google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Katalog firm
  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - marzec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - marzec 2018

   

  PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-03-2018

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dla określania, zgodnie ze standardową procedurą, poziomu mocy akustycznej emitowanego do otaczającego powietrza przez klimatyzatory, pompy ciepła, ziębiarki cieczy z elektrycznie napędzanymi sprężarkami, gdy są one wykorzystywane do ogrzewania i/lub chłodzenia pomieszczeń, i/lub do procesów przemysłowych, zgodnie z opisem z EN 14511 i osuszaczami opisanymi w EN 810.

  Niniejsza Norma Europejska obejmuje również pomiar poziomu mocy akustycznej chłodzonych wyparnie klimatyzatorów skraplających, jak zdefiniowano w EN 15218. Pomiary są jednak dokonywane bez zewnętrznego zasilania wodą, a zatem urządzenia te będą traktowane jak klimatyzatory objęte częściami EN 14511.

  Podkreśla się, że ten standard pomiaru odnosi się tylko do hałasu przenoszonego przez powietrze

   

  PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 21-03-2018

  Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące w szczególności konstrukcji, bezpieczeństwa, użyteczności i racjonalnego użytkowania energii jak również klasyfikacji i oznakowania kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem, wyposażonych w palniki atmosferyczne, palniki nadmuchowe lub palniki z pełnym zmieszaniem i dalej nazywane „kotłami”.

  Tam, gdzie stosowane jest słowo kocioł, należy to czytać jako kocioł wraz z jego przyłączami, przewodami i terminalami, jeśli dotyczy.

  1Niniejsza Norma Europejska obejmuje typy kotłów centralnego ogrzewania opalane gazem od C1 do C9 i B2, B3 i B5:

  UWAGA Więcej informacji o typach kotłów patrz CEN/TR 1749:20142.
  a) o znamionowym obciążeniu cieplnym (według wartości opałowej) nieprzekraczającym 1000 kW;
  b) w których stosowany jest jeden lub więcej gazów palnych z trzech rodzin gazów przy ciśnieniach podanych w EN 437;
  c) w których temperatura cieczy transportującej ciepło nie przekracza 105 oC podczas normalnej pracy;
  d) w których maksymalne ciśnienie pracy w obiegu wodnym nie przekracza 6 bar;
  e) które mogą lub nie mogą powodować kondensacji pod pewnymi warunkami;
  f) które są deklarowane w instrukcjach instalacyjnych albo jako "kocioł kondensacyjny" lub " kocioł niskotemperaturowy" lub "standardowy kocioł"; jeśli deklaracja tego nie precyzuje, kocioł ma być uważany za "standardowy kocioł";
  g) które mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w częściowo chronionym miejscu;
  h) które mogą produkować ciepłą wodę, albo na zasadzie przepływowej lub w zbiorniku, całość wprowadzana do obrotu jako pojedyncza jednostka;
  i) które są przeznaczone zarówno dla zamkniętych systemów wodnych jak i otwartych systemów wodnych;
  j) które są kotłami modułowymi, lub nie.

  1Niniejsza Norma Europejska obejmuje również kondensacyjne kotły centralnego ogrzewania opalane gazem typu C (10), które są wyposażone w regulator stosunku gaz-powietrze i które mają Δpmax, SAF (min) 25 Pa i kotły typu C (11) które mają kondensacyjne moduły grzewcze, które są wyposażone w regulator stosunku gaz-powietrze, a które mają Δpmax, SAF (min) 25 Pa.

  Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dla kotłów o znanej konstrukcji. W przypadku kotłów o wszelkich alternatywnych konstrukcjach, które nie mogą być w pełni objęte niniejszą normą, ryzyko związane z tą alternatywną konstrukcją musi zostać ocenione.
  Przykład metod oceny, w oparciu o ocenę ryzyka, która obejmuje zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń gazowych, podany jest w Rozdziale 11.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszelkich wymagań dotyczących:
  k) urządzeń, które są przeznaczone do podłączenia do sieci gazowych, gdzie jakość dystrybuowanego gazu może różnić się w znacznym stopniu w całym okresie użytkowania urządzenia (patrz Załącznik XC);
  l) urządzeń wykorzystujących zasuwy do spalin;
  m) wyposażenia typów B21, B31, B51, C21, C41, C51, C61, C71, C81, C (12) i C (13),
  n) urządzeń typu C7, o znamionowym obciążeniu cieplnym (na podstawie wartości opałowej) przekraczającym 70 kW;
  o) urządzeń zawierających elastyczne plastikowe wkłady kominowe;
  p) kotłów typu C (10):
  1) bez regulatora stosunkui gaz-powietrze, lub
  2) które są urządzeniami bez kondensacji, lub
  3) które mają maksymalną różnicę ciśnień bezpieczeństwa przy minimalnym obciążeniu cieplnym równą 25 Pa (Δpmax, SAF (min));
  q) kotłów grzewczych typu C(11), które mają moduły:
  1) bez regulatora stosunku gaz-powietrze, lub
  2) które są urządzeniami bez kondensacji, lub
  3) które mają maksymalną różnicę ciśnień bezpieczeństwa przy minimalnym obciążeniu cieplnym równą 25 Pa (Δpmax, SAF (min));

   

  PN-EN 15759-2:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-03-2018

  Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Warunki klimatyczne we wnętrzach -- Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dotyczące regulacji wentylacji w celu polepszenia warunków zabezpieczenia budynków zabytkowych i mieszczących się w nich zbiorów. Jednocześnie, celem jest wytworzenie takich warunków środowiskowych we wnętrzu, które pozwolą na użytkowanie trwałe i zrównoważone budynków i ich zbiorów. Niniejsza norma stanowi uzupełnienie obowiązujących norm ogólnych dla wentylacji w budynkach, które koncentrują się na komforcie użytkowników. Niniejsza norma jest drugą częścią normy dotyczącej warunków klimatycznych we wnętrzach budynków zabytkowych, tj. EN 15759-1:2011. Przy wyborze strategii ogrzewania i systemów ogrzewania budynków zabytkowych lub budynków, w których znajdują się zbiory, zalecane jest stosowanie obu norm razem. Norma może być także stosowana przy rozważaniu innych kwestii, np. oceny technicznej budynków, wnętrz i wyposażenia lub polepszeniu charakterystyki energetycznej. Zakres niniejszej Normy Europejskiej obejmuje warunki klimatyczne we wnętrzach, strategie doboru wentylacji i ogólne rozwiązania techniczne do ich wprowadzenia, ale bez określania urządzeń technicznych.

   

  PN-EN 17032:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji, właściwości, wydajności, w tym zużycia energii szybko-schładzarek do zastosowań profesjonalnych w kuchniach komercyjnych, szpitalach, stołówkach, placówkach gastronomicznych i podobnych obszarach.

  Urządzenia objęte niniejszą Normą Europejską są przeznaczone do szybkiego schładzania gorących artykułów spożywczych o udźwigu do 300 kg.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
  - szybko-schładzarek;
  - szybko-zamrażarek;
  - wielofunkcyjnych urządzeń szybko-schładzających/szybko-zamrażających.

  Następujące urządzenia nie są objęte:
  - szafy jezdne;
  - szafy przelotowe;
  - szafy ze zdalnym agregatem skraplającym;

  UWAGA Szczegółowe wymagania dotyczące szaf jezdnych, szaf przelotowych i szaf ze zdalnym agregatem skraplającym są obecnie przedmiotem dyskusji.
  - szafy ze skraplaczem chłodzonym wodą;
  - tunele szybko-chłodzące i szybko-zamrażające;
  - urządzenia szybko-schładzające i szybko-zamrażające w trybie ciągłym;
  - piekarnia zintegrowana z urządzeniami do zamrażania i przechowywania.

   

  PN-EN ISO 6412-1:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-03-2018

  Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 1: Zasady ogólne i rzutowanie prostokątne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono zasady i konwencje dotyczące wykonania uproszczonych rysunków dla wszystkich typów rur i rurociągów wykonanych z różnego rodzaju materiałów (sztywnych i elastycznych).

  Dokument jest stosowany, gdy tylko konieczne jest przedstawianie rur lub rurociągów w sposób uproszczony.

  Dla celów niniejszego dokumentu dane liczbowe ilustrują tylko tekst i nie są zalecane do traktowania jako przykłady projektów.

  UWAGA Niniejszy dokument może być również używany do przedstawiania podobnych instalacji, takich jak systemy wentylacji lub klimatyzacji; w takich przypadkach termin "rura" zastępuje się terminem "kanał" itd.

   

  PN-EN ISO 6412-3:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-03-2018

  Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono uproszczone przedstawienia stosowane na rysunku technicznym dotyczące elementów końcowych instalacji wentylacyjnych i odwadniających w systemach rurociągów   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję
  Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz, Chlodnictwo.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.