google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A.
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-01-23

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 506508-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

  PGE Obrót S.A.: Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: PGE Obrót S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69025455900000, ul. ul. 8-go Marca  6 , 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 865 62 85, e-mail andrzej_hajduk@gkpge.pl, faks 17 865 60 01.
  Adres strony internetowej (URL): https://pge-obrot.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://pge-obrot.pl/Przetargi


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://pge-obrot.pl/Przetargi


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Tak
  adres
  https://swpp2.gkpge.pl


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  listownie lub kurierem
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A.
  Numer referencyjny: POST/OBR/OBR/BI/00001/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split lub VRF w pomieszczeniach wskazanych przez PGE Obrót S.A. oraz nieodpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania co najmniej 36 miesięcznej gwarancji.

  II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39717000-1
  45331220-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  3   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: a. Wykonawca musi wykazać iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych przewidzianymi przez Wykonawcę do kierowania pracami montażowymi klimatyzatorów w części dot. instalacji chłodniczych i instalacji odprowadzenia skroplin, wraz z dołączeniem zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej inżynierów i techników elektryków oraz z potwierdzeniem odprowadzenia składki z tytułu OC b. Wykonawca musi wykazać że posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych niezbędnych do wykonania instalacji, napraw i bieżącej obsługi sprzętu klimatyzacyjnego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: a. Wykonawca musi wykazać że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał bądź wykonuje cztery lub więcej umów adekwatnych do przedmiotu zamówienia o wartości umowy co najmniej 40 000,00 zł netto łącznie - dla potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca przedłoży wykaz dotyczący realizacji umów adekwatnych do przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umów wystawione przez odbiorców - np. referencje (wraz z danymi kontaktowymi podmiotów na rzecz których świadczone były usługi - zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych dokumentów),
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Nie
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu ,b) oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, potwierdzające, że Wykonawca: o Posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupuo Posiada uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńo Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu c) dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń, np. karty katalogowe, DTR-ki urządzeń, pozwalające na weryfikację parametrów technicznych urządzeń zadeklarowanych przez Wykonawcę w tabelach Zał.9.d) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych urządzeń do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. certyfikat CE

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu winien przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium odrębnie dla każdego zadania:Zadanie 1 Oddział WARSZAWA - wadium w wysokości 4500 złZadanie 2. Oddział ZAMOŚĆ - wadium w wysokości 1000 złZadanie 3. Oddział LUBLIN - wadium w wysokości 1900 złZadanie 4. Oddział BIAŁYSTOK - wadium w wysokości 4400 złZadanie 5. Oddział ŁÓDŹ - wadium w wysokości 800 złZadanie 6. CENTRALA - wadium w wysokości 2200 złZadanie 7. Oddział SKARŻYSKO KAM. - wadium w wysokości 4500 zł2. Wadium można wnieść w pieniądzu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniu bankowym.3. Jeżeli oferta będzie zabezpieczona wadium w innej formie niż podano w pkt 3, lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem niżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy z postępowania.4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.4.1. Wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.a) KONTO DLA WPŁATY WADIUM:03124047641111000048668613b) Na przelewie należy umieścić informację: ,,Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A." znak sprawy POST/OBR/OBR/BI/00001/2019"4.2. Oryginał wadium (w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniu bankowym) należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie opisanej ,,Wadium - Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A. znak sprawy POST/OBR/OBR/BI/00001/2019."4.3. Z treści dokumentu wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać:- określenie przedmiotu zakupu,- wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancje lub poręczenie),- wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (PGE Obrót S.A.),- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),- jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na jego konto.Ponadto gwarancja nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań wobec Zamawiającego, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innego tego typu instytucji, a spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.5. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie (także na przedłużony termin związania ofertą) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.7. Zamawiający zwraca wadium po:a) unieważnieniu postępowania zakupowego,b) wyborze oferty z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,c) zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej, jeżeli było wymagane,d) wycofaniu przez Wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert,e) wykluczeniu Wykonawcy,f) odrzuceniu oferty Wykonawcy,g) upływie terminu związania ofertąW przypadku gdy wadium było przechowywane na rachunku oprocentowanym, wysokość zwrotu zostanie powiększona o wysokość należnych odsetek i pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i przelewu.8. Zamawiający zatrzymuje wadium gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, uchyla się od potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej, uchyla się od potwierdzenia wynegocjowanych warunków podczas negocjacji handlowych, albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Tak
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Tak
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Tak
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena65,00
  okres gwarancji30,00
  potencjał tworzenia efektu cieplarnianego5,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-05, godzina: 13:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  PGE Obrót S.A.
  35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6
  tel.: 17 865 62 85
  fax.: 17 865 60 01
  email: Wyślij email
  http://https://pge-obrot.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 4528 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.