google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa sprzętu w ramach projektu Z pasją w przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2019-02-21

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 517120-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

  Szkoła Podstawowa Nr 23: Dostawa sprzętu w ramach projektu ,,Z pasją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Z pasją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 23, krajowy numer identyfikacyjny 73151900000000, ul. ul. Gdańska  16 , 90-707  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 633 60 09, e-mail joannamaciejewskaadm@wp.pl, faks 0-42 633 60 09.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.sp23lodz.wikom.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.bip.sp23lodz.wikom.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  Adres:
  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny 90-707 Łódź, ul. Gdańska 16


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu w ramach projektu ,,Z pasją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Numer referencyjny: SP23.081.1.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Zamawiający nie zastrzega tego obowiązku.
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  Wykonawca może składać ofertę na wszystkie lub wybrane części i Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu w ramach projektu ,,Z pasją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Zamówienie obejmuje: Część 1 - Aparat Biofeedback EEG 4-kanałowy z modułem QEEG wraz z oprogramowaniem, zestawem plansz i akcesoriami - 1 szt Część 2 - Klimatyzator do pracowni komputerowej- ścienny - 1 szt Część 3 - Kontroler WLAN + System zarządzania siecią (oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci w komputerowej w szkole) + Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych + Punkty dostępowe - 1 zestaw CPV: Główny kod CPV:33000000-1 Urządzenia medyczne Pozostałe kody: 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 32360000-4 Urządzenia komunikacji wewnętrznej48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne32413100-2 Rutery siecioweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  II.5) Główny kod CPV: 33000000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39717000-1
  32360000-4
  48000000-8
  32413100-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 14
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  jak w III.7

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  jak w III.7
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  jak w III.7

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  jak w III.7

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  I.WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIUORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu II.WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarciaofert (podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), i zapoznania się z nazwami / firmami Wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowympostępowaniu przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 Ustawy. Zamawiający wraz z informacją o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. (wyciąg z pkt 8 SIWZ) 8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu potwierdzenia, żenie podlega wykluczeniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 doSIWZ; 8.2.2 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w 8.2.1 SIWZ.8.2.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1 SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy równieżwspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 8.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązanyjest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), i zapoznania sięz nazwami / firmami Wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający wraz z informacją o której mowa powyżej, zamieściwzór takiego oświadczenia. 8.3.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą dozakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.4 Forma składanych dokumentów 8.4.1 Oświadczenia, októrych mowa w pkt. 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale ( forma pisemna). 8.4.2 Pozostałe dokumenty (inne niż oświadczenia, o których mowa wpkt 8.4.1 SIWZ) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedniowykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.4.3 Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialniepoświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jejprawdziwości. 8.4.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymiadresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcęoświadczenia lub dokumenty. 8.4.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniuzamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celupotwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena brutto 60,00
  przedłużenie okresu gwarancji 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:1) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;2) gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów sprzętu, Zamawiający dopuszcza ich zmianę na komponenty nie gorsze niż zaoferowane;3) doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;6) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;7) nastąpi zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, osób kontaktowych itp.8) w przypadku uznania sprzętu za niekwalifikowalny.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-01, godzina: 08:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferty mogą być składne w języku polskim. Dokumenty składane w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny 90-707 Łódź, ul. Gdańska 16b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej email: kontakt@rodo.radomsko.plc) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a ponadto w okresie wynikającym z przepisów Umowy nr RPLD.11.01.04-10-0009/17-00 w związku z realizacją projektu pn. ,,Z pasją w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiający nie przewiduje: Udzielania zamówień o jakich mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów prawa opcji

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Część 1 - Aparat Biofeedback EEG 4-kanałowy z modułem QEEG wraz z oprogramowaniem, zestawem plansz i akcesoriami - 1 szt
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - Aparat Biofeedback EEG 4-kanałowy z modułem QEEG wraz z oprogramowaniem, zestawem plansz i akcesoriami - 1 szt
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-1,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 14
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena brutto 60,00
  przedłużenie okresu gwarancji 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Część 2 - Klimatyzator do pracowni komputerowej- ścienny - 1 szt
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - Klimatyzator do pracowni komputerowej- ścienny - 1 szt
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717000-1,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 14
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena brutto 60,00
  przedłużenie okresu gwarancji 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Kontroler WLAN + System zarządzania siecią (oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci w komputerowej w szkole) + Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych + Punkty dostępowe - 1 zestaw
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kontroler WLAN + System zarządzania siecią (oprogramowanie służące do zarządzania i monitorowania sieci w komputerowej w szkole) + Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych + Punkty dostępowe - 1 zestaw3.2 CPV: Główny kod CPV:33000000-1 Urządzenia medyczne Pozostałe kody: 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 32360000-4 Urządzenia komunikacji wewnętrznej48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne32413100-2 Rutery sieciowe
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32360000-4, 48000000-8, 32413100-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 14
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena brutto 60,00
  przedłużenie okresu gwarancji 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Szkoła Podstawowa Nr 23
  90-707 Łódź, ul. Gdańska 16
  tel.: 0-42 633 60 09
  fax.: 0-42 633 60 09
  email: Wyślij email
  http://http://www.bip.sp23lodz.wikom.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 12887 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.