google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Katalog firm
  Kursy walut 20.07.2018
  1 USD
  3.7170
  0.0007
  1 EUR
  4.3275
  0.012
  1 CHF
  3.7199
  0.0078
  1 GBP
  4.8376
  0.0028
  1 RUB
  0.0586
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - lipiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - lipiec 2017

   

  PN-EN 15459-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska podaje metodę obliczania systemów grzewczych i innych systemów związanych z zapotrzebowaniem i zużyciem ciepła przez budynki w aspekcie ekonomicznym. W normie podano podstawowe zasady i terminologię.
  Podstawowe punkty normy obejmują:
  - definicje i rodzaje kosztów, które powinny być uwzględnione do obliczeń ekonomicznych możliwych oszczędności w budynkach;
  - dane wymagane do określenia kosztów, które muszą być uwzględnione;
  - metodę(y) obliczeń;
  - przedstawianie wyników studium ekonomicznego.
  Norma niniejsza stanowi część metody obliczania charakterystyki ekonomicznej oszczędności w budynkach (np. izolacji, lepszej wydajności systemów wytwarzania i rozdziału, efektywnego oświetlenia, źródeł odnawialnych, połączonego wytwarzania ciepła i energii...).
  W zakresie tej części znajdują się:
  - wymagane wielkości wejściowe;
  - wymagane wielkości wynikowe;
  - formuły obliczeniowe;
  - wpływ rodzaju systemów energetycznych na charakterystykę energetyczną budynku.
  UWAGA 1: Norma ta jest weryfikacją EN 15459:2007. Weryfikacja została przygotowana zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi optymalizacji kosztu. Weryfikacja obejmuje definicję kosztu zwrotu i włączenie kosztu przekonstruowania budynku. Pominięto metodę przedstawiania rocznych kosztów.
  * Forma udostępnienia

   

  PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono działania operacyjne, ogólne alarmowanie, wykrywanie i diagnostykę usterek, sprawozdawczość, monitorowanie, funkcje zarządzania energią, blokady funkcjonalne i optymalizacje podejmowane w celu ustawienia i utrzymania charakterystyki energetycznej budynków.
  W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.
  UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

   

  PN-EN 15500-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-07-2017

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji -- Część 1: Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego -- Moduły M3-5, M4-5, M5-5

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma na celu określenie zestawu funkcjonalności i właściwości zastosowań urządzeń przeznaczonych do indywidualnego elektronicznego sterowania strefowego.
  Zastosowania obejmują chłodzenie, wytwarzanie gorącej wody lub ogrzewanie elektryczne. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie zwłaszcza do urządzeń indywidualnego sterowania strefowego - utrzymujących temperaturę, wilgotność i przepływ powietrza w zależności od zajętości - wykorzystujących pomocnicze źródło energii elektrycznej.
  Informacje niezbędne do tego, by urządzenia działały mogą być przetwarzane techniką analogową lub cyfrową, a także za pomocą kombinacji obu technik. Wymagania bezpieczeństwa nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej.
  Niniejsza Norma Europejska odnosi się do wymagań wejściowych i wyjściowych sterownika, a nie wejść i wyjść takich urządzeń jak czujniki i elementy wykonawcze.
  Niniejsza Norma Europejska obejmuje sterowniki o ustalonych funkcjach, konfigurowalne oraz programowalne. Urządzenia sterujące mogą być lub nie być dołączone do sieci danych, jednak aspekty komunikacji nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Wymienione urządzenia mogą być stosowane w dowolnych rodzajach budynków: okresowo lub nieokresowo zajętych, mieszkalnych i niemieszkalnych.
  W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.
  UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia

   

  PN-EN 16798-5-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-07-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania charakterystyki energetycznej systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym nawilżania i osuszania. Norma uwzględnia części dotyczące wytwarzania (centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna) i dystrybucji (system przewodów). Zawiera uproszczone obliczenie adiabatycznych systemów chłodzenia. Norma nie obejmuje części dotyczącej emisji (obliczenia wymaganych wartości strumienia powietrza i/lub parametrów powietrza nawiewanego), która jest ujęta w EN 16798-7. Nie zawiera obliczania wytwarzania ciepła/chłodu. Niniejsza metoda jest ukierunkowana na duże indywidualnie zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji, zwykle stosowanych w budynkach komercyjnych, chociaż jej stosowanie nie jest ograniczone ze względu na rodzaj budynku lub jego przeznaczenie.

  Metodę obliczeniową dotyczącą systemów wentylacji ze zintegrowanym wytwarzaniem ciepła/chłodu, w tym z wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej, wykorzystującą miesięczny lub sezonowy przedział lub metodę binarną, podano w oddzielnej normie, EN 16798-5-2. Ta metoda nie obejmuje ani nawilżania i osuszania, ani adiabatycznego chłodzenia.

  W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z EN ISO 52000-1:2015.

  UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

   

  PN-EN 16798-7:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-07-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 7: Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją (Moduł M5-5)

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metody obliczania wartości strumienia objętości powietrza w budynkach, które można stosować w obliczeniach energetycznych, obciążeń cieplnych i chłodniczych.

  Niniejszą Europejską Normę stosuje się do budynku charakteryzujących się co najmniej jedną z poniższych cech:
  - systemy wentylacji mechanicznej (mechaniczny wyciąg, mechaniczny nawiew lub system zrównoważony);
  - system pasywny wentylacji przewodowej do mieszkalnych lub niskich budynków niemieszkalnych;
  - paleniska;
  - otwory okienne (o sterowaniu ręcznym lub automatycznym) oraz
  - kuchnie, w których potrawy są bezpośrednio serwowane (w tym restauracje).

  Niniejszą Normę Europejską stosuje się do systemów hybrydowych, łączących systemy mechaniczne i pasywne przewodowe w budynkach mieszkalnych i niskich budynkach niemieszkalnych.

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do budynków o wysokości mniejszej niż 100 m i pomieszczeń, w których pionowa różnica temperatury jest mniejsza niż 15 K.

  Wynikami uzyskanymi na podstawie tej normy są:
  - wartości strumienia objętości powietrza dopływającego do i odpływającego ze strefy wentylacyjnej;
  - wymaganych wartości strumienia objętości powietrza, które maja być rozprowadzone przez system wentylacji mechanicznej, jeśli istnieje.

  Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do:
  - budynków z kuchniami, w których potrawy nie są bezpośrednio serwowane;
  - budynków z wentylacją przemysłową.

  Określenie wentylacji i wymagań szczelności (przez jakość powietrza wewnętrznego, ogrzewanie, chłodzenie, bezpieczeństwo, ochrona pożarowa itp.) nie jest ujęta w tym dokumencie. Określenie scenariuszy otwierania okien nie jest podane w tym dokumencie,

  W Tablicy 1 pokazano umiejscowienie tej normy w zestawie norm EPB w układzie struktury modularnej, zgodnie z prEN ISO 52000-1.

  UWAGA 1 W prEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z, odniesioną do każdego modułu, liczbą związanych norm EPB i towarzyszących raportów technicznych, które są opublikowane lub w przygotowaniu.

  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy EPB, na przykład odpowiednio metody szczegółowej i uproszczonej. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.