G-Tech Gree Systemy klimatyzacji

Przetarg

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach

13-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Damrota 25,40-022 Katowice
tel. 32 2076000,
fax. 32 2076010
e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
http:// www.slaskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 520599-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 10212340000000, ul. Damrota  25 , 40-022  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2076000, , e-mail kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl, , faks 32 2076010.
Adres strony internetowej (URL): www.slaskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.slaskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
Numer referencyjny: 2401-ILZ_.260.11.2.2020, ZKP-3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:Część 1 – dostawa i montaż agregatu wody lodowej (chillera) w budynku C Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz demontaż i odbiór istniejącego chillera i czynnika chłodniczegoSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1Załącznik nr 4A do SIWZ - Opis techniczny agregatu wody lodowej znajdującego się na dachu budynku C Izby Administracji Skarbowej w KatowicachZałącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy Część 2 – dostawa i montaż 2 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów naściennych typu Split w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach oraz demontaż i odbiór istniejących 2 szt. uszkodzonych klimatyzatorów ściennych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy Część 3 – dostawa i montaż 3 szt. fabrycznie nowych systemów klimatyzacji (2 szt. typu Multi Split i 1 szt. typu Split) w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach oraz demontaż i odbiór istniejących uszkodzonych 3 szt. systemów klimatyzacji (2 szt. typu Multi Split i 1 szt. typu Split).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy Wszystkie wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka „Ogłoszenia – Zamówienia publiczne” – zamówienia powyżej 30 tyś euro.

II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 233658,54
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia:- część 1: 90 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy- część 2: 45 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy- część 3: 60 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp: Zamawiający wymaga spełniania wszystkich warunków w zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu podanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga również spełniania warunków wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ww. ustawy. Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi w ofercie złożyć wykaz dotyczący wykonania co najmniej jednej dostawy związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż:- dla części 1 – 100 000,00 zł,- dla części 2 – 7 000,00 zł,- dla części 3 – 25 000,00 zł,wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ.W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części musi przedstawić wykaz obejmujący co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł lub o wartości nie mniejszej niż suma kwot wymaganych dla części, na które składa ofertę.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi potwierdzać udostępnienie zasobów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5. oświadczenia o przynależności bądź też braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku jeżeli nie zostało złożone w terminie, o którym mowa w pkt 9 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda dowodu potwierdzającego, że co najmniej jedna dostawa wskazana w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw, została wykonana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, jest referencja bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego dokumentu - inny dokument - potwierdzający spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty składane wraz z ofertą:Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną), złożone w formie oryginału:- Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ),- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ),- Wykaz dostaw (Załącznik nr 7 do SIWZ) zgodny z zapisami pkt III.1.3) ogłoszenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi:- dla części 1 – 3 700,00 zł- dla części 2 – 200,00 zł- dla części 3 – 700,00 złWadium może być wnoszone w następujących formach:- w pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu zgodnie z zapisami pkt 3.2. SIWZ. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego,- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- w gwarancjach bankowych,- w gwarancjach ubezpieczeniowych,- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.3. Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą.4. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym pokój nr 2, budynek „A”. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej w siedzibie Zamawiającego, należy je spakować i opisać, tak jak ofertę (wg wzoru w pkt 15 SIWZ) z dopiskiem WADIUM.5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto za dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 60,00
Cena oferty brutto za demontaż i odbiór uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych 10,00
Gwarancja i rękojmia na urządzenia i wykonane prace 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym i art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż agregatu wody lodowej (chillera) w budynku C Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz demontaż i odbiór istniejącego chillera i czynnika chłodniczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1Załącznik nr 4A do SIWZ - Opis techniczny agregatu wody lodowej znajdującego się na dachu budynku C Izby Administracji Skarbowej w KatowicachZałącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 186991,87
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto za dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 60,00
Cena oferty brutto za demontaż i odbiór uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych 10,00
Gwarancja i rękojmia na urządzenia i wykonane prace 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa i montaż 2 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów naściennych typu Split w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach oraz demontaż i odbiór istniejących 2 szt. uszkodzonych klimatyzatorów ściennych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11056,91
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto za dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 60,00
Cena oferty brutto za demontaż i odbiór uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych 10,00
Gwarancja i rękojmia na urządzenia i wykonane prace 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa i montaż 3 szt. fabrycznie nowych systemów klimatyzacji (2 szt. typu Multi Split i 1 szt. typu Split) w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach oraz demontaż i odbiór istniejących uszkodzonych 3 szt. systemów klimatyzacji (2 szt. typu Multi Split i 1 szt. typu Split)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35609,76
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto za dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 60,00
Cena oferty brutto za demontaż i odbiór uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych 10,00
Gwarancja i rękojmia na urządzenia i wykonane prace 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: