google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 13.09.2019
  1 USD
  3.9120
  -0.0242
  1 EUR
  4.3396
  -0.0004
  1 CHF
  3.9608
  -0.013
  1 GBP
  4.8705
  0.0208
  1 RUB
  0.0609
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 11 pakietach.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-06-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 556237-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc: Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 11 pakietach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, krajowy numer identyfikacyjny 000288490, ul. ul. Płocka  26 , 01-138  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 43 12 312, , e-mail m.jaroszewska@igichp.edu.pl, , faks -.
  Adres strony internetowej (URL): www.igichp.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Instytut badawczy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.igichp.edu.pl/zamow/index.html


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.igichp.edu.pl/zamow/index.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego, za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, budynek ,,E", lok. Nr 24.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 11 pakietach.
  Numer referencyjny: AP.26.26.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  11


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 11 pakietach: -Pakiet nr 1: Filtry do stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore będącej własnością IGiChP;-Pakiet nr 2: Zestawy odczynników do identyfikacji wariantów fenotypowych białka alfa-1 antytrypsyny do systemu Hydrasis f-my Sebia, będącej własnością IGiChP; -Pakiet nr 3: Odczynniki i przeciwciała oraz materiały do cytometru Navios firmy Beckman-Coulter, będącej własnością IGiChP; -Pakiet nr 4: Jednorazowe kominki z filtrami do wirówki cytologicznej Thermo Shandon Cytospin S, będącej własnością IGiChP;-Pakiet nr 5: Odczynniki do aparatu Bactec 960 oraz aparatu Bactec 9120, będących własnością IGiChP;-Pakiet nr 6: Torebki biopsyjne;-Pakiet nr 7: Próbówki;-Pakiet nr 8: Drobny sprzęt laboratoryjny;-Pakiet nr 9: Pojemniki na plwocinę;-Pakiet nr 10: Wkłady do strzykawki automatycznej dwutłokowej Nemoto Dual Shot Alpha 7;-Pakiet nr 11: Przyrządy do pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, strzykawki do żywienia.

  II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42514300-5
  33696500-0
  33141620-2
  33793000-5
  33141613-0
  38000000-5
  33190000-8
  33141310-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  24   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstawy , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wykluczenia wykonawcy z postępowania, wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego jest zobowiązany złożyć w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania próbki do Pakietu Nr 8, poz.14, 81, 82 po 10 sztuk z każdej pozycji, określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Strony oprócz zmian wynikających z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają zmiany w umowie również w zakresie:1) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony;2) zmiany na nowy towar po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie w przypadku braku oferowanego produktu (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu). Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w razie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany stosownymi dokumentami. Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu charakteru zmiany Strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o braku oferowanego produktu strony nie osiągną pisemnego porozumienia co do warunków dostarczania nowego, równoważnego towaru umowa ulega rozwiązaniu w tej części z ostatnim dniem tego miesięcznego terminu;3) tymczasowego dostarczania towaru w jednostkowych opakowaniach o innej ilości sztuk w opakowaniu niż określona w ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku towaru w zaoferowanej wielkości opakowania;4) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych towaru na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości towaru obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy;6) wydłużenie okresu trwania umowy - w przypadku niewyczerpania całości towaru stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania.7) cena brutto może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, od daty wejścia w życie stosownych aktów prawnych. Zmiana ceny w przypadku określonym w zd. 1 wiąże Strony umowy z mocy prawa i nie wymaga dokonywania zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.3. Zmiana określona w ust. 2 pkt 6 wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.4. Wykonawca oświadcza, że zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą miały wpływ na cenę towaru , a tym samym skutki wynikające z takich zmian Wykonawca poniesie we własnym zakresie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-12, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: -Pakiet nr 1: Filtry do stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore będącej własnością IGiChP:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Wkład Progard T3 lub równoważny technicznie, przeznaczony przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore szt 4/2. Wkład Q-Pak TEX lub równoważny technicznie, przeznaczony przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore szt 3/3. Membrana ultrafiltracyjna BioPak lub równoważny technicznie, przeznaczony przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore szt 1/4. Filtr końcowy Millipak Express, 0,22um lub równoważny technicznie, przeznaczony przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore szt 3/5. Wymienna lampa UV 185nm, przeznaczona przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore. szt 2/6. Wkład wstępny 5 um (prefiltr) typu JAPLPK001 lub równoważny technicznie, przeznaczony przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore szt 4/7. Filtr oddechowy do zbiornika Rios typu TANKMPK02 lub równoważny technicznie, przeznaczony przez producenta do zastosowania w stacji uzdatniania wody Milli-Q Direct 8 firmy Millipore szt 2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42514300-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: -Pakiet nr 2: Zestawy odczynników do identyfikacji wariantów fenotypowych białka alfa-1 antytrypsyny do systemu Hydrasis f-my Sebia, będącej własnością IGiChP:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Kompletny zestaw odczynnikowy do wykonania identyfikacji wariantów fenotypowych białka alfa-1 antytrypsyny w surowicy lub osoczu metodą izoelektroogniskowania bez immunoblotingu z wykorzystaniem specyficznej reakcji antygen-przeciwciało dedykowany na półałtomatyczny system Hydrasys firmy Sebia będącej własnością IGiChP. Do diagnostyki in vitro. wielkość op 180 oz, op 6/2. Surowica odpornościowa zawierająca przeciwciała skierowane przeciwko ludzkiemu białku alfa-1 antytrypsyny, skoniugowane z peroksydazą. Do immunofiksacji i wizualizacji ludzkich waraiantów fenotypowych alfa-1 antytrypsyny rozdzielanych izoelektroogniskowaniem. Do diagnostyki in vitro. wielkość op 1, op 4/3. Roztwór odbarwiający dedykowany na półałtomatyczny system Hydrasys firmy Sebia będący własnością IGiChP. Odczynnik w postaci płynnej. wielkość op 10x100 ml, op 1/4. Roztwór płuczący dedykowany na półałtomatyczny system Hydrasys firmy Sebia będący własbością IGiChP. Odczynnik w postaci płynnej. wielkość op 10x100 ml, op 1/5. Nadtlenek wodoru: H2O2, 30 % (110 obj.), cz.d.a. do analizy z zestawem odczynników do wykonania identyfikacji wariantów fenotypowych białka alfa-1 antytrypsyny w surowicy lub osoczu metodą izoelektroogniskowania wielkość op 1000 ml, op 1
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: -Pakiet nr 3: Odczynniki i przeciwciała oraz materiały do cytometru Navios firmy Beckman-Coulter, będącej własnością IGiChP:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Izotoniczny płyn roboczy "sheath fluid", przeznaczony przez producenta do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman-Coulter. 10 litr w op, op 20/2. Roztwór myjąco-odkażający, przeznaczony przez producenta do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman-Coulter. 10 litr w op, op 2/3. Reagent do rytunowej kalibracji ustawień układu optycznego cytometru przepływowego. Reagent przeznaczony przez producenta do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman-Coulter. 10 ml w op, op 2/4. Pojemnik na płynne odpady z cytometru przepływowego. Pojemnik przeznaczony przez producenta do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman-Coulter i w pełni kompatybilny technicznie z tym aparatem. szt 3/5. Próbówki cytometryczne. Przeznaczone przez producenta do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman-Coulter i kompatybilne technicznie z tym aparatem. 1x250 szt w op, op 8/6. Przeciwciało monoklonalne sprzężone z fluorochromem do cytometrii przepływowej: CD3-PC5 (klon UCHT1). 100testów w op, op 2/7. Przeciwciało monoklonalne sprzężone z fluorochromem do cytometrii przepływowej: CD4-PC7 (klon SFCI12T4D11). 100testów w op, op 2/8. Przeciwciało monoklonalne sprzężone z fluorochromem do cytometrii przepływowej: CD16-PE (klon 3G8). 100testów w op, op 1/9. Przeciwciało monoklonalne sprzężone z fluorochromem do cytometrii przepływowej: CD8-PE (klon B9.11). 100testów w op, op 2/10. Przeciwciało monoklonalne sprzężone z fluorochromem do cytometrii przepływowej: CD45-FITC (klon J33). 100testów w op, op 2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: -Pakiet nr 4: Jednorazowe kominki z filtrami do wirówki cytologicznej Thermo Shandon Cytospin S, będącej własnością IGiChP.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Jednorazowe kominki z filtrami do wirówki cytologicznej Thermo Shandon Cytospin S, będącej własnością IGiChP, ilość w opakowaniu 500 szt, op. 8.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141620-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: -Pakiet nr 5: Odczynniki do aparatu Bactec 960 oraz aparatu Bactec 9120, będących własnością IGiChP:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. BBL Mgit Mycobacterium Growth Indicator Tubes, probówki przystosowane do używania w automatycznym systemieBactecMGIT 960 w op 100szt , op. 50/2. Bactec Mgit 960 Suplement Kit, przystosowany do stosowania w systemie Bactec MGIT 960 w op 10 sz , op 15/3. Suplement do podłoży microMGIT, przystosowany do stosowania w systemie Bactec MGIT 960 i microMGIT szt 25/4. Butelki Bactec Myco F/Lytic, zawierające pożywkę do hodowli prątków z krwi, przystosowane do stosowania w systemie w op 50 szt , op 4/5. Bactec MGIT 960 Streptomycin 4,0 Kit, przystosowany do stosowania w systemie Bactec MGIT 960 w op oz 20 szt , op 2/6. Bactec MGIT 960 Isoniazid 0,40 Kit, przystosowany do stosowania w systemie Bactec MGIT 960 w op oz 20 szt , op 2/7. Bactec MGIT 960 Ethambutol 7,5 Kit, przystosowany do stosowania w systemie Bactec MGIT 960 w op oz 20 szt , op 2/8. BD MGIT TBc Identification Test, testy immonochromatograficzne do wykrywania obecności prątków gruźlicy w hodowlach na pożywkach BBL MGIT 7 ml w op oz 25 , op 25/9. Midlebrook OADC, probówki zawierające czynnik wzbogacający OADC do pożywek agarowych w op 10x20 ml, op 30/10. Agar 7H10 w op 500g , op 3/11. Paski BD Taxo test niacynowy w op 25 oz , op 10/12. Kanamycin sulfate w op 6 fiolek liofilizowanych, op 4/13. Moxifloxacin hydrochloride w op 6 fiolek liofilizowanych , op4/14. Amikacin w op 6 fiolek liofilizowanych , op 4/15. Capreomycin sulfate w op 6 fiolek liofilizowanych, op 4/16. p-Aminosalicylic Acid w op 6 fiolek liofilizowanych , op 4/17. Ethionamide w op 6 fiolek liofilizowanych, op 8/18. Ofloxacin w op 6 fiolek liofilizowanych,op 4/19. Middlebrok 7H9 agar w op 500 g , op 1/20. BD Bacte MGIT zestaw kalibracyjny w op. 17 oz. op 17 oz , op 4/21. Bottle Tb Brilliant Green K 250ml w op 4x250ml, op 30/22. Bottle Tb Carbofuchsin Kf 250ml w op 4x250ml, op 38/23. Bottle Tb Decolorizer 250ml w op 4x250ml, op 98/24. Bottle Tb Auramin M 250ml w op 4x250ml, op 50/25. Bottle Tb Potassium Permanganate 250ml w op 4x250ml, op 50/26. Bottle Tb Decolonizer Tm 250 ml w op 4x250ml, op 150/27. Bactec Lytic/10 Aerobic/F Medium- podloże płynne do hodowli bakterii beztlenowych w aparacie Bactec 9120 z krwi i płynów ustrojowych w op 50 szt , op 70/28. Bactec Plus/10 Aerobic/F Medium- podloże płynne do hodowli bakterii tlenowych w aparacie Bactec 9120 z krwi i płynów ustrojowych w op 50 szt, op 70/29. Venting Unit w op 100 szt, op 3
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: -Pakiet nr 6: Torebki biopsyjne:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Torebki biopsyjne nylonowe odporne na ksylen,o wym. 30-35x45-50 mm. w op 10x100 szt. ,op 20/2. Torebki biopsyjne nylonowe odporne na ksylen,o wym. 34-50x65-70 mm. w op 10x100 szt. ,op 20
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: -Pakiet nr 7: Próbówki:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Probówki o pojemności 15 ml, ze stożkowym dnem typu Falcon lub równoważne. w op 500, op 5/2. Probówki o pojemności 50 ml, ze stożkowym dnem typu Falcon lub równoważne. w op 500, op 50
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141630-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 8Nazwa: -Pakiet nr 8: Drobny sprzęt laboratoryjny:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Pipety Pasteura, niejałowe. szt 18 000/2. Pipeta Pasteura, sterylne. szt 7 000/3. Pipeta Pasteura, z kapilarnym zakończeniem. szt 7 000/4. Pipety Pasteura z grubą końcówką do wkraplania. szt 7 000/5. Pipety Pasteura z kapilarną końcówką do wkraplania sterylne. szt 3 000/6. Pudełka kartonowe powlekane PCV na probówek typu Eppendorf lub rónoważne. szt 300/7. Pudełka plastikowe do głębokiego mrożenia. szt 110/8. Wymazówki z podłożem AMIES w probówce transportowej. szt 14 000/9. Wymazówki aplikator z drewna, sterylne. szt 15 000/10. Wymazówki bez podłoża w probówce transportowej. szt 8 000/11. Rękawice foliowe wykonane z PE jednorazowe rozm. M. szt 140 000/12. Płytka mikrotitracyjna, 96-dołkowa. szt 500/13. Nożyki hematologiczne. szt 4 000/14. Probówki do PCR. Wykonane z PP pasujace do aparatu Eppenndorf i Applied Biosystems model 9902.Będącego na wyposażeniu IGiChP. szt 10 000/15. Końcówki z filtrem do PCR pasujące do posiadanych przez zamawiającego pipet firmy Eppendorf i HTL lub równoważne, sterylne. op 150/16. Końcówki z filtrem do PCR pasujące do posiadanych przez zamawiającego pipet firmy Eppendorf i HTL lub równoważne, Sterylne. op 150/17. Końcówki do pipet z filtrem do PCR pasujące do posiadanych przez zamawiającego pipet typu Eppendorf i HTL lub równoważne. Sterylne. op 150/18. Końcówki do pipet, typ Gilson lub równoważne, pasujące do posiadanej przez zamawiającego pipety automatycznej Finpipette. szt 3 000/19. Końcówki pasujace do posiadanych przez zamawiającego pipet Eppendorf , HTL,lub rónoważne, fazowane, bezbarwne. szt 10 000/20. Końcówki z filtrem pasujące do posiadanych przez zamawiajacego pipet firmy Eppendorf i HTL lub równoważne. op 150/21. Końcówki do pipet Eppendorf, HTL lub równoważne. Pasujące do posiadanych przez zamawiajacego pipet typu Eppendorf i HTL oraz pudełek. op 30/22. Probówki wirownicze typu Eppendorf lub rónoważne Nadające się do pracy w 121 st C. op 25/23. Probówki wirownicze typu Eppendorf lub rónoważneo. Do szybkiej wirówki. Nadające się do pracy w 120 ?C. op 25/24. Probówka wirownicza typu Eppendorf, z haczykiem zapobiegającym otwarcie probówki podczas ogrzewania próbki do temperatury 120 ?C. op 20/25. Statywy na probówki typu Eppendorf, dwupoziomowy. szt. 4/26. Statyw na probówki typu Eppendorf , autoklawowalny, odporny na temp. -20 do 120 ?C. szt. 5/27. Statyw na probówki, plastikowy z możliwością autoklawowania w 120 ?C. szt. 15/28. Statyw na probówki typu Falcon, plastikowy z możliwością autoklawowania. szt 20/29. Butelki szklane, z możliwością autoklawowania do 120 ?C. szt 3/30. Statyw polipropylenowy. Wyposażony w system dociskający wieka. szt. 4/31. Statyw pływający, polipropylenowy, z możliwością autoklawowania w temp. 120 ?C. szt. 10/32. Pojemniki do barwienia szkiełek "tubusy" pionowe o podstawie prostokątnej z przykrywką na 8 szkiełek wykonane z PS. szt 50/33. Pojemniki szklane do barwienia szkiełek "tubusy" pionowe o podstawie prostokątnej z przykrywką na 8 szkiełek. szt 50/34. Pipeta szklana wielomiarowa o poj. 10 ml z podziałką co 0,5 ml. Podziałka odporna na działanie ksylenu, acetonu. szt. 10/35. Pipeta szklana wielomiarowa o poj. 5 ml z podziałką co 0,5 ml. Podziałka odporna na działanie ksylenu, acetonu. szt. 10/36. Pipeta szklana wielomiarowa o poj. 2 ml z podziałką co 0,2 ml. Podziałka odporna na działanie ksylenu, acetonu. szt. 10/37. Zlewka szklana niska z podziałką i wylewem. Szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej (odporność na działanie wody) wg. ISO 719 (98 ? C) i wg. ISO 720 (121 ?C). szt 40/38. Zlewka szklana niska. Szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej (odporność na działanie wody) wg. ISO 719 (98 ? C) i wg. ISO 720 (121°C) . szt 40/39. Zlewka szklana niska. Szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej (odporność na działanie wody) wg ISO 719 (98°C) i wg ISO 720 (121 ?C). szt 40/40. Zlewka szklana niska z podziałką i wylewem. Szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej (odporność na działanie wody) wg ISO 719 (98°C) i wg ISO 720 (121°C). szt 20/41. Homogenizator stożkowy z kapturem, szlifowany. Szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej (odporność na działanie wody) wg ISO 719 (98°C) i wg ISO 720 (121°C). szt 50/42. Lejek szklany o śred. 150 mm. szt 20/43. Lejek szklany o śred. 120 mm. szt 10/44. Lejek szklany o śred. 30 mm. szt 10/45. Sączki filtracyjne do analizy jakościowej, rodzaj miękki, średnica 70 mm. szt. 1000/46. Sączki filtracyjne do analizy jakościowej, rodzaj miękki, średnica 125 mm. szt. 1000/47. Plastikowe pudełka na 50 szkiełek podstawowych mikroskopowych. szt 10/48. Cylinder miarowy szklany o poj. 500 ml. szt 10/49. Cylinder miarowy szklany poj. 250 ml. szt 10/50. Butelki szklane o poj. 250 ml. szt 20/51. Pipeta nastawna jednokanałowa 100-1000 mikrolitrów zapewniająca zmiany pobieranej objętości. szt 10/52. Pipeta nastawna jednokanałowa 10-100 mikrolitrów zapewniająca zmiany pobieranej objętości. szt 6/53. Pipeta nastawna jednokanałowa 20-200 mikrolitrów zapewniająca zmiany pobieranej objętości. szt 4/54. Pipeta nastawna jednokanałowa 0,1-2 mikrolitrów zapewniająca zmiany pobieranej objętości. szt 2/55. Kolba stożkowa szklana o poj. 500 ml wąska szyja. szt 50/56. Kolba stożkowa szklana o poj. 250 ml wąska szyja. szt 100/57. Kolba stożkowa o poj. 500 ml wąska szyja. Wykonana z PP, autoklawowalna w temp 120?C). szt 100/58. Kolba stożkowa szklana o poj. 100 ml szeroka szyja. Wykonana z PP w temp. 121 ?C). szt 50/59. Cylinder miarowy szklany o poj. 100 ml. szt 20/60. Tryskawki z PE o poj. 100 ml. szt 20/61. Tryskawki z PE o poj. 250 ml. szt 20/62. Tryskawki z PE o poj. 500 ml. szt 20/63. Zlewka szklana z podziałką o poj. 250 ml. szt 50/64. Cylinry szklane o poj. 100 ml. szt 40/65. Cylinry szklane o poj. 50 ml. szt 40/66. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska szyją o poj. 250 ml. szt 8/67. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska szyją o poj. 500 ml. szt 4/68. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska szyją o poj. 1000ml. szt 3/69. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska szyją o poj. 2000ml. szt 2/70. Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym, wym. 15 x 10 cm. szt 30 000/71. Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym, wym. 20 x 15 cm. szt 25 000/72. Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym, wym . 45 x 35 cm. szt 2 500/73. Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym, wym. 20 x 7,5 cm. szt 5 000/74. Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym, wym. 25 x 20 cm. szt 5 000/75. Pipeta nastawna 8 kanałowa 10- 200 ul typu Eppendorfa lub HTL lub rónoważne, możliwość sterylizacji w autolawie dolnej części pipety w temp 131 ?C. szt 3/76. Pojemki histopatologiczne wykonane z PP szt 3 000/77. Pojemniki histopatologiczne o poj. 0,7 -1,0 l Wykonane z PP . szt 2 000/78. Pojemki histopatologiczne o poj. 5 l. Wykonane z PP. szt 500/79. Pojemniki histopatologiczne o poj. 10 l, wykonane z PP. szt 500/80. Pojemniki na mocz o poj. 120 ml niesterylne. szt 100/81. Eza polistyrenowa do twardych podłoży o poj. 1 ul. op 20/82. Eza polistyrenowa o poj. 10 ul. op 20/83. Pipeta serologiczna 10 ml z filtrem i podziałką. szt 2 000/84. Pipeta serologiczna 25 ml z filtrem i podziałką. szt 2 000/85. Pudełka kartonowe do przechowywania preparatów w kształcie książeczki. szt 100/86. Probówki hodowlane ze szkła borokrzemianowego, zakręcane zakretką z tworzywa sztucznego, z gumową uszczelką.. Możliwość sterylizacji w temp. do 131 ?C. szt 500/87. Statyw na probówki. Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121 ?C. szt 5/88. Statyw na probówki. Wykonany z PP. Możliwiość sterylizacji w autoklawie do 121 ?C. szt 3/89. Pojemnik do dobowej zbiórki moczu " tulipan ". Wykonany z PP z podziałką. szt 800/90. Ezy ze stali szlacchetnej. szt 20/91. Kamera do liczenia krwinek krwi- kamera Bürkera. szt 1/92. Szkiełka do komór szlifowane. op 2/93. Parafilm. szr 3/94. Zlewka porcelanowa. szt 2/95. Butla szklana z niebieską nakrętką do sterylizacji w temperaturze 140°C. szt 10/96. Butla szklana z niebieską nakrętką do sterylizacji w temperaturze 140°C. szt 10/97. Butla szklana z niebieską nakrętką do sterylizacji w temperaturze 140°C. szt 10/98. Pokrywka do płytek titracyjnych polistyrenowa jałowa. szt 1 200/99. Płytka titracyjna polistyrenowa z dnem płaskim jałowa. szt 200/100. Szalka Petriego niewentylowana, jałowa. op 8/101. Szalka Petriego wentylowana, jałowa. op 6/102. Pipetor ręczny z podstawką do ładowania. szt 1/103. Mikrofiltr do pipetora ręcznego. szt 3/104. Kuweta polistyrenowa. szt 2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 33793000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 9Nazwa: -Pakiet nr 9: Pojemniki na plwocinę.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pojemniki na plwocinę. W opakowaniu 50 szt., op. 80.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 10Nazwa: -Pakiet nr 10: Wkłady do strzykawki automatycznej dwutłokowej Nemoto Dual Shot Alpha 7:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Zestaw do strzykawki automatycznej dwutłokowej Nemoto Dual Shot Alpha 7 będącej na wyposażeniu IGiChP,. kpl. 600/2. Zestaw do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha. kpl. 100/3. Łącznik niskociśnieniowy typu Y. kpl. 10 000
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141620-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 11Nazwa: -Pakiet nr 11: Przyrządy do pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, strzykawki do żywienia:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:/1. Przyrząd do pobierania płynów dożylnych z butelek dwoma portami zabezpieczonymi membraną. szt 5 000/2. Przyrząd sterylny do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek. szt 25 000/3. Strzykawka do żywienia z końcówką EnFit. szt 2 100
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 33141310-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 24
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
  tel.: 43 12 312,
  fax.: -
  email: Wyślij email
  http://www.igichp.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 45301 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.