G-Tech Gree Systemy klimatyzacjiG-Tech Gree Systemy klimatyzacji Bosch climateBosch climate

Przetarg

Wykonanie klimatyzacji I i II piętra w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105

02-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Sandomierska 105,25-324 Kielce
tel. 41 36 42 613,
fax. 41 36 42 615
e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl,
http:// www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 604003-N-2019 z dnia 2019-10-02 r.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach: Wykonanie klimatyzacji I i II piętra w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 10212400000000, ul. Sandomierska  105 , 25-324  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 36 42 613, , e-mail ias.kielce@mf.gov.pl, , faks 41 36 42 615.
Adres strony internetowej (URL): www.swietokrzyskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem
Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie klimatyzacji I i II piętra w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105
Numer referencyjny: 2601-ILZ.260.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105 na piętrach I i II. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę ,,Klimanet S.C. Adam Jaworski, Zenon Cedro z siedzibą w Kielcach przy ul. Rolnej 8 załączonej do ,,Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.Projekt zawiera:- Opis techniczny,- Rozwiązania projektowe,- Obliczenia,- Opis systemu chłodniczego,- Instalacje,- Konserwacja i eksploatacja urządzeń,- Schematy układu VRF,- Przedmiar. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej zrealizowania robót w zakresie:a) dostawy i montażu: - jednostek zewnętrznych - 2 szt.,- jednostek wewnętrznych:--I piętro - 12 szt., i 12 szt. sterowników ściennych przewodowych, -- II piętro - 14 szt., i 14 szt. sterowników ściennych przewodowych,- sterowników ściennych przewodowych do każdej jednostki wewnętrznej,- sterownika centralnego - w pomieszczeniu ochrony,b) wykonania wszystkich niezbędnych instalacji, m. innymi: zasilającej, sterującej, odprowadzania skroplin, chłodniczej,c) zabudowy wykonanych instalacji lub poprowadzenie ich w sufitach podwieszanych,d) wykonania wymaganych prób i rozruchów urządzeń, e) przeszkolenia pracowników Zamawiającego i ochrony z obsługi instalacji klimatyzacji.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) wykonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów konserwacyjnych w zakresie zgodnym z wymaganiami producenta oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.b) dostawę pilotów sterujących bezprzewodowych w ilości 6 szt. - gotowych do pracy.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2.6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach wynagrodzenia, otrzymanego w wyniku zawarcia umowy wszystkich prac, również tych nie wymienionych w opisie zamówienia, ale niezbędnych na podstawie obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia, tak by był on zdatny do celu, któremu ma służyć.7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania dotyczące robót zostały zawarte w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.8. W celu określenia zakresu robót dołączone zostały do SIWZ (jako załącznik do ,,Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia") również przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. 9. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich (w ocenie Wykonawcy) niezbędnych robót gwarantujących prawidłowe wykonanie zadania, tj. m.in. robót podstawowych, robót przygotowawczych, zabezpieczających, transportowych, zapoznał się z przedmiotem zamówienia poprzez dokonanie wizji lokalnej, dokonał własnych pomiarów w celu określenia zakresu robót nie opisanych w SIWZ, a które w ocenie Wykonawcy również będą konieczne do wykonania w celu realizacji zamówienia, oraz sprawdzenia i weryfikacji przedmiarów robót. Termin wizji do ustalenia w godz. od 8:00 do 15:00 z pracownikiem Izby Administracji Skarbowej w Kielcach - Panem Norbertem Żurańskim, tel. 41 36 42 649 lub 519 327 606.10. Jakakolwiek niezgodność przedmiarów ze stanem rzeczywistym lub brak w przedmiarach jakichkolwiek robót określonych w SIWZ i wzorze umowy, nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania przedmiotu umowy.11. Roboty nie ujęte w przedmiarach i innej udostępnionej dokumentacji oraz w SIWZ, a wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę technologii, materiałów, sposobu montażu winny być uwzględnione w cenie ryczałtowej Wykonawcy, a brak ich uwzględnienia nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.12. Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzonych prac. Sposób organizacji robót musi zapewnić możliwość wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego w remontowanym budynku. Roboty uciążliwe (w szczególności powodujące hałas, zapylenie) muszą być wykonywane w sposób nieutrudniający pracy pracownikom Zamawiającego, w razie konieczności należy je wykonywać po godzinach pracy Zamawiającego lub w dni wolne od pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym). 13. Zamawiający zaznacza, że jeżeli w SIWZ oraz udostępnionych i załączonych do niej materiałach zostały użyte nazwy własne produktów lub producentów, to użycie tych nazw ma tylko i wyłącznie na celu jednoznaczne określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w udostępnionej dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia o wszystkich parametrach równoważnych). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w treści swojej oferty, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub jakościowe. 14. Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich prac pod nadzorem i kierownictwem wyznaczonego kierownika/kierowników robót budowlanych posiadającego/ych odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.15. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia wymienionej/ych osób. 16. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 17. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej od zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością na sumę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).18. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na roboty budowlane urządzenia oraz rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia - minimum 60 m-cy lub gwarancja producenta jeśli jest dłuższa. Okres gwarancji liczony będzie od daty końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.19. Warunki dokonywania odbiorów robót zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy.20. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy. Powyższy wymóg dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dostawców materiałów oraz osób, które prowadząc działalność gospodarczą na własne nazwisko osobiście wykonują czynności związane z realizacją przedmiotu umowy.21. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia do przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego w tym zakresie określone zostały we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45310000-3
45331200-8
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców - dokument wydany przez jednostkę certyfikującą (Urząd Dozoru Technicznego), potwierdzający, że przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane spełnia wymagania określone w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - musi wykazać, że w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na instalacji systemu klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 100 000,00** zł. Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach jednej umowy (jednego zadania inwestycyjnego).* Pod pojęciem ,,budynek użyteczności publicznej", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.** W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.)b) wykaz robót budowlanych spełniających warunki określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru określonego Załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty zostały wykonane;Dowody - do wykazu o którym mowa w lit. b Wykonawca załączy dowody określające czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje i dokumenty w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oferta na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) dla podmiotów występujących wspólnie złożone w oryginale lub, jako odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza;3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy) złożone w oryginale lub, jako odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dowód wniesienia wadium:a) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu - potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty,b) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna - kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy złożyć zgodnie z zapisami Rozdziału XVI ust. 5 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na konto Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi czy w terminie składania ofert pieniądze znajdują się na jego koncie.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp tj.:- w pieniądzu;- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;- w gwarancjach bankowych;- w gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 68 1010 1238 0804 4813 9120 0000z podaniem tytułu na dowodzie przelewu ,,Wadium - Wykonanie klimatyzacji I i II piętra w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105". Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (kancelaria) przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę firmy i adres Wykonawcy oraz informację: ,,Wadium - Wykonanie klimatyzacji I i II piętra w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105". Zamawiający, zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż pieniężna. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą.Kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty.6. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: - określenie postępowania (jego nazwę), - nazwę Wykonawcy, - określenie Zamawiającego jako beneficjenta, - wysokość gwarantowanej kwoty wadium, - termin ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.- dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska.7. Z treści dokumentu wadium wniesionego w formach, o których mowa w ust. 6, winno jednoznacznie wynikać zobowiązanie wystawcy dokumentu do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.8. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.11. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z właściwymi zapisami art. 46 ustawy Pzp.12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - zgodnie z art. 184 ustawy Pzp.13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych:1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony mowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, tj. w przypadkach, jeżeli:1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej w umowie pierwotnej.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną pisemnie w drodze Aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH