google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Modernizacja studia S3 i reżyserni A3 w budynku Radia lublin S.A.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2018-11-23

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 652005-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.: Modernizacja studia S3 i reżyserni A3 w budynku Radia lublin S.A.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A., krajowy numer identyfikacyjny 43036873800000, ul. ul. Obrońców Pokoju  2 , 20030   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 364 222, e-mail roman.myszak@radio.lublin.pl, faks 815 328 728.
  Adres strony internetowej (URL): www.radio.lublin.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.radio.lublin.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.radio.lublin.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty dla poszczególnych części zamówienia (trzy części) należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim
  Adres:
  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A., 20 - 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, Sekretariat - pok. 207


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja studia S3 i reżyserni A3 w budynku Radia lublin S.A.
  Numer referencyjny: PZZ.251.3.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń w tym względzie
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  trzy części zamówienia


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studia S3 i reżyserni A3 w budynku Radia Lublin S.A., a w tym:1)Przedmiotem części Nr 1 zamówienia jest realizacja robót remontowo konstrukcyjno budowlanych studia S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A określonych jako zadanie Nr 1/1. Szczegółowy opis części Nr 1 zamówienia jest zakreślony w Załącznikach Nr 1 i Nr 1A - 1H do SIWZ.2)Przedmiotem części Nr 2 zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz związanych z tym instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach modernizacji studia S3 i reżyserni A3 określonych jako:- zadanie Nr 2/1: Instalacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 2/2: Instalacje elektryczne wewnętrzne dla systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.Szczegółowy opis części Nr 2 zamówienia jest zakreślony w Załącznikach Nr 2 i Nr 2A - 2H do SIWZ.3)Przedmiotem części Nr 3 zamówienia jest realizacja robót remontowo budowlanych w zakresie okładzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i reżyserni A3 określonych jako:- zadanie Nr 3/1: Roboty w zakresie akustyki studia S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 3/2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych studia S3 i reżyserni A3.Szczegółowy opis części Nr 3 zamówienia jest zakreślony w Załącznikach Nr 3 i Nr 3A - 3G do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42520000-7
  45331200-8
  45320000-6
  45421000-4
  45110000-1
  45200000-9
  45420000-7
  45262500-6
  45300000-0
  45422100-2
  45400000-1
  45410000-4
  45442100-8
  45220000-5
  45310000-3
  45311000-0
  45315700-5
  45316000-5
  45300000-0
  45400000-1
  45440000-3
  45421000-4
  45422100-2
  45310000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-03-01   lub zakończenia: 2019-07-02

  II.9) Informacje dodatkowe: Realizację poszczególnych części zamówienia przewiduje się w niżej wymienionych okresach:- Część Nr 1 zamówienia: rozpoczęcie od dnia podpisania umowy jednakże nie później niż od dnia 1 marca 2019 r., zakończenie w terminie do 30 kwietnia 2019 r.;- Część Nr 2 zamówienia: rozpoczęcie od dnia 6 maja 2019 r. jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji części nr 1 zamówienia, zakończenie realizacji głównych zadań w terminie do 3 czerwca 2019 r.;- Część Nr 3 zamówienia: rozpoczęcie od dnia 4 czerwca 2019 r., zakończenie w terminie do 2 lipca 2019 r.Szczegóły dotyczące realizacji Części Nr 1, Nr 2 i Nr 3 przedmiotu zamówienia zostały zakreślone odpowiednio w opisach przedmiotu zamówienia dla tych części tj. w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zdolność techniczna:1) Dla Części Nr 1 zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Zamawiający pod pojęciem roboty budowlanej rozumie zadanie dotyczące robót budowlanych w zakresie między innymi demontażu i montażu okien i drzwi zewnętrznych bądź wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 PLN brutto za zadanie. 2) Dla Części Nr 2 zamówienia: : warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu wentylacji i klimatyzacji nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa lub usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa lub usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa lub usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.Zamawiający pod pojęciem dostawy wraz z montażem i uruchomieniem rozumie wykonanie montażu systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN brutto za zadanie. 3) Dla Części Nr 3 zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Zamawiający pod pojęciem roboty budowlanej rozumie zadanie dotyczące robót budowlanych w zakresie między innymi montażu izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto za zadanie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków w oparciu o:- oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV. ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ, oraz- wykaz wykonanych robót budowlanych (Część Nr 1 i Nr 3) / dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (Część Nr 3), o których mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt. 1) SIWZ (dotyczy Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione odpowiednio dla Części Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zamówienia).Zdolność zawodowa:1)Dla Części Nr 1 zamówienia: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczególności wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą:Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).2)Dla Części Nr 2 zamówienia: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczególności wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą:posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa G-1).3)Dla Części Nr 3 zamówienia: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczególności wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą:posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa G-1).W odniesieniu do Części Nr 2 i Nr 3: uprawnienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub inne równoważne w stosunku do w/wym. uprawnień dopuszczone np. ustawami, dyrektywami lub umowami międzynarodowymi.Wymienione powyżej składy osobowe Wykonawców poszczególnych części zamówienia należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które nie wyczerpują całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawców poszczególnych części zamówienia.Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków w oparciu o:- oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV. ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ, oraz- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawców do realizacji zamówień publicznych (odpowiednio dla Części Nr 1, Nr 2 i Nr 3) / wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt. 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione odpowiednio dla Części Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zamówienia).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit b) rozdziału IV SIWZ.2) Wykonawcy zagraniczni.a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, za wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 lit a) stosuje się odpowiednio.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1)Dla Części Nr 1 zamówienia: wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 13.1 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.2)Dla Części Nr 1 zamówienia: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 14 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.3)Dla Części Nr 2 zamówienia: wykaz co najmniej jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu wentylacji i klimatyzacji wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa lub usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa lub usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa lub usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 13.2 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.4)Dla Części Nr 2 zamówienia: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 14 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.5)Dla Części Nr 3 zamówienia: wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 13.3 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1)Dla Części Nr 2 zamówienia: opis techniczny lub karty katalogowe lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające, iż oferowane klimatyzatory i centrale wentylacyjne spełniają wymagania Zamawiającego (określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.2)Dla Części Nr 2 zamówienia: oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż przedmiot umowy w zakresie montażu i serwisowania klimatyzatorów i central wentylacyjnych będzie wykonywany przez podmiot posiadający autoryzację producenta w dziedzinie montażu i serwisowania zaoferowanych klimatyzatorów i central wentylacyjnych - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.Zamawiający zastrzega, iż najpóźniej przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego przedmiotowe uprawnienie (np. certyfikat).3)Dla Części Nr 3 zamówienia: opis techniczny lub karty katalogowe lub inne równoważne dokumenty, potwierdzające, iż oferowane panele akustyczne spełniają wymagania Zamawiającego (określone w Załączniku Nr 3 do SIWZ). Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1)Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.2)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: oryginał. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ.3)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowała niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Tak
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  Zaliczki na poczet wykonania zamówienia:a)Część Nr 1 zamówienia - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia;b)Część Nr 2 zamówienia - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający przewiduje płatność za realizację zamówienia w dwóch transzach. Szczegóły w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Opis części Nr 2 przedmiotu zamówienia);c)Część Nr 3 zamówienia - Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczegóły zostały określone w rozdz. III Załącznika Nr 3 do SIWZ (Opis części Nr 3 przedmiotu zamówienia).


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Część nr 1 zamówienia: cena100,00
  Część nr 2 zamówienia: cena90,00
  Część nr 2 zamówienia; gwarancja10,00
  Część nr 3 zamówienia: cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewiduje się zmiany postanowień zawartych umów odpowiednio dla części Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zamówienia w stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru Wykonawców dla Części Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zamówienia, a w szczególności:1. dla części Nr 1 zamówienia:Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.2. dla części Nr 2 zamówienia:1) Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2) Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:a)konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty.b)konieczności zmiany terminów umownych, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku przedłużających się prac remontowo budowlanych dotyczących realizacji Części Nr 1 przedmiotowego zamówienia publicznego,c)wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. f) poniżej, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni,d)ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem Podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale Podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców wskazanych w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik Nr 5.2 do SIWZ),e)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,f)zakończenia produkcji danego modelu urządzenia i zastąpienie do urządzeniem o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji dotyczącej części nr 2 zamówienia w postępowaniu o sygn. PZZ.251.3.2018,g)zmiany osoby o której mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy, z zastrzeżeniem posiadania przez tą osobę co najmniej kwalifikacji określonych w dokumentacji Części Nr 2 zamówienia w postępowaniu o sygn. PZZ.251.3.2018, pod rygorem niedopuszczenia tej osoby do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy).h)wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenie jej przez producenta urządzenia lub Wykonawcę,i)zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,j)ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy.3. dla części Nr 3 zamówienia:Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-10, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  I. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe według poniższych zasad.1)Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie ,,Radio Lublin" S.A. kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:- pisemnej na adres: ul. Obrońców Pokoju 2, 20 - 030 Lublin,- elektronicznej na adres e-mail: iod@radio-lublin.pl2)Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:- pisemnie na adres: ul. Obrońców Pokoju 2, 20 - 030 Lublin,- elektronicznie na adres e-mail: iod@radio-lublin.pl3)Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PZZ.251.32018, i nazwie ,,Modernizacja studia S3 i reżyserni A3 w budynku Radia Lublin S.A.", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;4)Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;5)Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;6)Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.a) posiada Pani/Pan:- na podstawi art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;- na podstawie art.18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pastwa członkowskiego;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;b) nie przysługuje pani/Panu:- w zawiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.II.Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawne uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzach ofert dla poszczególnych części przedmiotowego zamówienia stanowiących odpowiednio Załączniki Nr 6.1, Nr 6.2 i Nr 6.3 do SIWZ.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Realizacja robót remontowo budowlanych studia S3 i reżyserni A3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części Nr 1 zamówienia jest realizacja robót remontowo konstrukcyjno budowlanych studia S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A określonych jako zadanie Nr 1/1.1)Przedmiotem Części Nr 1 zamówienia jest m.in. dostawa oraz montaż okien i drzwi o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 do SIWZ, zwanych dalej ,,urządzeniami". Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz musza posiadać stosowne dokumenty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń, obejmujący swoim zakresem obowiązkowe bezpłatne przeglądy gwarancyjne (o ile takie są wymagane) i utrzymanie warunków gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym.2)Zakres zamówienia obejmuje m.in.: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem i zamontowaniem. Okna i drzwi wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ) należy zamontować w budynku Radia Lublin S.A,. w pomieszczeniach studia S3 oraz reżyserni A3.3)Montaż winien być dokonany zgodnie z dokumentacją techniczno rozruchową urządzeń (DTR) oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie urządzeń. Wszystkie materiały, a także maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpiecza Wykonawca.Szczegółowy opis Części Nr 1 przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki Nr 1, Nr 1A ÷ 1H do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45110000-1, 45200000-9, 45262500-6, 45300000-0, 45422100-2, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-03-01
  data zakończenia: 2019-04-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz związanych z tym instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach modernizacji studia S3 i reżyserni A3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części Nr 2 zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz związanych z tym instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach modernizacji studia S3 i reżyserni A3 określonych jako:- zadanie Nr 2/1: Instalacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 2/2: Instalacje elektryczne wewnętrzne dla systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.1)Przedmiotem Części Nr 2 zamówienia jest m.in. dostawa oraz montaż central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 2 do SIWZ, zwanych dalej ,,urządzeniami". Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz musza posiadać stosowne dokumenty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń, obejmujący swoim zakresem obowiązkowe bezpłatne przeglądy gwarancyjne (dwa razy w roku) i utrzymanie warunków gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym.2)Zakres zamówienia obejmuje m.in.: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem i zamontowaniem. Centrale wentylacyjne i klimatyzatory wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) należy zamontować w budynku Radia Lublin S.A,. w pomieszczeniach studia S3 oraz reżyserni A3 i pomieszczeniach piwnicznych.3)Montaż winien być dokonany zgodnie z dokumentacją techniczno rozruchową urządzeń (DTR) oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie urządzeń. Wszystkie materiały, a także maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpiecza Wykonawca.Szczegółowy opis Części Nr 2 przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki Nr 2 oraz Nr 2A ÷ 2D do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717200-3, 42520000-7, 45331200-8, 45220000-5, 45310000-3, 45311000-0, 45315700-5, 45316000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-05-06
  data zakończenia: 2019-06-03
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena90,00
  gwarancja10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Realizacja robót remontowo budowlanych w zakresie okładzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i reżyserni A3
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części Nr 3 zamówienia jest realizacja robót remontowo budowlanych w zakresie okładzin akustycznych oraz instalacji elektrycznych studia S3 i reżyserni A3 określonych jako:- zadanie Nr 3/1: Roboty w zakresie akustyki studia S3 i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.;- zadanie Nr 3/2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych studia S3 i reżyserni A3.Szczegółowy opis Części Nr 3 przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki Nr 3 oraz Nr 3A ÷ 3G do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45300000-0, 45400000-1, 45420000-7, 45440000-3, 45421000-4, 45422100-2, 45310000-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-06-04
  data zakończenia: 2019-07-02
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.
  20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
  tel.: 815 364 222
  fax.: 815 328 728
  email: Wyślij email
  http://www.radio.lublin.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 283995 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.