G-Tech Gree Systemy klimatyzacjiG-Tech Gree Systemy klimatyzacji Bosch climateBosch climate

Przetarg

Zakup i montaż sztucznego lodowiska w Nasielsku"

01-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3,05-190 Nasielsk
tel. 236 933 000
fax. 236 912 470
e-mail: um@nasielsk.pl
http:// www.nasielsk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 603940-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

Gmina Nasielsk: ,,Zakup i montaż sztucznego lodowiska w Nasielsku"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nasielsk, krajowy numer identyfikacyjny 52849790913000, ul. ul. Elektronowa  3 , 05-190  Nasielsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 933 000, e-mail um@nasielsk.pl, faks 236 912 470.
Adres strony internetowej (URL): www.nasielsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=przetarg

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=przetarg

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej osobiśce lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zakup i montaż sztucznego lodowiska w Nasielsku"
Numer referencyjny: IZP.271.23.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż na sezon 2019/2020, demontaż po pierwszym sezonie 2019/2020, montaż na sezon 2020/2021 oraz demontaż lodowiska po drugim sezonie 2020/2021, nowego, sztucznego lodowiska o wymiarach 600 m? (20x30 m). Miejscem realizacji zamówienia jest teren miasta Nasielsk - miejsce wskazane przez Zamawiającego - plac boiska ze sztucznej trawy koło budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21 ( Załącznik nr 9 Mapa podglądowa). Lodowisko ma funkcjonować od 01 grudnia do 28 lutego każdego roku. Obiekt nie będzie zadaszony, ma mieć charakter rekreacyjny o owalnym kształcie, bez żadnych torów w środku.Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:1) glikol etylenowy 35% jako czynnik chłodzący (ekologiczny), w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy lodowiska; 2) bandy rekreacyjne o specyfikacji:- wysokość minimum 1,2 m i długości niezbędnej do pełnego obwodowego zabezpieczenia płyty lodowiska,- wyposażone w 2 bramki dla łyżwiarzy o szerokości ok. 0,8 m, oraz 1 bramę wjazdową dla maszyny do pielęgnacji lodowiska ,,rolby", -niewymagające stałego kotwienia do podłoża,- konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt o grubości min. 6 mm. Bandy muszą być zamocowane w sposób zapewniający sztywność. Listwa okopowa gr.10mm, listwa poręczowa gr.10mm,- montaż band polega na wzajemnym skręceniu każdej bandy z użyciem co najmniej dwóch śrub i połączeniu poprzez łączniki regulacyjne wykonane z płaskownika ze słupkiem o wysokości 1000 mm. Panele powinny w jednorodnej strukturze, takiej samej barwie i samosmarowne;3) kompaktowy agregat chłodniczy, spełniający następujące wymagania:- moc ziębnicza agregatu minimum 150 kW celem poprawnego mrożenia tafli lodowiska, dla warunków pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnętrznego do +10C i temperaturze glikolu -9C/-12C,- agregat musi posiadać pełny roboczy wsad czynnika chłodzącego dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie,- obudowa agregatu - wysokoodporna na działanie warunków atmosferycznych,- agregat chłodniczy musi posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych w tym norm i przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska,- dla potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych agregatu Wykonawca musi dostarczyć kartę techniczną agregatu,- głośność pracy agregatu chłodniczego nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tabela nr 1 pkt 3 (poziom mocy akustycznej nie może przekraczać 55 dB) - nie dotyczy fazy rozruchu,- należy zapewnić 2 niezależne obiegi chłodnicze z wbudowanym modułem hydraulicznym o czterostopniowej regulacji wydajności; 5) modułowe orurowanie płyty lodowiska z rur aluminiowych ?20x 2mm.Moduły o wym.1x6m. Rozstaw rur 60mm. Dla usztywnienia i zabezpieczenia odległości pomiędzy rurkami mrożącymi segmenty wyposażone w aluminiowe grzebienie dystansowe. Rury wzdłużne łączone krótkim odcinkiem rurki silikonowej z zaciskami. Kolektor z rur PE ?140mm z pętlą Tichelmana. Kolektor zasilająco - powrotny należy obudować w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem;6) ułożenie pod orurowaniem chłodniczym warstwy 5 cm styroduru XPS zabezpieczonego 2 warstwami (góra/dół) folią budowlaną gr.5mm;7) dostawa i montaż chodników gumowych o grubości min 4 mm w ilości niezbędnej dla uzyskania celu swobodnego dojścia do bramki lodowiska od miejsca zmiany obuwia lub przebieralni ( budynek istniejący). Konieczność ewentualnego przytwierdzenia chodnika powinna być zawarta w cenie montażu;8) każdy transport i montaż niezbędny do realizacji zamówienia;9) szkolenia w zakresie obsługi, montażu lodowiska i demontażu wraz z infrastrukturą lodowiska, oraz bezpiecznym użytkowaniem;10) transport zdemontowanych elementów składowych lodowiska oraz zapewnienie miejsca do ich składowania do terminu drugiego montażu na koszt Wykonawcy;11) zakup i dostawa pięćdziesięciu par łyżew (rozmiary łyżew należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy;12) zakup i dostawa suszarki, manualnej ostrzałki i regału na łyżwy;13) zakup i dostawa 15 sztuk kasków ochronnych;14) zakup i dostawa chodzików do nauki jazdy na łyżwach - 3 szt;

II.5) Główny kod CPV: 42513100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331231-4
24322310-3
37411200-4
45212211-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Zdolność technicznaWykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i zamontował co najmniej 1 lodowisko (całoroczne lub sezonowe) z orurowaniem aluminiowym o wielkości co najmniej 600 m ?
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami warunków udziału w postępowaniu, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -załącznik nr 8 do SIWZ, 2) dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), 3) dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 2018, poz. 110 z późn. zm).2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IZP.271.23.2019" Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty.9.4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 109 /I piętro/. 9.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.9.6.Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2.Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:1) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności2) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami - jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia.3.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:1) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji lodowiska2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład części składowych lodowiska.4.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;3) zmiana obowiązującej stawki VAT;4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).8) zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową wskazującą następnie na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Strony dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT. 9) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT.5.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie lokalizacji dostawy i montażu kotłów na biomasę w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane kotły, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w szczególności w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danego kotła zrezygnuje z montażu kotła, a montaż tego kotła będzie możliwy u innej osoby bez istotnej zmiany parametrów kotła, której dotyczyła rezygnacja.,6.O zmianach wskazanych w ust. 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż kotła na danym budynku. 7.W przypadku określonym w ust. 5, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje kotłów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 8.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) zmiany danych teleadresowych,2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniająca postępw realizacji prac przez Wykonawcę.10.Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.11.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.12.Strony umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania o zamówienie publiczne, spowodowanych: 1) przyczynami zależnymi od Zamawiającego 2) działaniem siły wyższej13.Przedłużenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie umotywowanego wniosku strony. Wniosek Wykonawcy będzie wymagał, dla swojej skuteczności, akceptacji Zamawiającego. Zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej, aneksem do niniejszej umowy.14. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH