google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.06.2019
  1 USD
  3.7360
  -0.0345
  1 EUR
  4.2538
  -0.0084
  1 CHF
  3.8259
  -0.0122
  1 GBP
  4.7558
  -0.0241
  1 RUB
  0.0594
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-04-02

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 532714-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN: Usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, krajowy numer identyfikacyjny 32598900000000, ul. ul. Instytucka  3 , 05-110  Jabłonna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 76 53 300, e-mail m.bienias@ifzz.pan.pl, faks 22 76 53 302.
  Adres strony internetowej (URL): www.ifzz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.ifzz.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna, dostarczenie pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego
  Adres:
  Instytucka 3, 05-110 Jabłonna


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na dostarczeniu i montażu systemu wentylacyjno-grzewczego oraz klimatyzatorów i nagrzewnic w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie
  Numer referencyjny: DZ-2402/2/19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiarów pomieszczeń. 2. Szczegóły techniczne dotyczące wykonania systemu wentylacyjno-grzewczego w pomieszczeniach Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych są następujące:2.1. Sala bilansowa dla świń (budynek E)Planowana obsada zwierząt: od 12 do 16 świń o masie ciała od 10 do 30 kg utrzymywanych w klatkach bilansowych.Wymiary pomieszczenia: długość 10 m; szerokość 5,9 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 177 m3).Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie stałej temp. w zakresie 20-30oC.W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego pomieszczenia - około 20 mb,- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),- osprzęt sterujący,- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm, wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) - 6 szt.,- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza - około 20 m2, - klimatyzator podstropowy odporny na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.).2.2. Chłodnia/paszowy (budynek E)Kubatura pomieszczenia: około 45 m3.Dostawa i montaż:- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),- nawietrzaka okiennego o długości minimum 50 cm - 1 szt.2.3. Pracownia densytometrii (budynek D)Powierzchnia pomieszczenia: około 36 m2. Kubatura pomieszczenia: około 126 m3.Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.).2.4. Pracownia do badań neonatalnych (budynek D)Planowana obsada zwierząt: 16 prosiąt (noworodków i wcześniaków).Powierzchnia pomieszczenia: około 20 m2. Dostawa i montaż:- klimatyzatora podstropowego odpornego na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.),- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm - 3 szt.,- dachowego wentylatora wyciągowego wspólnego dla 2 pomieszczeń (kubatura obu pomieszczeń około 60 m2) z możliwością kilkustopniowej regulacji,- osprzętu sterującego.2.5. Sala bilansowa dla świń (budynek F)Planowana obsada zwierząt: od 12 do 16 świń o masie ciała od 10 do 30 kg utrzymywanych w klatkach bilansowych.Wymiary pomieszczenia: długość 10,2 m; szerokość 6,0 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 184 m3).Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie stałej temp. w zakresie 20-30oC.W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego pomieszczenia - około 30 mb,- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),- osprzęt sterujący,- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm, wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) - 9 szt.,- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza - około 30 m2, - klimatyzator podstropowy odporny na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.).2.6. Izolatka dla świń (budynek F)Planowana obsada zwierząt: od 6 do 12 świń w kojcach.Wymiary pomieszczenia: długość 6,0 m; szerokość 4,3 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 77 m3).Dostawa i montaż:- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm - 3 szt.2.7. Kwarantanna dla świń (budynek F)Planowana obsada zwierząt: do 48 świń w zagrodzie.Wymiary pomieszczenia: długość 5,2 m; szerokość 4,3 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 67 m3).Dostawa i montaż:- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm - 2 szt.2.8. Pawilon małych zwierząt (budynek F)Planowana obsada zwierząt: od 15 do 30 owiec w kojcach.Wymiary pomieszczenia: długość 19,6 m; szerokość 4,3 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 253 m3).Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie minimalnej temp. w pomieszczeniu około 15oC.W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego pomieszczenia - około 40 mb,- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.), - osprzęt sterujący,- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm, wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) - 10 szt.,- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza - około 40 m2.2.9. Sala bilansowa dla owiec (budynek F)Planowana obsada zwierząt: od 3 do 12 owiec w klatkach bilansowych.Wymiary pomieszczenia: długość 9,9 m; szerokość 5,8 m, wysokość 3,0 m (kubatura 173 m3).Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacyjno-grzewczy umożliwiający utrzymanie minimalnej temp. w pomieszczeniu około 15oC.W skład systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza wchodzą:- rura stalowa ocynkowana o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora dla danego pomieszczenia - około 20 mb,- wentylator kanałowy nawiewny i wyciągowy z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące w jednym systemie, wydajność dostosowana do kubatury pomieszczenia i obsady zwierząt,- nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana z wentylatorem kanałowym nawiewnym (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.1.),- osprzęt sterujący,- kratki wentylacyjne z żaluzjami poziomymi i pionowymi (wymiary kratki: długość 595 mm, wysokość dostosowana do średnicy kanału wentylacyjnego i wydajności wentylatora) - 8 szt.,- wełna mineralna o grubości 30 mm do izolacji systemu doprowadzania i odprowadzania powietrza - około 20 m2.2.10. Pomieszczenie dla owiec nr 1 (budynek C)Planowana obsada zwierząt: od 4 do 12 owiec w kojcach.Wymiary pomieszczenia: długość 8,2 m; szerokość 3,1 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 76 m3).Dostawa i montaż wentylatora hybrydowego kominowego 600 m3/h, max 35 dB, z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności.2.11. Pomieszczenie dla owiec nr 4 (budynek C)Planowana obsada zwierząt: od 6 do 12 owiec w kojcach.Wymiary pomieszczenia: długość 8,6 m; szerokość 4,1 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 106 m3).Dostawa i montaż:- elementów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze (kanał nawiewny) o średnicy dopasowanej do wydajności wentylatora,- wentylatora hybrydowego kominowego nawiewnego (o wydajności około 600 m3/h, max 35 dB) i wentylatora kominowego wyciągowego (o wydajności około 600 m3/h, max 35 dB) z możliwością kilkustopniowej regulacji, pracujące w jednym systemie,- osprzętu sterującego. 2.12. Obora (budynek C)Planowana obsada zwierząt: do 20 owiec w zagrodzie, 4 krowy w stanowiskach indywidualnych.Wymiary pomieszczenia: długość 9,9 m; szerokość 6,9 m, wysokość 3,0 m (kubatura około 205 m3).Dostawa i montaż:- wentylatora kominowego hybrydowego wyciągowego o wydajności około 600 m3/h, max 35 dB, z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności,- osprzętu sterującego.2.13. Sala infuzyjna (budynek C)Planowana obsada zwierząt: do 4 owiec w klatkach bilansowych.Dostawa i montaż wentylatora typu hellios około 150-200 m3/h, max 30 dB. 2.14. Sala operacyjna duża (budynek C)Dostawa i montaż:- klimatyzatora podstropowego odpornego na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierząt (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.2.),- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm - 4 szt.,- wentylatora ściennego wyciągowego z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności oraz kratki z żaluzjami,- osprzętu sterującego.2.15. Sala operacyjna mała (budynek C)Dostawa i montaż:- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),- nawietrzaków okiennych o długości minimum 50 cm - 2 szt.,- wentylatora typu hellios około 150-200 m3/h, max 30 dB.2.16. Sala przedoperacyjna (budynek C)Dostawa i montaż:- klimatyzatora ściennego (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.3.),- wentylatora nawiewnego sufitowego z możliwością kilkustopniowej regulacji wydajności,- kratki z żaluzjami do istniejącego wentylatora,- osprzętu sterującego.3. Nagrzewnica odporna na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierząt - 8 szt. (szczegółowa specyfikacja w punkcie 4.4.).4. Szczegółowa specyfikacja nagrzewnic i klimatyzatorów 4.1. Nagrzewnica kanałowaParametry ogólne: - nagrzewnica kanałowa sterowana automatycznie z możliwością płynnej regulacji, zintegrowana z wentylatorem kanałowym nawiewnym,- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na wysokie temperatury,- króćce wyposażone w uszczelki gumowe do połączenia z kanałem oraz zaciski śrubowe,- możliwość instalacji pionowo i poziomo,- moc od 5,0 do 5,5 kW,- minimum 2 zabezpieczenia termiczne,- elementy grzejne wykonane ze stali nierdzewnej,- maksymalna temp. powietrza wyjściowego nie mniejsza niż 45oC,- zasilenie: 1 lub 3 fazy,- prędkość powietrza przez urządzenie grzewcze nie może być mniejsze niż 1,5 m/s,- przepływ powietrza dla temp. zewnętrznej -10oC minimum 2700 m3/h,- przepływ powietrza dla temp. zewnętrznej -23oC minimum 750 m3/h, - niska emisja hałasu,- funkcja auto restart,- zasilanie elektryczne z gniazd elektrycznych pomieszczenia lub 3-fazowe,- sterowanie automatyczne, ustawienie temperatury grzania: manualnie (regulator).4.2.Klimatyzator podstropowy odporny na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierzątParametry ogólne: - komplet urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) musi pochodzić od jednego producenta,- energooszczędny klimatyzator typu podstropowego, - sterowanie pracą klimatyzatora: manualnie i za pomocą pilota,- pilot ścienny (przewodowy) w zestawie, - moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,0 kW,- pobór mocy (chłodzenie) nie większy niż 2,2 kW, - minimalny zakres temperatury stosowania (chłodzenie): od -15 do + 45oC,- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: minimum A+/minimum A, - moc grzewcza nie mniejsza niż 7,5 kW, - pobór mocy (grzanie) nie więcej niż 2,4 kW, - minimalny zakres temperatury stosowania (grzanie): od -20 do + 20oC,- niska emisja hałasu,- funkcja auto restart,- strumień powietrza musi być kierowany automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu,- napięcie zasilania (V, faza, HZ): 220-240, 1/3, 50,- prąd pracy (chłodzenie/grzanie) nie większy niż 7,7/8,7 A. Jednostka wewnętrzna: - wymiary nie większe niż: 1150 x 700 x 300 mm (szer. x gł. x wys.),- masa nie większa niż 42 kg,- wydatek powietrza przy chłodzeniu nie mniejszy niż 1000 m3/h, - poziom hałasu N/W nie większy niż 35/38 dB(A),- wykonana z materiałów odpornych na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierząt (stal nierdzewna, np. inox).Jednostka zewnętrzna: - wymiary nie większe niż 1000 x 350 x 1000 mm (szer. x gł. x wys.), - masa nie większa niż 70 kg, - wydatek powietrza nie mniejszy niż 3200 m3/h, - poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu nie większy niż 48 dB(A), - czynnik chłodzący R32 lub R410A,- maksymalna ilość czynnika chłodniczego nie większa niż 3,5 kg, - średnica przewodu cieczowego 10,0 mm, - średnica przewodu gazowego 16,0 mm.4.3.Klimatyzator ściennyParametry ogólne: - komplet urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) musi pochodzić od jednego producenta,- energooszczędny klimatyzator typu ściennego o kompaktowej budowie, - sterowanie pracą klimatyzatora: manualnie i za pomocą pilota,- moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW,- pobór mocy (chłodzenie) 1,1 - 3,8 kW, - klasa energetyczna chłodzenie/grzanie A+++/minimum A++, - moc grzewcza nie mniejsza niż 4,0 kW, - pobór mocy (grzanie) 1,3 - 4,6 kW, - pompa kondensatu, - mała emisja hałasu,- pilot ścienny (przewodowy) w zestawie,- strumień powietrza musi być kierowany automatycznie do góry przy chłodzeniu i w dół przy grzaniu,- napięcie zasilania (V/Hz) 230/50, - prąd pracy (chłodzenie/grzanie) nie większy niż 4,9/4,7 A.Jednostka wewnętrzna: - wymiary nie większe niż: 800 x 220 x 300 mm (szer. x gł. x wys.),- masa nie większa niż 11 kg,- wydatek powietrza przy chłodzeniu N/W 294/520 m3/h, - poziom hałasu N/W nie większy 19/36 dB(A).Jednostka zewnętrzna: - wymiary nie większe niż 800 x 290 x 550 mm (szer. x gł. x wys.), - masa nie większa niż 32 kg, - wydatek powietrza nie mniejszy niż 1900 m3/h, - poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu nie większy niż 50 dB(A), - czynnik chłodzący R32 lub R410A, - średnica przewodu cieczowego 6,0 mm, - średnica przewodu gazowego 10,0 mm.4.4.Nagrzewnica odporna na działanie agresywnego środowiska wewnątrz pomieszczenia dla zwierzątParametry ogólne: - nagrzewnica elektryczna, przenośna, nie zużywa tlenu,- urządzenie przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń dla zwierząt,- mocna i trwała stalowa konstrukcja,- wymiary urządzenia nie większe niż 35 x 40 x 40 cm,- ciężar nie większy niż 7,0 kg,- elementy grzewcze ze stali nierdzewnej,- moc grzewcza 5 kW, z przełączeniem na 2,5 kW, - zasilanie 3 x 400 V/50Hz, - szczelność elektryczna IPX4,- nadmuch minimum 500 m3/h,- silnik z bezpiecznikiem termicznym (odcina zasilanie silnika np. w przypadku zablokowania wentylatora),- termostat przegrzania (odcina zasilanie grzałek np. w przypadku zakrycia wlotu nagrzewnicy) z odblokowaniem ręcznym),- wbudowany termostat temperatury w pomieszczeniu z pokrętłem i zakresem nastawy od 5 do 35oC,- gniazdo z tyłu do podłączenia przedłużacza 16A/5P,- gwarancja minimum 24 m-ce.3. Osoby wykonujące montaż systemu wentylacyjno-grzewczego i klimatyzatorów muszą posiadać personalne certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.4. Firma przyjmująca zlecenie musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorcy uprawniający do wykonywania tego typu czynności, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego; certyfikat musi być dołączony do oferty. 5. Okres gwarancji: minimum 24 m-ce.6. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia kart katalogowych producenta urządzeń wymienionych w specyfikacji (tj. klimatyzatorów, nagrzewnic i wentylatorów).

  II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39717000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 0,98
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-04-16   lub zakończenia: 2019-06-15
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-04-16 2019-04-28
  2019-05-06 2019-05-24
  2019-06-01 2019-06-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: a) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia; b) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, która wejdzie w życie po zawarciu umowy - zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2b), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a określonych w pkt 2. 5. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-09, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
  05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
  tel.: 22 76 53 300
  fax.: 22 76 53 302
  email: Wyślij email
  http://www.ifzz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 25794 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.