google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa i montaż klimatyzacji precyzyjnej
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-11-30

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 655823-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

  Prokuratura Krajowa: Dostawa i montaż klimatyzacji precyzyjnej
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Krajowa, krajowy numer identyfikacyjny 363918998, ul. ul. Rakowiecka  26/30 , 02-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 12 51 390, e-mail Marcin.Duchnowicz@pk.gov.pl, faks 22 12 51 313.
  Adres strony internetowej (URL): www.pk.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.pk.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział IX
  Adres:
  Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż klimatyzacji precyzyjnej
  Numer referencyjny: PK XF 261.35.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup, dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej precyzyjnej w serwerowni budynku PK w Warszawie ul. Postępu 3

  II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331200-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-15

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 15 marca 2019 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:1) prowadząc działalność gospodarczą polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(Dz. U. z 2015 r. poz. 881, z późn. zm.).
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.1) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, których zakres obejmował dostawę i/lub montaż klimatyzacji precyzyjnej, przy czym wartość każdej wynosiła minimum 250 000 zł brutto. W przypadku gdy wartość umowy została wyrażona w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia umowy (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN),2) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli oświadczy, że:dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej jedną osobą - instalatorem posiadającym aktualne w okresie wykonywania zamówienia, uprawnienia w zakresie obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie naprawy oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane) zgodnie z art. 20 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ),3) certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego dla wykazania spełniania warunku opisanego w pkt 2 ppkt 1.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  certyfikat EUROWENTU lub innego niezależnego laboratorium, potwierdzający dane techniczne producenta urządzenia zawarte w dokumentacji

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Rozdział V 13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowejinformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniemoświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 16. Jeżeli wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt 15 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jegolikwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 17. Dokument, o którym mowa w pkt 15 ppkt 2, powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18. Jeżeli w kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15 ppkt 2, zastępuje się jedokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożoneprzed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkaniawykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 17 stosuje się. Rozdział IX 1. Oferta wrazz załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertęsporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na językpolski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzycznajest wersją wiążącą. 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 3. Oferta wraz załącznikami musi byćpodpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisaniaoferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przezWykonawcę. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopiipoświadczonej przez notariusza. 13. Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzorystanowią Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 14. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym,stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzieleniezamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio dowykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo doreprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofertprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa w formieoryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Rozdział XIII 3. W przypadku wyborunajkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawieniaumowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis)poświadczona(-y) notarialnie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty brutto60,00
  okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku dotreści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w SIWZ,gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ narealizację Umowy; b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jestkonieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; c) w zakresie zmniejszenia wynagrodzeniaWykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmianwynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególnościw przypadku zmniejszenia zakresu Umowy; d) zmiany miejsca użytkowania Urządzeń oraz zmianadresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego. 11. Stronypostanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wynagrodzenie przewidzianeUmową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegniekorekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowaniewyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w § 5 ust. 1, objętegofakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowestawki podatku od towarów i usług.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-10, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Prokuratura Krajowa
  02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
  tel.: 22 12 51 390
  fax.: 22 12 51 313
  email: Wyślij email
  http://www.pk.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 286996 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.