Przetarg

Dostawa przemysłowej instalacji do produkcji wody lodowej - zasobnik lodu wraz z wieżą chłodniczą suchą i wieżą chłodniczą mokrą

03-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17,70-310 Szczecin
tel. 91 449 4916,
fax. -
e-mail: dzp@zut.edu.pl,
http:// http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 592672-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Dostawa przemysłowej instalacji do produkcji wody lodowej - zasobnik lodu wraz z wieżą chłodniczą suchą i wieżą chłodniczą mokrą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17 , 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, , e-mail dzp@zut.edu.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu na piśmie, przy czym w wykonaniu uprawnienia z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z póz. zm. ) zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej tam wskazanej.
Adres:
Kancelaria Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 18 pokój nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przemysłowej instalacji do produkcji wody lodowej - zasobnik lodu wraz z wieżą chłodniczą suchą i wieżą chłodniczą mokrą
Numer referencyjny: ZP/WTMiT/552/2019/P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowej (nieużywanej) przemysłowej instalacji do produkcji wody lodowej - zasobnika lodu wraz z wieżą chłodniczą suchą i wieżą chłodniczą mokrą wraz z Oprogramowaniem (całość zwana łącznie ,,Sprzętem"). 2. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu, tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje załącznik nr 2 SIWZ. 3. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej ,,Miejscem Dostarczenia Sprzętu"), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie znajdujące się w budynku - Hali B ZUT Wydziału techniki Morskiej i Transportu ul. Piastów 41 w Szczecinie.2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (ew. spasowanie, zestawienie, podłączenie), według schematu przedstawionego w załączniku nr 2 SIWZ, oraz przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności działania Sprzętu;3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego jednodniowego szkolenia instruktażowego - w dniu uruchomienia, co najmniej dla 4 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji. 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu.5) Sporządzenie dla Zamawiającego co najmniej 10 propozycji możliwych do przeprowadzenia na Sprzęcie badań wraz z algorytmem postępowania.6) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty), b) Instrukcji techniczno-ruchowej do korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu w wersji papierowej i elektronicznej, w języku polskim (lub z tłumaczeniem na j. polski)c) Co najmniej 10 propozycji przykładowych badań możliwych do przeprowadzenia na dostarczonym Sprzęcie wraz z algorytmem postępowaniad) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu7) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowania lub innego rodzaju programów komputerowych, które - jako części składowe lub przynależności - wchodzą w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, wielostanowiskowa, przy czym, jeżeli postanowienia załącznika nr 2 SIWZ lub Wzoru Umowy przewidują inne lub dodatkowe postanowienia w zakresie wymaganej licencji mają one zastosowanie w pierwszej kolejności. 4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady. 5. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 42513290-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP i posiadają jednocześnie zdolność zawodową (niezbędne doświadczenie) do wykonania niniejszego zamówienia.2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 poniżej, Zamawiający uzna wskazany warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania (ukończenia) lub nadal wykonywania minimum dwóch dostaw (z których każda jest zwana dalej DOSTAWĄ), spełniających następujące cechy:1) Przedmiotem każdej z dwóch DOSTAW było wykonanie lub jest (w przypadku, gdy DOSTAWA - jest nadal wykonywana) wykonywanie dostawy urządzeń z dziedziny HVAC wraz z ich instalacją na podstawie schematu lub innego rodzaju projektu technicznego;2) Każda z dwóch DOSTAW, o których mowa w pkt 1) powyżej, została wykonana (ukończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie). Powyższe wymaganie w niniejszym punkcie nie dotyczy DOSTAWY/DOSTAW, które są w trakcie wykonywania;3) Każda z DOSTAW, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej jest o wartości (tj. całkowitej kwocie zapłaty z tytułu wykonania umowy mającej za przedmiot DOSTAWĘ bez należnego podatku VAT) nie mniejszej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. W przypadku, gdy przedstawiana do wykazania spełnienia warunku DOSTAWA jest nadal wykonywana wskazana wyżej wartość 150 000 zł dotyczy DOSTAWY urządzeń z ich instalacją, w części już wykonanej (kwoty zapłaty netto należnej za wykonaną część umowy mającej za przedmiot DOSTAWY (z instalacją);4) Każda z DOSTAW, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej jest DOSTAWĄ, która została wykonana (a w przypadku DOSTAWY jeszcze niezakończonej - jest wykonywana) należycie.3. Z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 4 pkt 1) poniżej, obie DOSTAWY wymagane na podstawie ust. 2 muszą być DOSTAWAMI wykonanymi lub wykonywanymi przez Wykonawcę, z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) wystarczające jest wykazanie faktu wykonania lub wykonywania DOSTAW tylko przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym w takim przypadku również obie wymagane na podstawie ust. 2 DOSTAWY muszą być wykonane lub wykonywane przez tego (tego samego) Wykonawcę. 4. Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 2 warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca może również polegać na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) innych podmiotów (zwanych dalej PODMIOTEM TRZECIM) niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w niniejszym postępowaniu możliwość skorzystania ze wskazanego wyżej uprawnienia dopuszczalna będzie na następujących warunkach łącznie:1) Określone (wymagane) w ust. 2 niniejszego działu obie DOSTAWY zostały wykonane lub są wykonywane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności zawodowe (doświadczenie) Wykonawca się powołuje;2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności zawodowe (doświadczenie) powołuje się Wykonawca zrealizuje niniejsze zamówienie (jako podwykonawca), co najmniej w zakresie prac instalacyjnych przedmiotu zamówienia na podstawie wymaganego schematu, w zakresie posiadanego przez ten podmiot doświadczenia, uzyskanego w wyniku realizacji dostaw urządzeń wraz z ich instalacją3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy PZP;4) Zamiar (wolę) polegania na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku określonego w ust. 2 powyżej, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.6. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami powyższymi, wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP oraz wykazanie spełnienia określonego stosownie do ust. 2 - 4 niniejszego działu warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia (jak też badanie i ocena Zamawiającego w tych sprawach) nastąpi z uwzględnieniem właściwych dla nich postanowień działu VII SIWZ (w tym na podstawie wskazanych tam dokumentów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Od Wykonawcy oferty najwyżej ocenionej w niniejszym postępowaniu wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia określony w sekcji III.1.3 warunek udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz ze wskazaniem dwóch DOSTAW o których mowa w sekcji III.1.3 (zwany dalej WYKAZEM), z podaniem (w odniesieniu do każdej z dwóch DOSTAW) przedmiotu DOSTAWY, jej wartości, daty wykonania (ukończenia) DOSTAWY (tylko wtedy, jeżeli przedstawiana w WYKAZIE DOSTAWA jest ukończona), a także podmiotu lub podmiotów, na rzecz których każdą DOSTAWĘ wykonano czy też się wykonuje. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w takim zakresie, aby pozwalała to Zamawiającemu potwierdzić, że DOSTAWA spełnienia wymogi opisane w ust. 1 i 2 sekcji III.1.3, z wyjątkiem informacji o należytym wykonaniu DOSTAW (czy ich należytym wykonywaniu - w przypadku tych DOSTAW, których wykonanie trwa), które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) niniejszego ustępu. 2) Z zastrzeżeniem pkt 3) niniejszego ustępu, referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru zamówienia, zaświadczenie wystawione na podstawie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego, itp.) wystawione przez podmiot, na rzecz którego DOSTAWA z WYKAZU (każda z dwóch wymaganych) była wykonana (albo jest wykonywana - w przypadku tych DOSTAW, których wykonywanie trwa), potwierdzające, iż DOSTAWA ta została wykonana należycie czy też jest wykonywana należycie. W przypadku, gdy DOSTAWA jest nadal wykonywana, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu;3) Jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (wykonywanie) DOSTAWY lub DOSTAW z WYKAZU - może, zamiast tych dokumentów przedstawić oświadczenie Wykonawcy, że DOSTAWA lub DOSTAWY zostały należycie wykonane (czy tez są należycie wykonywane). Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który, stosownie do uprawnienia wskazanego w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (ust. 3 tam wskazany) w dokumentach składanych wraz z ofertą wskazał, iż polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w ust. 1 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, obowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności zobowiązanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Z przedstawionych dowodów powinno w szczególności jednoznacznie wynikać, że dany PODMIOT TRZECI zrealizuje niniejsze zamówienie w zakresie minimum wymaganym dla niego w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (wskazany tam ust. 3 pkt 2) jako podwykonawca Wykonawcy. Przedkładane Zamawiającemu - w wykonaniu postanowień powyższych niniejszego ustępu dokumenty powinny uwzględniać, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem ich przedłożenia jest wykazanie (udowodnienie), że Wykonawca ten na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności) oraz, że zdolności te, poprzez zaangażowanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do realizacji Umowy o zamówienie z niniejszego przetargu w sposób i w zakresie dla niego wymaganym w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (wskazany tam ust. 3 pkt 2), umożliwią Wykonawcy należyte wykonanie niniejszego zamówienia.Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Skrócony termin wykonania zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) Zamawiający określa zakres wskazanego tam oświadczenia - wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia oświadczenie podlega złożeniu w zakresie dla niego określonym w SIWZ (na okoliczność niepodlegania wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP oraz spełnienia warunków udziału w niniejszym postepowaniu określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcę, który składa oświadczenie. Nadto zaleca się również, aby w dokumencie zawierającym wskazane oświadczenie podać informacje czy składający je Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy spełnienia warunków udziału w niniejszym postepowaniu określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia jest wykazywane powołaniem się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO - oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierać informacje o tym PODMIOCIE TRZECIM dotyczące jego tożsamości, to, że podmiot ten jest wykonawcą DOSTAW, o których mowa w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (wskazany tam ust. 1), że PODMIOT TRZECI będzie jako podwykonawca realizował niniejsze zamówienie w zakresie minimum wskazanym w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (podany tam ust. 3 pkt 2) oraz, że PODMIOT TRZECI nie podlega wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy PZPIlekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację, o której mowa w art. 36 ustawy PZP (dokument główny oraz jego załączniki), właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu, tj. przetargu nieograniczonego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH