Przetarg

Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Jan Dekana 10 64-100 Leszno

12-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zakład Budynków Komunalnych
ul. Jana Dekana 10,64-100 Leszno
tel. 65 5268630
fax. 65 5268785
e-mail: wykonawstwo@mzbk-leszno.pl
http:// mzbk-leszno.bip.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585341-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Miejski Zakład Budynków Komunalnych: Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Jan Dekana 10 64-100 Leszno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 41051244100000, ul. ul. Jana Dekana  10 , 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5268630, e-mail wykonawstwo@mzbk-leszno.pl, faks 65 5268785.
Adres strony internetowej (URL): mzbk-leszno.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzbk-leszno.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Jan Dekana 10 64-100 Leszno
Numer referencyjny: SWO/06/P/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje:- wykonanie pięciu układów klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych- montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych- montaż rurociągów miedzianych,- napełnienie urządzeń i instalacji obiegu czynnikiem chłodniczym,- montaż rurociągów z rur pcv,Wymienione powyżej prace będą wykonane w czynnym biurowcu.

II.5) Główny kod CPV: 39717000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39717200-3
39717100-2
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którymmowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wSWO/06/P/2019zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia niemniejszą niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że:a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą nawykonaniu instalacji klimatyzacji na kwotę o wartości co najmniej 80 000,00 zł. brutto (słownie:osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę, rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednejumowy/kontraktu/zlecenia.b) dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymispecjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i robót elektrycznych skierowanąprzez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi.Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.Osoby wyznaczone na kierowników budowy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izbysamorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawobudowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego ObszaruGospodarczego i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane sąstosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania wRzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie zustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych ibezpłatnych bazach danych.Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej,na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.Dokumenty podmiotów zagranicznych:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ:a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) powyżej,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osobyalbo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcylub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny byćwystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) niniejszegoRozdziału SIWZ.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający upoważnionymoże zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnychinformacji dotyczących tego dokumentu.Dokumenty podmiotów trzecich:Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionychw Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazachdanych.Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, naktórej dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącegosytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określonąprzez Zamawiającego.UWAGA:Zgodnie z orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedłożona nawezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności powinna być aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać stanspełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacjifinansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który wwystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału wpostępowaniu.2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lubzawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaływykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robotybudowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcanie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 5 do SIWZ);b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,b) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie załączonych przedmiarów robót Załącznik nr 8 do SIWZ,Załącznik nr 12 do SIWZ,c) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ,d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów - do oferty powiniendołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).UWAGA:Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunkówudziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 niniejszej SIWZ.Dokumenty, oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero na wezwanieZamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wrazze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.Dowód wniesienia wadium.Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyćpełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:- 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100 groszy)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczeniekasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PKOBP S.A. O/Leszno nr: 93 1020 3088 0000 8402 0005 7034 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowaniadotyczy.Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.3. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, wosobnej kopercie opisanej w następujący sposób:SWO/06/P/2019Strona 14 z 27Miejski Zakład Budynków Komunalnych,ul. Jana Dekana 10 , 64-100 Leszno,,,Wadium - przetarg Wykonanie klimatyzacji i zasilania klimatyzacji w budynku biurowca Miejskiego ZakładuBudynków Komunalnych w Lesznie przy ul. J. Dekana 10 wraz z kserokopią poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem"4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien byćsporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;3) kwotę gwarancji/poręczenia;4) termin ważności gwarancji/poręczenia;5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminiezwiązania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:? jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:? odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych wofercie,? nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczynleżących po stronie Wykonawcy.? jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczynleżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, októrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jakonajkorzystniejszej.6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawemRzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okreszwiązania ofertą.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszejSIWZ.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowymZamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godzinywyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLNw stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniuzamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (wformach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona wwalucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcychogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia ozamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie pozawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminuskładania ofert.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcawnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25aust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.SWO/06/P/2019Strona 15 z 2715. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronieWykonawcy.16. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkamiwynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizjibankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwośćdokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksuzaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych niemogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:a) klęski żywiołowe,b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie próbi sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lubusunięcia,e) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niżwynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowychlub sposobie wykonania robót,2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpieniasiły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas(termin) wynikający z przepisów prawa,5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywaniaprzedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danychopracowań lub projektów o więcej niż 5%.6) konieczności wykonania ,,dodatkowych robót budowlanych", nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały sięniezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówieniadodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej:a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowegow sposób odmienny od określonego w umowie,b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:? materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazanew dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powoduzaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,? w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,? w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. PolskaNorma),? w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny dowykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okolicznościwymienionych w pkt. 1 powyżej.Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) - 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanieprzedmiotu zamówienia do użytkowania.2. Zmiany osobowe:1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się conajmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującegoco najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazanyw zawartej umowie;3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.3. Pozostałe zmiany:1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawyo podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany;2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość robótzamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany;W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub niewykonanychrobót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonej przezWykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla województwawielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszejUmowy4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli:a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszejUmowy,b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutekzmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń.W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiającyzapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związkuz wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowegoWYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostałyspełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionychw ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dlazamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytąstarannością, nie mógł przewidzieć,b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowegoWYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziałuw postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnychzmian umowy,b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jestmniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień publicznych, m. in.:1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnieniaokoliczności, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzeniaw zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie zestrony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającegoz obowiązków Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych ul. JanaDekana 10 64-100 Leszno? dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danychosobowych, Pana Jakuba Walczaka z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: mzbk@post.pl? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie klimatyzacji i zasilania klimatyzacji wbudynku biurowca Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie przy ul. Dekana 10 " znaksprawy: SWO/06/P/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa dosprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego anizmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołuoraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychz zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH