google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wirówki laboratoryjnej, zamrażarki do jałowego łączenia drenów, chłodziarki do KKCz, zamrażarki do szokowego mrożenia osocza
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-05-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 544828-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ: Dostawa wirówki laboratoryjnej, zamrażarki do jałowego łączenia drenów, chłodziarki do KKCz, zamrażarki do szokowego mrożenia osocza
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 14013034600000, ul. ul. Koszykowa  78 , 00-671  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 845 557, e-mail zp@wckik.pl, faks 261 845 135.
  Adres strony internetowej (URL): www.wckik.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.wckik.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  z zachowaniem formy pisemnej w postaci dokumentu papierowego
  Adres:
  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Koszykowa 78; 00-671 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wirówki laboratoryjnej, zamrażarki do jałowego łączenia drenów, chłodziarki do KKCz, zamrażarki do szokowego mrożenia osocza
  Numer referencyjny: 18/D/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pakiet nr 1: Wirówka laboratoryjna stołowa. Wielkość zamówienia: 2 kpl.;Pakiet nr 2: Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów. Wielkość zamówienia: 4 kpl.;Pakiet nr 3: Chłodziarka do KKCz. Wielkość zamówienia: 1 kpl.;Pakiet nr 4: Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza. Wielkość zamówienia: 2 kpl.

  II.5) Główny kod CPV: 33190000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42513000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 45
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  oświadczenie Wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet nr 1 - 700,00pln;Pakiet nr 2 - 4 000,00pln;Pakiet nr 3 - 1 300,00pln;Pakiet nr 4 - 7 000,00pln2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w:a) w pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 72 1130 1017 0020 1465 8420 0003 prowadzony przez Bank BGK. Na poleceniu przelewu proszę wpisać: wadium sprawa nr 18/D/2019 pakiet nr ...


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy PZP
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-16, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.Zamawiający informuję, że w przypadku:- osób fizycznych,- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną,- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,Zamawiający informuję, że:1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78.2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie.3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9. posiada Pani/Pan:o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;10. nie przysługuje Pani/Panu:o prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych;o prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Wirówka laboratoryjna stołowa
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wirówka laboratoryjna stołowa. Wielkość zamówienia: 2 kpl. 1) Posiada znak CE.2) Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 20193) Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 44 cm x 55 cm x 39 cm4) Maksymalna masa bez rotorów 42 kg +/- 5%5) Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm 6) Przyspieszenie 3500 xg +/- 5%7) Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji8) Urządzenie posiada programowanie prędkości obrotowej i RCF, czasu wirowania, możliwość zmiany parametrów podczas wirowania.9) Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF10) Urządzenie posiada kontrolę nie wyważenia wirnika 11) Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 30 s do 60 min, skok max 1 minuta12) Obroty RPM regulowane w zakresie od 400 do 4500, skok max 100 RPM13) Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem14) Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji.15) Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika16) Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora17) Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania18) Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii19) Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie 20) Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem21) Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD22) Wirówka wyposażona w rotor wychyłowy na probówki o wymiarach 13 x 75 mm i 16 x 100 mm. Minimalna liczba obu wielkości probówek 28 sztuk. 23) Rotor oraz pojemniki na probówki metalowe, kompletne z możliwością autoklawowania24) Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki25) Urządzenie posiada możliwość zastosowania rotoru horyzontalnego na płytki titracyjne lub bloki o RCF min. 2500 xg 26) Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.27) Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci28) Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności.29) Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-10130) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.31) Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, 32) Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.33) Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.34) Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.35) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego.36) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.37) Czas naprawy na terenie Polski - 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,- instrukcja w języku polskim,- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 45
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów. Wielkość zamówienia: 4 kpl. 1) Posiada znak CE.2) Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2019.3) Urządzenie pracujące w technice nożyków jednorazowych pakowanych w kasetę zbiorczą.4) Urządzenie posiada możliwość sterylnego zgrzewania wszystkich typów drenów o średnicach wewnętrznych od 2,9 mm do 3,1 mm oraz średnicach zewnętrznych od 3,9 mm do 4,5 mm.5) Możliwość podłączenia (opcjonalnie) czytnika kodów kreskowych.6) Urządzenie wyposażone w wyświetlacz identyfikujący status urządzenia oraz informujący o przebiegu pracy.7) Urządzenie wyposażone w sygnalizację dźwiękową w przypadku nieprawidłowej pracy.8) Zgrzewarka łatwa w obsłudze z czytelnym schematem ułożenia pojemników do prawidłowego zgrzewa.9) Urządzenie zapewnia możliwość wykonania połączeń drenów we wszystkich konfiguracjach tj. pusty-pusty, pusty-pełny, pełny-pełny.10) Temperatura zgrzewania nie powoduje niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenach oraz nie zmienia parametrów zgrzewanego materiału.11) Urządzenie posiada automatyczną wymianę nożyków.12) Zużyte nożyki zabezpieczone w plastikowym pojemniku zbiorczym, będącym częścią urządzenia, z sygnalizacją jego zapełnienia.13) Minimalna długość zgrzewanych drenów - 60 mm.14) Możliwość udrożnienia drenu na dowolnym etapie preparatyki.15) Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie.16) Masa urządzenia nie powinna przekraczać 7 kg.17) Zasilanie prądem zmiennym 230 V.18) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis. 19) Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.20) Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.21) Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.22) Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.23) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego.24) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 25) Czas naprawy - 14 dni. Na czas naprawy powyżej 14 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,- instrukcja w języku polskim,- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 45
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Chłodziarka do KKCz
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chłodziarka do KKCz. Wielkość zamówienia: 1 kpl. 1) Posiada znak CE.2) Urządzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019.3) Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia + 4o C (brak możliwości zmiany nastawy temperatury).4) Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C.5) Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej - wiszącej, co najmniej 360 pojemników z krwią.6) Wyposażone w zestaw haczyków do przechowywania krwi w pozycji wiszącej (liczba haczyków min. 360 szt.).7) Budowa szafowa z komorą chłodzenia o objętości od 570 do 630 litrów.8) Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 85 cm x 198 cm9) Wyposażone w co najmniej 5 półek rusztowych ze stali nierdzewnej.10) Posiada pojedyncze drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła.11) Posiada minimum 3 sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.12) Posiada wewnętrzne oświetlenie, włączane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.13) Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. 14) Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED oraz przyciskami membranowymi.15) Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej.16) Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej.17) Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie.18) Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury (posiada fabrycznie wykonany port dostępu na wprowadzenie czujnika temperatury o średnicy minimum 30 mm oraz styki bezpotencjałowe NO/NC).19) Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe, zasilany bateryjnie.20) Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi.21) System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC.22) Posiada elektroniczny wskaźnik prawidłowego domknięcia drzwi.23) Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB.24) Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.25) Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej.26) Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach czujników oraz konieczności wymiany części zużywalnych (baterii zasilających układ alarmowy oraz silnika wentylatora sklapracza).27) Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację zgodności.28) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.29) Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, 30) Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.31) Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.32) Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.33) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego.34) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.35) Czas naprawy na terenie Polski - 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,- instrukcja w języku polskim,- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42513000-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 45
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza. Wielkość zamówienia: 2 kpl. 1) Posiada znak CE.2) Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2019.3) Zasilanie trójfazowe 400V, 50 Hz.4) Zapewnia możliwość jednoczesnego zamrażania minimum 18 pojemników z osoczem o pojemności 200-300 ml lub minimum 12 pojemników z osoczem o pojemności 650 ml ułożonych w jednej warstwie.5) Zapewnia możliwość zamrażania pojedynczych pojemników z osoczem lub też wszystkich jednocześnie.6) Zapewnia mrożenie pojemników w pozycji poziomej, gdzie każdy z pojemników styka się z płytą dolną i górną w celu zapewnienia jednolitego kształtu pojemników.7) Zamrażarka musi uzyskiwać gotowość do pracy nie przekraczający 20 minut.8) Musi zapewniać automatyczne przejście w tryb przechowywania po zakończeniu mrożenia w zakresie temperatur -60°C do -40°C. 9) Musi zapewniać awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania.10) Musi zapewniać, przy założeniu wyjściowej temperatury osocza w przedziale od 20° do 22° C, uzyskanie temperatury rdzenia zamrażanego osocza w wysokości - 30°C w czasie nie przekraczającym 60 minut przy pełnym załadowaniu.11) Szokowe zamrażanie osocza w komorze mrożącej nie może odbywać się z wykorzystaniem ciekłego medium chłodzącego mającego bezpośredni kontakt z pojemnikami z osoczem.12) Medium chłodzące nie może być palne.13) Musi zapewniać te same warunki zamrażania niezależnie od ilości i kolejnych partii zamrażanych pojemników.14) Wyposażone w system mikroprocesorowy i monitor umożliwiający kontrolę i ustawianie parametrów mrożenia oraz transmisji danych do systemu komputerowego.15) Ponadto wyposażenie obejmuje: komputer klasy PC wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszką, z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym WIN 7, posiadający wyprowadzony na zewnątrz obudowy port RS 232, minimum dwurdzeniowy procesor, minimum 4 GB pamięci RAM oraz minimum 80 GB HDD, do komputera musi zostać dołączony oryginalny nośnik systemu operacyjnego oraz drukarkę laserową.16) Możliwość podłączenia drukarki do drukowania raportów.17) Zapewnia transmisję danych dotyczących przebiegu procesu mrożenia, a komputerem (oferta obejmuje wszelkie niezbędne do tego celu elementy z ewentualnym oprogramowaniem.). Koszty podłączenia transmisji do systemu komputerowego Bank Krwi użytkowanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.18) Zapewnia możliwość blokowania parametrów mrożenia za pomocą kodu lub hasła.19) Posiada wszystkie składowe systemu mrożenia w jednej obudowie.20) Wyposażone w urządzenie identyfikujące pojemniki z osoczem.21) Powierzchnia komory mrożącej musi być wykonana ze stali nierdzewnej umożliwiającej łatwe utrzymanie jej w czystości.22) Wyposażone w kółka z blokadą umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia w razie potrzeby.23) Urządzenie z chłodzeniem powietrznym.24) System sterowania pracą sprężarki i system chłodzenia musi być cichy i niezawodny.25) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.26) Wykonawca zapewni serwis z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1567) w przypadku urządzeń zawierających ponad 3 kg substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych wymagane jest posiadanie certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 20 cyt. wyżej ustawy).27) Oprogramowanie zamrażarki w języku polskim. Umożliwiające wydrukowanie raportu mrożenia, rejestrujące i archiwizujące następujące dane:a) numer donacji (odczytywany czytnikiem kodów kreskowych, dołączonym do wyposażenia urządzenia)b) data zamrażaniac) godzina i minuta rozpoczęcia zamrażaniad) godzina i minuta zakończenia zamrażaniae) efektywny czas zamrażania28) Oprogramowanie zamrażarki umożliwia śledzenie i archiwizowanie przebiegu procesu zamrażania w formir liczbowej i graficznej. Transmisja następujących danych do użytkowanego systemu Bank Krwi produkcji Asseco Poland S.A.:a) data zamrażania osoczab) numer donacji osoczac) godzina i minuta rozpoczęcia mrożenia,d) godzina i minuta zakończenia mrożenia,e) czas trwania mrożeniaf) identyfikator zamrażarkig) identyfikator operatora 29) Przy instalacji i uruchomieniu urządzenia przez serwis musi zostać wykonana kwalifikacja instalacyjna, operacyjna i procesowa zgodna z wymaganiami.30) Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.31) Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.32) Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.33) Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.34) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego.35) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 37) Czas naprawy na terenie Polski - 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,- instrukcja w języku polskim,- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42513000-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 45
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78
  tel.: 261 845 557
  fax.: 261 845 135
  email: Wyślij email
  http://www.wckik.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 36586 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.