google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.04.2018
  1 USD
  3.3881
  0.0188
  1 EUR
  4.1724
  0.0059
  1 CHF
  3.4827
  0.005
  1 GBP
  4.7660
  -0.011
  1 RUB
  0.0552
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów dla Oddziałów ZUS w Bielsku - Białej i Sosnowcu.
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-03-08

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.zus.pl

  Ogłoszenie nr 39287 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

  Bielsko-Biała: Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów dla Oddziałów ZUS w Bielsku - Białej i Sosnowcu.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku -Białej, krajowy numer identyfikacyjny 1775600000, ul. ul. Krasińskiego  34, 43300   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 825 27 15, e-mail Joanna.Szwej@zus.pl, faks 33 825 27 16.
  Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.zus.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów dla Oddziałów ZUS w Bielsku - Białej i Sosnowcu.
  Numer referencyjny: 020000/271/6/2017-CZP- 3
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów dla Oddziałów ZUS w Bielsku - Białej i Sosnowcu. Część nr 1 - Oddział ZUS w Bielsku - Białej a)ul. Krasińskiego 34 (pomieszczenia biurowe nr 201, 202) w pomieszczeniu nr 201 - 1 klimatyzator ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej min. 5,3 kW w pomieszczeniu nr 202 - 1 klimatyzator ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej min. 3,5 kW jedna jednostka zewnętrzna wspólna dla ww. jednostek wewnętrznych o wydajności nominalnej min. 8,8 kW b)ul. Krasińskiego 34 (pomieszczenia biurowe nr 208, 209, 210, 211) w pomieszczeniu nr 208 - 1 klimatyzator ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej min. 2,6 kW w pomieszczeniu nr 209 - 1 klimatyzator ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej min. 2,6 kW w pomieszczeniu nr 210 - 1 klimatyzator ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej min. 2,6 kW w pomieszczeniu nr 211 - 1 klimatyzator ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej min. 2,6 kW jedna jednostka zewnętrzna wspólna dla ww. jednostek wewnętrznych o wydajności nominalnej min. 11,2 kW Część nr 2 - Oddział ZUS w Sosnowcu a)ul. Partyzantów 1, budynek B PIĘTRO III w pomieszczeniu nr 313 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 4,5 kW w pomieszczeniu nr 314 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 4,5 kW w pomieszczeniu nr 315 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 4,5 kW w pomieszczeniu nr 316 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 9,5 kW w pomieszczeniu nr 317 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 6,8 kW w pomieszczeniu nr 318 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 6,8 kW w pomieszczeniu nr 319 - 1 klimatyzator kasetonowy o nominalnej wydajności chłodniczej min. 4,5 kW PIĘTRO IV w pomieszczeniu nr 428 - 2 klimatyzatory kasetonowe o nominalnej wydajności chłodniczej min. 6,8 kW każdy w pomieszczeniu nr 429/430 - 2 klimatyzatory kasetonowe o nominalnej wydajności chłodniczej min. 6,8 kW każdy Wszystkie klimatyzatory to urządzenia typu split (1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna) w wersji kasetonowej 4 stronnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1, 1A, 1B do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
  Dodatkowe kody CPV:45331220-4
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w dniach: 56


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: o posiada uprawnienia i spełnia niezbędne warunki do wykonywania czynności montażowych, konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw klimatyzatorów i urządzeń wentylujących objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), o posiada co najmniej jednego pracownika posiadającego świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, o posiada co najmniej jednego pracownika posiadającego świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną. Osoby wykonujące czynności montażowe i serwisowe powinny posiadać uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wydane przez uprawniony podmiot.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: posiada zdolność techniczną lub zawodową, tj. jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia związane z dostawą i montażem klimatyzatorów odpowiednio: o dla Części nr 1 Bielsko-Biała dwa zamówienia o wartości brutto co najmniej 10 000,00 zł każde; o dla Części nr 4 Sosnowiec dwa zamówienia o wartości brutto co najmniej 40 000,00 zł każde; UWAGA: Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu, wskazać tą samą dostawę dla kilku części pod warunkiem, że wartość tej dostawy jest co najmniej równa łącznej wartości części na które składa oferty.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 4A i 4B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: dla części nr 1 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) dla części nr 2 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) 2.Wadium może być wniesione w: 2.1.pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3.gwarancjach bankowych, 2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych 2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena oferty60okres gwarancji30sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (chłodzenie) SEER 10


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1.Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą w danej części, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 1.1.Wzory umów stanowią załączniki nr 6A, 6B do niniejszej specyfikacji. 1.2.Wzory umów są integralną częścią specyfikacji i nie podlegają negocjacjom. 1.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podst. art. 145 ustawy Pzp. 2.Zamawiający dopuszcza następujące zmiany: 2.1zmiana terminu końcowego. Okolicznościami stanowiącymi podstawę skrócenia okresu umowy może być wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu umowy; działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, działania wojenne, strajki (z wyjątkiem strajku u Wykonawcy), brak frontu robót wynikających z nieprzekazania przez Zamawiającego pomieszczeń w których będą montowane urządzenia, 2.2zmiana umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności, (warunkiem jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego), 2.3zmiana umowy wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub korzystnej dla Zamawiającego, 2.4zmiany sposobu wykonywania umowy lub zmniejszenia zakresu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 2.5zmian w wyniku wystąpienia zdarzeń powodujących konieczność zmiany warunków realizacji umowy w szczególności w przypadkach zmian zakresu przedmiotu umowy, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, pojawienia się nowych technologii, materiałów i sprzętu, zmian organizacyjnych, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć, a które wpływają na zakres przedmiotu umowy i jej wartość, 2.6zmiana komparycji umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia Wykonawcy dokonanego na podstawie art. 494, art. 531 lub art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych. 3.Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. 5.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6.Nie stanowi zmiany: 6.1zmiana adresu do korespondencji; 6.2zmiana numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający / Odbiorca będzie przekazywał płatności wynikające z realizacji umowy; 6.3utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych; 6.4 zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 6.5 zmiana osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy. 7.Zmiana, o których mowa w ust. 6, z wyłączeniem pkt. 6.3, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 17/03/2017, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku -Białej
  43300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34
  tel.: 33 825 27 15
  fax.: 33 825 27 16
  http://www.zus.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z klimatyzacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 14562 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.