Przetarg

Dzierżawa sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z maszyną do pielęgnacji lodu

09-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Świerklany
Kościelna 85,44-266 Świerklany
tel. 324 327 500,
fax. 32 43 27 501
e-mail: przetargi@swierklany.pl,
http:// www.swierklany.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 594668-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

Gmina Świerklany: Dzierżawa sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z maszyną do pielęgnacji lodu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świerklany, krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul. Kościelna  85 , 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 327 500, , e-mail przetargi@swierklany.pl, , faks 32 43 27 501.
Adres strony internetowej (URL): www.swierklany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/12167/ogloszenia_o_zamowieniach_i_konkursach_rok_2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, woj. śląskie, kancelaria, biuro nr 0.07, parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z maszyną do pielęgnacji lodu
Numer referencyjny: RIZ.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kompletnego demontowalnego sztucznego lodowiska mrożonego oraz maszyny do konserwacji tafli lodowiska w sezonie zimowym 2019/2020, wraz z elementami towarzyszącymi, w skład których wchodzą:a) technologia mobilnego lodowiska mrożonego o wymiarze 30÷35 m x 15÷20 m w wykonaniu specjalnym, umożliwiająca poprawne i niezawodne działanie systemu chłodzenia, zlokalizowanego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1,b) dzierżawa maszyny do konserwacji tafli lodowiska o wymiarach 30÷35 m x 15÷20 m,c) dzierżawa 100 par łyżew,d) dzierżawa suszarki na min. 30 par łyżew,e) dzierżawa ostrzałki do łyżew,f) dzierżawa chodników gumowych,g) dzierżawa regałów na łyżwy.3.2.2. Zakres prac obejmujących uruchomienie lodowiska:a) transport kompletnego demontowalnego sztucznego lodowiska o wymiarze 30÷35 m x 15÷20 m, maszyny do konserwacji lodu (rolby lub przystawki do ciągnika z ciągnikiem) i pozostałego wyposażenia od Wykonawcy do Zamawiającego i od Zamawiającego do Wykonawcy,b) prace związane z dostosowaniem i wyrównaniem nawierzchni pod montaż lodowiska wraz z izolacją. Teren, na którym będzie zlokalizowane lodowisko stanowi kostka brukowa oraz częściowo trawnik na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. Różnica poziomów na długości 35,0 m wynosi do 100 mm. Dostarczenie niezbędnej ilości piasku do wyrównania terenu należy do Zamawiającego. Mapa sytuacyjna planowanej lokalizacji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.c) montaż kompletnego sztucznego lodowiska w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, z podzespołów własnych Wykonawcy,d) uruchomienie instalacji,e) wytworzenie tafli lodu (5-6 cm),f) dzierżawa, g) serwis lodowiska i urządzeń w okresie dzierżawy. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii i wykonywania czynności serwisowych niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie potwierdzone e-mailem przez Zamawiającego. h) doradztwo techniczne,i) przeszkolenie minimum dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji lodowiska i użytkowania maszyny do konserwacji lodu,j) demontaż kompletnego sztucznego lodowiska po sezonie (w ustalonym z Zamawiającym terminie).3.2.3. Opis techniczny lodowiska: a) wymiary 30÷35 m x 15÷20 m,b) charakter lodowiska - rekreacyjne / sezonowe, c) typ lodowiska - otwarte, d) płyta lodowiska musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie z lodowiska przy temperaturze powietrza do +10° C oraz promieniowaniu słonecznym rozproszonym,e) bandy lodowiska o wysokości min. 1,1 m o pełnym wypełnieniu i długości niezbędnej do pełnego obwodowego zabezpieczenia płyty lodowiska o wymiarach 30÷35 m x 15÷20 m, f) bandy wyposażone w min. jedną bramkę wejście/wyjście, o szerokości od 0,9 do 1,2 m oraz minimum 1 bramę dla maszyny do konserwacji lodu - szerokości od 2,5 do 3,5 m,g) bandy posiadające stojaki samoprzymarzające do tafli lodowiska, niewymagające stałego kotwienia do podłoża,h) konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min. 6 mm w kolorze białym lub o konstrukcji aluminiowej,i) instalacja mrożeniowa lodowiska złożona z modułów. W skład modułu mrożenia wchodzi kolektor zasilający, zespół rur wzdłużnych oraz kolektor powrotu. Kolektor powrotu powinien posiadać system odpowietrzenia,j) instalacja lodowiska - orurowanie wypełnione czynnikiem mrożeniowym zapewniającym prawidłową pracę instalacji mrożeniowej w postaci glikolu 35% etylenowego,k) Wykonawca zapewnia dostawę i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu z pojemnikami do jego magazynowania. Wykonawca zapewni w okresie dzierżawy glikol w niezbędnej ilości do uzupełnienia w przypadku wystąpienia wycieków.3.2.4. Opis techniczny agregatu: a) agregat musi posiadać wydajność chłodniczą dostosowaną do powierzchni lodowiska,b) głośność pracy agregatu chłodniczego nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tabela nr 1 pkt 3 (poziom mocy akustycznej nie może przekraczać 55dB),c) Wykonawca zapewnia, na swój koszt, czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia w przypadku ubytków naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy.3.2.5. Opis maszyny do konserwacji lodowiska: Wykonawca zapewnia dostawę samojezdnej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska rolby lub przystawki do ciągnika z ciągnikiem zabezpieczając zarazem jego przechowywanie w okresie dzierżawy do obsługi przedmiotowego lodowiska.3.2.6. Pozostałe wyposażenie które zapewnia dostawca: a) dzierżawa 100 par łyżew w rozmiarach dla dzieci i dorosłych, damskie i męskie z regałami do ich przechowywania,b) dzierżawa suszarki na min. 30 par łyżew, c) dzierżawa ostrzałki do łyżew - manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew ze specyficznie ukształtowanym kamieniem do żłobienia rowka łyżew przez tarcze szlifierskie,d) dzierżawa mat gumowych ryflowanych do chodzenia na łyżwach o szerokości 1 m, długość całkowita minimum 40 m,e) dzierżawa "chodzików" do nauki jazdy na łyżwach w liczbie 5 szt.3.2.7. Wszystkie niezbędne materiały z wyjątkiem piasku do wyrównania terenu pod lodowisko Wykonawca zapewnia na swój koszt. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody koniecznej do wykonania płyty lodowiska i pokryje koszty związane ze zużyciem wody. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie zasilanie agregatu w energię elektryczną wraz z podłączeniem. 3.2.8. Zamawiający pozostawia Wykonawcy możliwość dokonania wizji lokalnej terenu lokalizacji lodowiska jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. 3.2.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich innych rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który na wezwanie Zamawiającego musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Wykonawca proponując rozwiązania równoważne zobowiązany będzie podać typy proponowanych rozwiązań równoważnych oraz załączy ich karty techniczne.

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42513100-6
45331231-4
37481000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-21
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-03-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.13.1. załącznik nr 1 - Formularz Oferty;10.13.2. załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 25a ustawy Pzp dot. wykluczenia;10.13.3. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy);10.13.4. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas reakcji serwisu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:a) zmieniających stawkę podatku od towarów i usług;jeśli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2. Zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług. Nowa stawka podatku obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1.3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego.4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy kierowanego na podstawie ust. 2.5. W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony podpiszą aneks do Umowy odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1.6. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jeśli:a) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec,b) nastąpiła siła wyższa, tzn. niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, c) nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy,7. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa:a) w przypadku zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do oświadczenia zawartego w Ofercie Wykonawcy,b) w przypadku konieczności udziału podwykonawcy w realizacji Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści Oferty,c) w przypadku konieczności zmiany podwykonawcy w realizacji Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca przewidział jego udział w treści Oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:a) pkt. 6.4.1. ÷ 6.4.3. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:­ nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,­ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.6.8. Dokumenty, o których mowa:6.8.1. w pkt. 6.7. lit. a tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.8.2. w pkt. 6.7. lit. a tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.6.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. stosuje się.6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp, jeżeli Zamawiający:a) posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub b) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 ze zm.). W tym wypadku Wykonawca w pkt. 17 Formularza Oferty wskaże adres internetowy baz danych, gdzie dostępne są te dokumenty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH