google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.06.2019
  1 USD
  3.7360
  -0.0345
  1 EUR
  4.2538
  -0.0084
  1 CHF
  3.8259
  -0.0122
  1 GBP
  4.7558
  -0.0241
  1 RUB
  0.0594
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa gospodarczego sprzętu elektrycznego.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-03-25

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 529183-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.

  41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Dostawa gospodarczego sprzętu elektrycznego.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 551 75 25, e-mail przetargi.41blsz@wp.pl, faks 81 551 95 36.
  Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka Wojskowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Tak. Inny sposób: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
  Adres:
  41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gospodarczego sprzętu elektrycznego.
  Numer referencyjny: Nr 11/19/N
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy gospodarczego sprzętu elektrycznego, zgodnie z opisem oraz, ilościami i wszystkimi wymaganiami określonymi w Rozdziale IV SIWZ oraz w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia " - Załączniku 1a SIWZ. Warunki dostawy:- na koszt dostawcy- przy udziale przedstawiciela firmy dostarczającej materiały;- w ciągu ...... dni kalendarzowych określonych i zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym od daty podpisania umowy - miejsce dostawy : magazyn Infrastruktury , godz. 8.00-13.00 po telefonicznym - powiadomieniu o terminie dostaw z dwudniowym wyprzedzeniem- przy dostawie należy dołączyć karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w j. polskim - wszystkie materiały maja być fabrycznie nowe i oryginalne.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć gospodarczy sprzęt elektryczny najwyższej jakości, objęty gwarancją jakości na okres 24 m-cy liczony od dnia dostawy:2. Warunki i zasady realizacji niniejszego zamówienia określone są również w ,,Ogólnych warunkach umowy" stanowiących załączniki: nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm - dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załącznikach 1a do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załącznikach nr 1a do SIWZ, przedkładając wraz z ofertą:- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu potwierdzająca zgodność parametrów jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiającego.Opis każdego produktu równoważnego załącza do oferty tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne. Nie załączenie do oferty opisów, o których mowa wyżej, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności.

  II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39717100-2
  39713430-6
  39721320-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  21

  II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe zamówienie w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.7. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.8. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).9. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm - dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załącznikach 1a do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w załącznikach nr 1a do SIWZ, przedkładając wraz z ofertą:- opis każdego produktu równoważnego np.: szczegółowa karta produktu potwierdzająca zgodność parametrów jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez zamawiającego.Opis każdego produktu równoważnego załącza do oferty tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne. Nie załączenie do oferty opisów, o których mowa wyżej, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności. 4. Podwykonawstwo:1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3). W takim przypadku, zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp, wymaga wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są one znane na etapie składania oferty). W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże na etapie złożenia oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525 e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl, lub 41blsz.przetargi@ron.mil.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj: dotyczącego dostawy dostawa gospodarczego sprzętu elektrycznego Nr - 11/19/N.".odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;?obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ?w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;?posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;?nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawWykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ).

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców do upływu terminu składania ofert:1). Formularz ofertowy- według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ;2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2 i 2a do SIWZ); stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymogów, które Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy;4) Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca sam nie spełnia i nie jest w stanie spełnić warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej lub finansowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie - o ile dotyczy; Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy składa: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Część C Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:8. Po dokonaniu oceny ofert, a przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (w danym zadaniu) do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia;8.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b ppkt. 1) ustawy Pzp dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający zażąda wykazania posiadania:?aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2 do SIWZ);stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymogów, które Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;9. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:9.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2a do SIWZ); stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymogów, które Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;9.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6. oraz pkt. 9.7. potwierdzające brak podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty te Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów: Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt. 9.6. oraz pkt. 9. 7. 10. Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:10.1. Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:1) w pkt. 9.2. - składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5;2) w pkt. 9.3. - 9.5. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,Dokumenty, o których nowa w punkcie 10.1 ppkt.1 i 2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;Dokument, o których nowa w punkcie 10.1. ppkt. 2 a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące;10.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ustęp 11 stosuje się.10.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.12. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej ,,rozporządzeniem ws. dokumentów" oraz - w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu - wymagania określone w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING)7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16 - 20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1). Formularz ofertowy- według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ;2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2 i 2a do SIWZ); stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymogów, które Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy;4) Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca sam nie spełnia i nie jest w stanie spełnić warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej lub finansowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie - o ile dotyczy;Część B7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy składa: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Część COświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:8. Po dokonaniu oceny ofert, a przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (w danym zadaniu) do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia;8.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b ppkt. 1) ustawy Pzp dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający zażąda wykazania posiadania:? aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2 do SIWZ);stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymogów, które Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;9. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:9.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 2a do SIWZ); stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymogów, które Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;9.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6. oraz pkt. 9.7. potwierdzające brak podstaw wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty te Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów: Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt. 9.6. oraz pkt. 9. 7. 10. Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:10.1. Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:1) w pkt. 9.2. - składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5;2) w pkt. 9.3. - 9.5. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,Dokumenty, o których nowa w punkcie 10.1 ppkt.1 i 2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;Dokument, o których nowa w punkcie 10.1. ppkt. 2 a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące;10.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ustęp 11 stosuje się.10.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.12. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej ,,rozporządzeniem ws. dokumentów" oraz - w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu - wymagania określone w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 4.3. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane (nie dotyczy dostaw).4.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 4.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, co do którego spełnienia wykonawca polegał na potencjale podmiotu trzeciego. 4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczania na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodoweWraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć ,,Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. ... do dn. ... w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia" - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie to musi być złożone w oryginale i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji zasoby. Oświadczenie należy dołączyć do oferty.Zamawiający oceni - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie poprzez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 kpt. 1 i 8 wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:5.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, którego dotyczy, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i być podpisane przez każdego z nich. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zawierać także umocowanie do podpisania oferty. 5.2. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełniania takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jak wykonawcy występujący samodzielnie tzn.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 p.z.p. zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuacje ekonomiczną. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp).5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:? warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, musi być spełniony przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którego będzie realizował przedmiotowe zamówienie. 6. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwany dalej ,,Jednolitym Dokumentem", w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  termin realizacji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  . W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji zostaną stwierdzone w materiałach elektrycznych wady jakościowe, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy faksem na numer: ............. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w terminie 14 dni (czternastu dni), od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach. 3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek sprzętu na swój koszt. Gwarancja obejmuje również usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów lub podwykonawców. 4. W przypadku dokonania istotnych napraw w sprzęcie albo w przypadku ich wymiany na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 5. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają wraz z upływem okresu gwarancji sprzętu, tj. po upływie okresu 24 miesięcy liczonego od dnia dostawy. 7. Jeżeli w toku odbioru sprzętu zostaną stwierdzone ich wady jakościowe lub ilościowe, albo okaże się, że nie są one zgodne z opisem, nie są kompletne albo posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do: 1) odstąpienia od umowy w całości lub w części; 2) odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru podając stosowne przyczyny oraz wyznaczy Wykonawcy termin niezbędny do usunięcia wszelkich wad lub nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 7 dni (siedem dni). Z czynności ponownego odbioru sprzętu pozbawionych wad sporządzony zostanie protokół odbioru. 9. Prawo Zamawiającego do żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek nie dotyczy jedynie przypadku wystąpienia nieprawidłowości wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego lub użytkowników. 10. Zamawiający zastrzega, iż warunki gwarancji są niezależne od gwarancji udzielanej przez producentów sprzętu. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (uregulowane w ogólnych warunkach umowy) są wykonywane niezależnie od praw i obowiązków wynikających z gwarancji udzielanej przez producenta (tzw. gwarancji producenta). 11. Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę poprzez wręczanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów oraz oświadczenia Wykonawcy składane w trakcie trwania umowy. 12. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji lub rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 13. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 4, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w określonym terminie, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jeśli łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 - pkt 3 przekroczy 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu należy złożyć drugiej stronie w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności o którym mowa w ust.1, ust.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu musi zawierać uzasadnienie. 4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-02, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej ,,ustawą". 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. 144.000,00 euro;3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.7. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.8. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).9. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5
  tel.: 81 551 75 25
  fax.: 81 551 95 36
  email: Wyślij email
  http://www.41blsz.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 23245 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.