio:- termin zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji – do dnia 30 listopada 2020 roku;- termin przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej – do dnia 10 grudnia 2020 roku;Faktyczny termin realizacji zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym (patrz SIWZ – kryterium oceny ofert).


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154 realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez dr inż. Tomasza Jerominko oraz mgr inż. Jarosława Kusiaka – iTech projektowanie Budowlane pn. ,,Projekt budowlany węzła cieplnego c.o. + c.w.u. w budynku biurowym – Łódź, al. Józefa Piłsudskiego 154 dz. nr ew. 89/1, obręb W-22 – luty 2020” oraz oraz na podstawie kosztorysu ofertowego Załącznik nr 2bb do SIWZ. W załączonej dokumentacji projektowej dobrano urządzenia i armaturę znajdującą się w wykazie producentów głównych urządzeń zalecanych do stosowania w węzłach cieplnych łódzkiego systemu ciepłowniczego. Węzeł cieplny należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym c.o.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 b DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE DO UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIKI NR 8b DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09323000-9, 45232140-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DŁUGOŚĆ OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI (G)20,00
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC MONTAŻOWTYCH I ROZRUCHU WĘZŁA CIEPLNEGO (T)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji prac dla Części II – do dnia 30 listopada 2020 roku.Faktyczny termin realizacji zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym (patrz SIWZ – kryterium oceny ofert).